Kamu-Sen y?zde 36.5 istiyor

Kamu-Sen Genel Ba?kan? Bircan Aky?ld?z, en d???k maa? alan memurlar i?in y?zde 36.5 oran?nda zam istediklerini, g?r??melerde h?k?metin ?Beyaz sayfa a?t?k? s?zlerinin ne kadar beyaz olup olmad???n? g?receklerini s?yledi.


Kamu-Sen Genel Ba?kan? Bircan Aky?ld?z, en d???k maa? alan memurlar i?in y?zde 36.5 oran?nda zam istediklerini, g?r??melerde h?k?metin ?Beyaz sayfa a?t?k? s?zlerinin ne kadar beyaz olup olmad???n? g?receklerini s?yledi.
Aky?ld?z d?n yapt??? bas?n toplant?s?nda, 5 kez masaya oturduklar?n?, ancak bir kez mutabakatla kalkt?klar?n? belirtti. Aky?ld?z, b?t?n uzla?ma giri?imlerine ve iyi niyetli ?abalar?na ra?men h?k?metten destek bulamaman?n s?k?nt?lar?n? ya?ad?klar?n?, muhataplar?n?n masaya ayn? ciddiyet ve samimiyetle yakla?mad?klar?n? s?yledi. Aky?ld?z, bu y?l masaya uzla?maya dayanan bir anlay??la oturacaklar?n?, Ba?bakan??n da bizzat g?r??melere kat?lmas?n? beklediklerini bildirdi.
H?k?metin, taleplerini kabul etmesi ve sorunlar?n ??z?m? y?n?nde taahh?tte bulunmas? halinde, alacaklar?n? makul bir plan ?er?evesinde, ?n?m?zdeki y?llara yayabilecekleri mesaj? veren Aky?ld?z, ?toplus?zle?me ve grev hakk?, uzla?t?rma kurulu kararlar?n?n ba?lay?c? olmas?, yerel y?netimlerde ?al??anlar?n maa?lar?n?n zaman?nda ?denmesi? taleplerinin derhal uygulamaya ge?irilmesini istedi.
?350-400 bin dolay?ndaki ?al??an?n 860 YTL olan a?l?k s?n?r?n?n alt?nda maa? ald???n?, ?ncelikle bu kesimleri a?l?k s?n?r?n?n ?st?ne ??karmak, sonra da t?m memurlara, kamu i??ilerine yap?landan az olmamak ?zere maa? art??? sa?lamak, sendika ?dene?inin katsay? ve g?stergeye ba?lanarak art?r?lmas?? ?nerilerini s?ralayan Aky?ld?z, en d???k dereceli memur maa?lar?na y?zde 36.5 oran?nda zam istedi. Buna g?re t?m kamu ?al??anlar?na iki dilim halinde yakla??k y?zde 15, y?ll?k ortalama y?zde 10 zam talep ettiklerini belirten Aky?ld?z, 2008 i?in ?ng?rd?kleri bu makul talebin, 2009 y?l? i?in en d???k maa??n bug?nk? yoksulluk s?n?r? olan 1130 YTL?ye ?ekilmesi, enflasyon ve refah pay? eklenmesine ba?l? oldu?unu s?yledi.
Aky?ld?z, KESK?in toplus?zle?me ve grev olmazsa masaya oturmayacaklar?n?n hat?rlat?lmas? ?zerine, ?Tehditler, tepkili tav?rlar ile siyasi iradenin kar??s?na oturmay? do?ru bulmuyoruz. Biz uzla?mak istiyoruz. Masadan ?yle kolay kolay kalkmay?z? dedi.
KESK?in ?Birlikte greve gidelim? ?a?r?s?n?n hat?rlat?lmas? ?zerine de ?Ortak hareket edilecekse ortak karar al?n?r. Genel grev gibi ?nemli bir konuda kimseyi davet etmeden karar al?yorsan?z, o grevi tek ba??n?za yapars?n?z? diye konu?tu. Aky?ld?z, mevcut durumda sendikalar?n toplus?zle?me ve grev yapamayaca??n? savundu. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net