15 Ağustos 2007 00:00

Memur-Sen eylemde birli?e ?hay?r? dedi

Memur-Sen Genel Ba?kan? Ahmet Aksu, toplu g?r??melerde di?er konfederasyonlarla masada birlik yapabileceklerini ancak eylemlerde birlik yapamayacaklar?n? a??klad?.

Paylaş

Memur-Sen Genel Ba?kan? Ahmet Aksu, toplu g?r??melerde di?er konfederasyonlarla masada birlik yapabileceklerini ancak eylemlerde birlik yapamayacaklar?n? a??klad?.
Bah?elievler Abidin Pak ??retmenevi ?n?nde yapt??? bas?n a??klamas?nda, bu y?l yap?lacak toplu g?r??melerde taleplerinin grevli, toplus?zle?meli sendika hakk?, ayr?m yap?lmaks?z?n b?t?n memurlara 250 YTL zam oldu?unu ifade etti.
Memur-Sen Ba?kan? Ahmet Aksu ayr?ca Kamu Personel Rejimi?nin taraflarca ortak haz?rlanmas?n?, e?it i?e e?it ?cret ve enflasyon fark?n?n verilmesini, hizmet kollar?nda sendikalar?n?n tespit etti?i sorunlar?n ??z?lmesini talep edeceklerini kaydetti.
Amaca hizmet etmiyor
KESK?in birlikte m?cadele ?a?r?s?na ili?kin soruya yan?t veren Aksu, ?Biz daha ?nce ?a?r?da bulunmu?tuk. Bu ?a?r?m?za olumlu yan?t geldi, ziyarette bulundular. ?imdi konfederasyonlardan birisi ?isteklerimiz kabul edilmezse masadan kalkar?z? diyor. Biz haklar?m?z? almak i?in masada sonuna kadar oturaca??z? diye konu?tu. Bu s?re?te yap?lan eylemlerin dikkatle belirlenmesi gerekti?ini anlatan Aksu, di?er sendikalarla eylem birli?i yapmayacaklar?n? ??nk? bu eylemlerin ger?ek amaca hizmet etmedi?ini ileri s?rd?.
?te yandan T?m Bel-Sen ile Bem-Bir-Sen aras?nda yetki konusunda ya?anan tart??malarla ilgili olarak Aksu, ?Yarg? s?reci devam ediyor? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

BES ?yelerine bask?lar s?r?yor

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa