Bayramla?ma protokol? imzaland?

Mardin?in Nusaybin kaymakam? ile Suriye?nin Kam??l? il?e kaymakam? aras?nda Ramazan ve Kurban bayramlar?nda vatanda?lar?n akrabalar?yla s?n?r ?tesine ge?erek bayramla?mas? i?in protokol imzaland?


Mardin?in Nusaybin kaymakam? ile Suriye?nin Kam??l? il?e kaymakam? aras?nda Ramazan ve Kurban bayramlar?nda vatanda?lar?n akrabalar?yla s?n?r ?tesine ge?erek bayramla?mas? i?in protokol imzaland?. Protokol uyar?nca Nusaybin?den 5 bin ki?i Kam??l??daki yak?nlar?n? ziyarete gidebilecek.
Nusaybin Kaymakaml????nda d?zenlenen protokol antla?mas?na il?e Kaymakam? Ersin Emiro?lu, Garnizon Komutan? Piyade Yarbay Haluk Ertu?rul, Emniyet Amiri Ahmet ?zt?rk ile Suriye?nin Kam??l? il?esi Kaymakam? General Talat Sellem ve beraberindeki heyet kat?ld?. Nusaybin Kaymakam? Ersin Emiro?lu, ?Ramazan Bayram??n?n ba?layaca?? 12 Ekim?den ?nce bu d?zenlemeleri yaparak vatanda??m?z?n s?k?nt? ya?amas?n? ?nleyece?iz. Bayram?n 2. ve 3. g?nlerinde toplam 5 bin vatanda??m?z, bizden alaca?? idari mektupla Nusaybin Hudut S?n?r Kap?s??ndan ge?erek 48 saatli?ine Suriye?deki akrabalar?n?n ziyaretine gidebileceklerdir. Vatanda?lar?m?za kolayl?k sa?lamak i?in idari mektuplar? grup halinde de?il birey halinde haz?rlayaca??z. B?ylelikle vatanda?lar?m?z birbirlerini beklemek gibi s?k?nt?l? bir durumdan kurtulacak? dedi. Suriye?nin Kam??l? il?e Kaymakam? General Talat Sellem ise ?T?rkiye h?k?meti ve halk?yla, Suriye h?k?meti ve halk? i?in b?t?n g?nlerimiz bayram olsun. Bizim aram?zdaki karde?lik, dostluk ve i?ten sevgiye ger?ekten ?ok ?nem veriyoruz. Ramazan Bayram??nda 5 bin T?rkiye vatanda??n? Suriye?de a??rlamaktan onur duyaca??z. T?rkiye ve Suriye halk?na ?imdiden hay?rl? bayramlar diliyoruz? diye konu?tu. Suriye heyeti, yap?lan protokol antla?mas?ndan sonra il?eden ayr?ld?. (Mardin/EVRENSEL)
www.evrensel.net