15 Ağustos 2007 00:00

HUKUK K??ES

SORU: Patronum beni mazeret g?stermeden i?e gitmemi? olmam sebebi ile i?ten ??karm??t?. Ama bu durum ger?e?i yans?tmad??? i?in ben de i?e iade davas? a?t?m ve kazand?m

Paylaş

SORU: Patronum beni mazeret g?stermeden i?e gitmemi? olmam sebebi ile i?ten ??karm??t?. Ama bu durum ger?e?i yans?tmad??? i?in ben de i?e iade davas? a?t?m ve kazand?m. Patronum davan?n sonucunu uygulamayaca??n? s?yl?yor. Bu durumda ne yapmam gerekecek, b?yle bir hakk? var m??
CEVAP: ?? Kanunu?nun 20. maddesinde i?e iade davalar?n?n seri muhakeme usul?ne g?re iki ay i?inde sonu?land?r?laca?? ve mahkemece verilen karar?n temyiz edilmesi halinde de Yarg?tay??n bir ay i?inde kesin olarak karar verece?i belirtilmektedir. Ancak uygulamada bu s?relere pek riayet edildi?i s?ylenemez. ?? Kanunu?nun 21. maddesinde ise, i??inin i?e iadesi hakk?nda mahkemenin karar vermesi durumunda i??inin kesinle?en mahkeme karar?n?n tebli?inden itibaren 10 i? g?n? i?inde i?e ba?lamak ?zere i?verene ba?vuruda bulunmas? gerekti?i belirtilmektedir. ?ncelikle yapman?z gereken, i?vereninize sizi mahkeme karar? do?rultusunda yeniden i?e almas? i?in kanuni s?re i?inde ba?vuru yapman?zd?r. E?er bu s?re i?inde ba?vuruda bulunmaz iseniz, i?verence yap?lan fesih ge?erli bir fesih say?lacakt?r ve i?veren de bu durumda sadece bunun hukuki sonu?lar? ile sorumlu tutulacakt?r. Yani ?artlar?n?z varsa k?dem ve di?er tazminat ve kanuni alacaklar?n?z i?in dava a?ma hakk?n?z mevcuttur.
??veren ayr?ca, i?e iade davas?nda mahkeme taraf?ndan h?k?m alt?na al?nan karara ra?men i?e ba?latmamas? halinde ?denecek olan tazminat? da sizin ba?vurunuz olmas? halinde i?e ba?latmazsa ?demek zorundad?r.
Avukat Devrim Avc?
ÖNCEKİ HABER

?stanbul depreme haz?r de?il

SONRAKİ HABER

Fenerbahçe - CSKA Moskova: 79 - 75

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa