?stanbul depreme haz?r de?il

Hacettepe ?niversitesi Jeoloji M?hendisli?i B?l?m? ??retim ?yesi Prof. Dr. K. Er?in Kasapo?lu, ?Haz?rl?klar, ?stanbul olas? bir b?y?k depreme y?zde 100 haz?r hale gelene dek s?rmelidir; bunun i?in ge? kalm?? say?lmay?z? dedi


Hacettepe ?niversitesi Jeoloji M?hendisli?i B?l?m? ??retim ?yesi Prof. Dr. K. Er?in Kasapo?lu, ?Haz?rl?klar, ?stanbul olas? bir b?y?k depreme y?zde 100 haz?r hale gelene dek s?rmelidir; bunun i?in ge? kalm?? say?lmay?z? dedi.
Er?in Kasapo?lu yapt??? yaz?l? a??klamada, toplumun her kesiminden konu ile ilgili ki?i ya da kurumlar?n ?stanbul?u olas? deprem felaketine haz?rlamaya ?al??t???n?, ancak y?r?t?len ?al??malar? bir araya getirip b?t?nle?tirecek ve somut sonu?lar?n al?nmas?na olanak sa?layacak bir ?st kurum ve organizasyon olmad??? i?in bunlar?n dar ?evrelerde kald???n? belirtti. Kasapo?lu, ??stanbul?u olas? bir b?y?k depreme haz?r hale getirme hedefine bir t?rl? ula??lamad???n?? kaydetti. Kasapo?lu, bu hedefe ula?abilmek i?in ?Depreme Dayan?kl? ?stanbul? slogan? ile ?stanbul B?y?k?ehir Belediyesi?nin organizat?rl???nde toplumun konu ile ilgili t?m kesimlerinin, ilgili meslek odalar?n?n, yerli ve yabanc? bilim adamlar?n?n kat?laca?? ve d?zenli olarak toplanacak uluslararas? kongre yap?lmas? ?nerisinde bulundu. Kasapo?lu, ?unlar? kaydetti: ?S?rekli tekrarlayarak ?stanbul, olas? bir b?y?k depreme y?zde 100 haz?r hale getirilmelidir. Bunun i?in ge? kalm?? say?lmay?z. ??nk? ?stanbul?u etkileyecek olas? bir b?y?k depremin ne zaman olaca??n? kestirmek olanakl? de?ildir? HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net