Il?su Baraj? kredi anla?mas? imzaland?

Ortado?u?nun en b?y?k tarih hazinelerinden orta?a? ba?kenti Hasankeyf?i sular alt?nda b?rakacak Il?su Baraj? kredi s?zle?mesi, d?n imzaland?


Ortado?u?nun en b?y?k tarih hazinelerinden orta?a? ba?kenti Hasankeyf?i sular alt?nda b?rakacak Il?su Baraj? kredi s?zle?mesi, d?n imzaland?.
Proje i?in gerekli olan kredi diliminin bir b?l?m?n? kar??layan anla?ma, Avusturya, ?svi?re ve Almanya ?irketlerinden olu?an Konsorsiyum taraf?ndan imzaland?. Ancak anla?man?n ?irketler i?in ba?lay?c? bir y?n? bulunmuyor. ??nk? hen?z Almanya, Avusturya ve ?svi?re h?k?metleri, Il?su Baraj? projesi i?in bir onay vermedi.
AKP kararl?l???n?n sonucu!
GAP??n en b?y?k projelerinden biri olan Il?su Baraj??n?n kredi ?s?k?nt?s?? ??z?ld?. 1.2 milyar kredi Avusturya Vatech-Finance GmbH ?nderli?inde bir grup banka taraf?ndan ?Hazine Garantili ?hracat Kredileri? ve ?Ticari Krediler? birle?iminden kar??lanacak. ?mza t?reninde konu?an Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan? Hilmi G?ler, projenin ?kararl?l???n sembol?? oldu?unu belirterek, projede 14 firma ve 4 ?lkenin yer ald???n? s?yledi. G?ler?in, ?H?k?metin son ta? projesi. Almanya, ?svi?re ve Avusturya projenin i?inde aktif olarak yer ald?. Bu proje en zor projelerden birisiydi. Kararl?l?kla bu projenin ?stesinden geldik? demesi dikkat ?ekti. Devlet Su ??leri Genel M?d?r Vekili Haydar Ko?aker de, baraj?n tamamlanma s?resinin 7 y?l oldu?unu dile getirdi. Ko?aker, proje finansman?n?n tamam?n?n d?? kredilerden sa?lanaca??n? belirterek, toplam kredi miktar?n?n 1.2 milyar Avro oldu?unu a??klad?. Ko?aker, ?S?zle?me kredisi miktar? ise 1 milyar Avro. 1.2 milyar Avro?nun i?inde Hasankeyf?e ayr?lan 25 milyon Avro da yer al?yor. Ilusu Baraj??n?n finansman?, Avusturya Vatech-Finance GmbH ?nderli?inde bir grup banka taraf?ndan ?Hazine Garantili ?hracat Kredileri? ve ?Ticari Krediler? birle?iminden olu?uyor? diye konu?tu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net