?lk K?rt?e g?nl?k gazete bir ya??nda

Yay?n hayat?na 15 A?ustos 2006 tarihinde ba?layan T?rkiye?nin ilk K?rt?e g?nl?k gazetesi Azadiya Welat y?l d?n?m?n? kutluyor


Yay?n hayat?na 15 A?ustos 2006 tarihinde ba?layan T?rkiye?nin ilk K?rt?e g?nl?k gazetesi Azadiya Welat y?l d?n?m?n? kutluyor. Gazetenin ?mtiyaz Sahibi Vedat Kur?un, 1. y?l d?n?m? kutlamalar?n?n 19 A?ustos?ta Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediyesi?nde d?zenleyecekleri resepsiyon ve bas?n ?d?llerinin verilmesiyle ba?layaca??n? belirtti. Kur?un, a?ustos ve eyl?l aylar? i?inde bir?ok merkezde okurlar ile toplant?lar yap?laca??n? belirterek, yine belirlenen illerde Azadiya Welat ile dayan??ma ??lenlerinin d?zenlenece?ini bildirdi.
D?zenleyecekleri etkinliklere i?in K?rtlerin ya?ad?klar? ?lkelerden ayd?n, yazar ve siyaset?ilerin davet edildi?ini de belirten Kur?un ?unlar? dile getirdi: ?T?rkiye?nin t?m?nde yay?n yapan Azadiya Welat, 15 A?ustos 2006?da K?rt bas?n tarihinde yeni bir sayfa a?t?. Elbette bu ad?m K?rtlerin uzun soluklu ?zg?rl?k m?cadelesinden ayr? tutulamaz. Bu y?zden 15 A?ustos K?rt bas?n? a??s?ndan ?nemli ve anlaml? bir g?nd?r. T?m ?evreleri bu co?kuya ortak olmaya davet ediyoruz? dedi.
Azadiya Welat gazetesi, 90?l? y?llar?n ba??nda yay?n hayat?na K?rt?e olarak ba?layan haftal?k Welat ve Welat? Me gazetelerinin miras? ?zerine kuruldu. 15 A?ustos 2006 tarihinden bu yana engellemelere ra?men K?rt?e yay?n?n? s?rd?ren g?nl?k Azadiya Welat gazetesi, birinci y?l?n? tamamlam?? oldu. iyarbak?r/EVRENSEL)
www.evrensel.net