G?l destek arad?

Cumhurba?kanl??? adayl??? 22 Temmuz se?imleri ?ncesi Genelkurmay??n tepkisine yol a?m?? olan Abdullah G?l, se?imde ortaya ??kan tablonun cumhurba?kanl???na halk?n deste?i anlam?na geldi?ini savunarak yeniden aday oldu.


Abdullah G?l??n ilk cumhurba?kanl??? adayl???n? ?Cumhurba?kan? aday?m?z Abdullah G?l karde?im? diyerek a??klayan Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, bu defa G?l??n adayl???yla ilgili sessiz kald?. Parti s?zc?leri ve kulislere yans?yan bilgilerle G?l??n cumhurba?kan? adayl???n? destekleyen AKP, cumhurba?kan? se?im s?recinde G?l??n resmen aday oldu?unu a??klamaktan ka??nd?.
G?l??n cumhurba?kan? adayl???na ilk g?nden bu yana kar?? ??kan CHP, G?l?e herhangi bir randevu vermedi. CHP; konuyu ?nce MKYK?da g?r??ecek, ard?ndan tavr?n? belirleyecek. DTP y?neticileri, ?Hay?rl? olsun, e?inin t?rbanl? olup olmamas? bizim i?in ?ok ?nemli de?il. ?nemli olan 72 milyonu kucaklayacak bir tavr? ortaya koymas?. Arkada?lar?m?zla ve Say?n G?l?le g?r??ece?iz, karar?m?z? olu?turaca??z? g?r???n? dile getirdiler.
G?l-Bah?eli g?r??mesi
Abdullah G?l, adayl???yla ilgili olarak d?n MHP Genel Ba?kan? Devlet Bah?eli?yi parti genel merkezinde ziyaret etti. G?l, yakla??k 30 dakika s?ren g?r??menin ard?ndan MHP Genel Merkezi?nden ayr?l?rken, gazetecilere ziyaretine ili?kin a??klama yapt?.
G?l, konunun Ba?bakan Erdo?an??n ba?kanl???nda Bakanlar Kurulu?nda, daha sonra da parti genel merkezinde MYK toplant?s?nda ele al?nd???n?, cumhurba?kanl??? adayl???n?n arkada?lar?nca desteklendi?ini g?rd???n? s?yledi. Bu do?rultuda bir a??klamada bulunmadan ilk i? olarak siyasi parti liderleriyle g?r??mek ?zere randevu talebinde bulundu?unu belirten G?l, ?unlar? s?yledi: ?Bug?n MHP?nin Genel Ba?kan? Say?n Devlet Bah?eli Bey ve de?erli arkada?lar?n? ziyaret ettim. Bu konuyla ilgili kendileriyle g?r?? al??veri?inde bulundum. Kendilerine ayr?ca te?ekk?r ettim. ??nk? TBMM?nin b?t?n faaliyetlerine, ?al??malar?na kat?lacaklar?n? ve aktif olacaklar?n? daha ?nceden a??klam??lard?. Hem bundan dolay? te?ekk?r ettim, hem ayr?ca ?ayet TBMM beni cumhurba?kan? se?erse, nas?l hareket edece?imle ilgili de kendilerine birazc?k bilgi verdim. Gayet yararl? ve verimli bir g?r??me oldu.?
Yaz?c?o?lu, kat?lacak
G?l, MHP Genel Merkezi?ne yapt??? ziyaretin ard?ndan TBMM?de BBP Sivas Milletvekili Muhsin Yaz?c?o?lu ve ?anl?urfa Ba??ms?z Milletvekili Seyid Eyubo?lu ile g?r??t?.
G?l?le g?r??mesinin ard?ndan bas?n a??klamas? yapan Muhsin Yaz?c?o?lu, ?Meclis?e mutlaka girece?im ve oyumu kullanaca??m? dedi. Yaz?c?o?lu oyunun rengini de, pazar g?n? yap?lacak BBP Kurultay??n?n ard?ndan belirleyece?ini s?yledi. Ey?bo?lu?nun da genel kurula girerek G?l?e destek vermesi bekleniyor.
DSP?yi ziyaret etti
Daha sonra G?l, Devlet Bakan? ve Ba?bakan Yard?mc?s? Mehmet Ali ?ahin, AKP Genel Ba?kan Yard?mc?lar? N?khet Hotar G?ksel ve Necati ?etinkaya ile AKP Grup Ba?kanvekili Sadullah Ergin ile saat 14.00?te DSP Genel Merkezi?ne geldi. G?l ve beraberindeki heyet DSP Genel Ba?kan? Zeki Sezer ile makam?nda g?r??t?ler.
G?l ba?vuru dilek?esini sundu
AKP?li Abdullah G?l, T?rkiye Cumhuriyeti?nin 11. Cumhurba?kan? adayl???na ili?kin dilek?eyi, d?n TBMM Ba?kan? K?ksal Toptan?a sundu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net