Fotoğraf: Evrensel

T?rk-?? y?netimine sesleniyorum

Ya AKP?den milletvekili aday? olup a??ktan AKP?ye ?al???n ya da i??i konfederasyonunun ba??nda durup sendikaya benzer gibi ikiy?zl?l?k yapmay?n.20 y?ll?k i??iyim ve bir o kadar da temsilcilik, ba?temsilcilik yapt?m


Ya AKP?den milletvekili aday? olup a??ktan AKP?ye ?al???n ya da i??i konfederasyonunun ba??nda durup sendikaya benzer gibi ikiy?zl?l?k yapmay?n.
20 y?ll?k i??iyim ve bir o kadar da temsilcilik, ba?temsilcilik yapt?m. Bug?nk? T?rk-?? y?netimi gibi s?n?f?na a??ktan ihanet edenini g?rmedim. Di?erleri ?ok iyiydi anlam?nda s?ylemiyorum. 1 May?slar? birlik ve m?cadele g?n?nden ??kar?p sermayenin istedi?i gibi bir ?enlik g?n? gibi ge?i?tirdiler. Sendika kongrelerinde a??ktan AKP s?zc?l??? yapt?lar, yapmaya da devam ediyorlar
T?S s?reci ba?lad?, T?rk-?? olarak kendine ba?l? hi?bir sendikay? sendika ?yesi i??ileri arkas?na almadan, ?retimden gelen g?c? i??i g?c?n? g?rmezden gelerek, Say?n Ba?bakan ve bakanlar?yla yurtd??? yurti?i seyahatlerde kol kola girerek s?zle?meleri, sadece ?cret s?zle?mesi gibi s?f?r zamma imza atarak i??i s?n?f?na ihanet ettiler.
Bug?n Hava-??, Harb-??, Haber-?? ve tekstil i?kollar?n?n tek ba??na kalmas?n?n yegane sebebi, ihanet eden T?rk-?? sendikac?lar? ve onlar?n ?ana??ndan beslenenlerdir. T?rk-?? y?netimi, b?t?n sendikalara esnek ?al??ma dayat?ld???n?, kurals?z ?al??ma dayat?ld???n? bilmiyor muydu? Hava i?kolunda Telekom?da ta?eronla?t?rma yolu ile sendikalar?n bitirilece?ini bilmiyor muydu?
Kapsam d??? uygulamas?yla sendikalar?n y?zde 50 baraj?n?n alt?na d???r?lmesi i?in i?verenlerin buna y?nelik ?al??ma yapt???n? bilmiyor muydu? Elbette ki hepsini ?ok iyi biliyordu. Ama seslerini ??karm?yorlard?; ??nk? T?rk-???in i?erisindeki AKP?li y?neticiler elbette ki AKP?ye yanl?? yapmayacakt?. T?rk Havayollar? y?neticisi bir zat; Say?n Atilay Ay?in?e vatan haini diye hitap ediyor, i??ilere ?ikayet ediyor, ??nk? Atilay Ay?in ve ekibi ger?ekten sendikac?l?k yap?yor; s?n?f?na ihanet etmiyor, s?n?f?na ihanet edenler AKP?li bakanlarla kol kola girip a??klama yap?yor. ?Oylamada i??i gere?ini yapar? diyor, neden TV?lere ??k?p ????iler, greve evet deyin, grev sizin silah?n?zd?r, hakk?n?z? ancak bu ?ekilde al?rs?n?z? diye a??klama yapm?yorlar? Ancak yalandan g?stermelik olarak ?Biz Hava-?? i??isinin yan?nday?z? diyorlar. ?yle lafla olmaz beyler! ???inin yan?nda olmak varsa, y?re?ini ??kar?r gidersin, o i??ilerin elinden tutars?n. ???te ben buraday?m? dersin. Senin sendika ba?kan?na ?vatan haini? diyecek adam; sen susacaks?n, hem i??ine hem sendikac?na sahip ??kmayacaks?n...
Hava-?? i??isi gelece?ine ve T?rkiye i??i s?n?f?n?n gelece?ine sahip ??kt?, ikiy?zl? sendikac?lara da dersini verdi.
Sizinleyiz s?n?f karde?lerim; Telekom i??isi olarak, her t?rl? deste?i vermeye haz?r?z. Sizler dosta da d??mana da yolu g?sterdiniz ve g??lerimizi birle?tirirsek e?er o zaman kazanaca??z.
Hava-?? ?yeleri, biz Telekom i??ilerine yolu g?sterdi; kazan?m?n var olman?n yolu birlikten ge?iyor. Komitelerimizle g?c?m?z? birle?tirdik, Telekom i??ileri olarak direni?e, m?cadeleye, greve haz?r oldu?umuzun onay?n? 08.08.2007 tarihinde Gayrettepe ?l Telekom M?d?rl??? ?n?nde ?stanbul 1 No?lu ?ube olarak imzalad?k. Ba?kanlar Kurulu?muza, ?ube y?neticilerimize, i??i arkada?lar?m?za ?a?r?m?z; direne direne kazanaca??z, greve haz?r?z. Yeter ki dik durun, geri ad?m atmay?n. Yine i?imizde al?nan kararlar? i??ilere duyurmayan temsilcileri de unutmayaca??z, bunun da hesab? sorulacakt?r.
G?n, birlik g?n?d?r. G?n, m?cadele g?n?d?r. G?n, dostu-d??man? ay?rma g?n?d?r. G?n gelece?imize, sendikam?za, s?zle?memize sahip ??kma g?n?d?r.
Ahmet Karatay T?rkiye Haber-?? Sendikas? ??yeri Ba?temsilcisi (?STANBUL)
www.evrensel.net