Fotoğraf: AA

Emekli-Sen KESK?i ziyaret etti

Emekli-Sen Genel Ba?kan? Veli Beys?len, KESK Ba?kan? ?smail Hakk? Tombul?u ziyaret ederek, toplu g?r??me s?recinde emeklilerin taleplerinin de dile getirilmesini istedi.


Emekli-Sen Genel Ba?kan? Veli Beys?len, KESK Ba?kan? ?smail Hakk? Tombul?u ziyaret ederek, toplu g?r??me s?recinde emeklilerin taleplerinin de dile getirilmesini istedi.
Veli Beys?len, ziyaret s?ras?nda yapt??? konu?mada, sendika ?yelerinin ?o?unun kamudan emekli oldu?unu, bu y?zden toplu g?r??melerin emeklileri yak?ndan ilgilendirdi?ini s?yledi. KESK?i hem ba?ar? dilemek, hem de emeklilerin taleplerini iletmek i?in ziyaret ettiklerini belirten Beys?len, emeklilerin ge?im s?k?nt?s? nedeniyle ?al??mak zorunda kald???n? aktard?. H?k?metin emeklilik i?in gerekli prim g?n say?s?n? 9 bine ??karmak istedi?ine dikkat ?eken Beys?len, ?G?rd???n?z son emekliler biz olabiliriz? diye konu?tu.
KESK Genel Ba?kan? Tombul da toplu g?r??menin toplus?zle?me olmas?n? istediklerini, masada taraflara sunacaklar? taleplerinin emeklileri, i??ileri, i?sizleri ve kamu emek?ilerini kapsayan bir nitelikte oldu?unu aktard?. Tombul, A?HM?in toplus?zle?menin tan?nmas? hakk?nda verdi?i karar ile birlikte masaya T?S yapmak i?in oturacaklar?n? ifade etti.
Sosyal G?venlik Yasas??n?n bu haliyle emek?ileri sigorta kapsam?ndan ??karmay? hedefledi?ini ifade eden Tombul, yasan?n emeklili?i g?vence alt?na alan bir bi?ime getirilmesi gerekti?ini dile getirdi. Tombul, ger?ekten sivil, demokratik, ?zg?rl?kleri koruyan bir anayasa yap?lmas?ndan yana olduklar?n? kaydetti. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net