?Haks?zl?k giderilsin?

Bu y?l a??klanan Kamu Personeli Se?me S?nav? (KPSS) s?nav sonu?lar?, ??retmen adaylar?n?n tepkisine neden oldu. Bu y?l puan hesaplama y?nteminin de?i?ti?ini belirten ??retmen adaylar?, ge?en sene KPSS s?nav?na girip kendilerinden daha d???k say?da net yapan adaylardan daha az puan ald?klar?n? dile getiriyorlar


Bu y?l a??klanan Kamu Personeli Se?me S?nav? (KPSS) s?nav sonu?lar?, ??retmen adaylar?n?n tepkisine neden oldu. Bu y?l puan hesaplama y?nteminin de?i?ti?ini belirten ??retmen adaylar?, ge?en sene KPSS s?nav?na girip kendilerinden daha d???k say?da net yapan adaylardan daha az puan ald?klar?n? dile getiriyorlar. KPSS?ye giren ??retmen adaylar?n?n, s?nav sonras?ndaki iki y?lda da ayn? puanlarla ba?vuru yapabiliyor olmas? sebebiyle bu y?l s?nava giren ??renci adaylar? ma?dur olduklar?n? s?yl?yorlar.
KPSS?ye ?? kez girdi?ini s?yleyen Mehmet ?ztep, ?Bu y?l s?nava girenler daha ?ok net yapmas?na ra?men, hesaplamada kullan?lan form?lasyondaki de?i?iklik, bizlerin puanlar?n? a?a?? ?ekmi?tir. Ge?en y?l s?nava girenler, bu y?l da ??retmenlik i?in ba?vuru yapabiliyorlar. B?ylece bir aday bizden daha az net yapmas?na ra?men ??retmen olabiliyor ama biz, ba?vuru bile yapam?yoruz? diyerek bu y?l s?nava giren ??retmen adaylar?n?n haks?zl??a u?rad?klar?n? s?yl?yor.
?M?cadele birli?i olu?turaca??z?
?ztep, bu haks?zl???n giderilmesi i?in ellerinden gelen her t?rl? ?abay? sarf edeceklerini s?yl?yor. Kendisinin avukat? arac?l???yla ?SYM?ye ?ikayet dilek?esi g?nderdi?ini belirten ?ztep, buradan bir sonu? al?nmazsa, kendisi gibi ma?dur olan ve ba?ka ?ehirlerde oturan ??retmen adaylar?na internet ve E?itim Sen ?zerinden ula?acaklar?n? ve b?ylece bir m?cadele birli?i olu?turacaklar?n? belirtiyor.
Seslerini duyurabilmelerinde yard?mc? olabilmesi i?in bir?ok kuruma ba?vuruda bulunduklar?n? belirten ?ztep, ?Bizim gibi KPSS ma?durlar?na Adana?da sadece E?itim Sen sahip ??kt? ve kendi binalar?nda yapt???m?z bas?n a??klamas?yla da sorunumuzu kamuoyuyla payla?abildik? diyor.
Ya?anan bu sorunu her platformda tart??arak halk?n geni? kesimlerine seslerini duyurmay? planlad?klar?n? belirten ?ztep, ?Bu y?l ?zmir?in Dikili il?esinde ger?ekle?tirilen gen?lik kamp?nda da bu sorunu kampa gelen bir?ok gen?le tart???p ??z?m ?nerileri arayaca??z? diyor.
?Devlet, verdi?i e?itime g?venmiyor mu??
Kendisi de bir KPSS ma?duru olan Kadriye Sever, kendisinin bir fak?lte bitirdi?ini, ancak uzun y?llar e?itimini ald??? ??retmenlik mesle?ini yapamad???n? belirterek, ?Ben de binlerce arkada??m gibi ger?ekten ?ok zor g?nler ge?iriyorum. Devlet, verdi?i e?itime g?venmiyor mu ki bizleri s?navlara tabi tutup duruyor? Benim durumumda olan bir?ok arkada??m b?yle sistem hatalar? y?z?nden, hi?bir sosyal g?vencesi olmayan ve hakk?m?z? tam olarak alamad???m?z ?cretli ??retmenli?e mecbur b?rak?l?yor? diyerek tepkisini dile getiriyor.
??retmen olmak i?in devletin kendilerinden istedi?i her ?eyi yerine getirdiklerini belirten Sever, ?KPSS?de de gerekli olan net say?s?n? yapt?m, ancak bu sefer de puanlamada kullan?lan form?l?n de?i?mesi y?z?nden puanlar?m az geldi. Bizim gibi bu sistemden ma?dur olan arkada?lar?m?zla bir araya gelerek hakk?m?z i?in her t?rl? m?cadeleyi verece?iz? diyor. (Adana/EVRENSEL)
M. Talip Aytimur
www.evrensel.net