yoksa bunlar? bilmiyor musunuz?

 • ?nl? besteci Beethoven?in son bestesini, sa??r olarak yapt???n?...Paris?teki Versailles Saray??n?n 1300 odas? oldu?unu ve hi? tuvaletinin olmad???n?


  ?nl? besteci Beethoven?in son bestesini, sa??r olarak yapt???n?...
  Paris?teki Versailles Saray??n?n 1300 odas? oldu?unu ve hi? tuvaletinin olmad???n?...
  Bir ?ift sine?in sadece Nisan-May?s aylar?nda b?rakt?klar? yumurtalar?n tamam?ndan sinek ??ksayd?, d?nyay? 14 metre kal?nl???nda bir sinek tabakas? kaplayaca??n?...
  Eyfel kulesinin yap?m?nda toplam 6400 ton a??rl???nda 18.100 adet demir par?as? kullan?ld???n?...
  S?leymaniye camiinin 4 minaresi olmas?n?n sebebinin, Kanuni?nin ?stanbul?un fethinden sonraki d?rd?nc? padi?ah; bu d?rt minaredeki on ?erefenin de Osmanl?n?n onuncu padi?ah? oldu?unun bir i?areti anlam?na geldi?ini...
  Bir insandaki toplam damar uzunlu?unun 150 bin km. ve d?nya ile g?ne? aras?ndaki mesafenin de 150 milyon km. oldu?unu...
  Osmanl? sultanlar?n?n ve baz? alimlerin ba?lar?ndaki kavuklar?n, kefenlerinden olu?tu?unu, s?k s?k ?l?m? hat?rlay?p ona g?re karar verdiklerini, ayr?ca ?ld?kleri zaman hemen ba?lar?ndaki kefenle defnedildiklerini...
  Bir futbolcunun topa her kafa vuru?unda, beyninden 1000(bin) h?crenin ?ld???n?...
  www.evrensel.net