HAYATIN ???NDEN

 • T?rkiye kurudu. Kutsal kitaplar?n g?zde nehirlerinin yukar?dan a?a??ya su, a?a??dan yukar?ya medeniyet ta??d??? g?nler ?oktan geride kald?.


  T?rkiye kurudu. Kutsal kitaplar?n g?zde nehirlerinin yukar?dan a?a??ya su, a?a??dan yukar?ya medeniyet ta??d??? g?nler ?oktan geride kald?. Bin y?ld?r ya?amakla ?v?nd???m?z topraklara, b?rak?n bir tek a?a? dikmeyi, olan a?a?lar? da talan edip yerine beton an?tlar yapm?? olmam?z?n faturas?n? ?derken bile i?i Allah'a b?rakmaya utanm?yoruz. Savunmam?z haz?r: "Her ?ey Allah'tan." ?yi de her ?ey Allah'tansa y?ce Tanr? bize niye ak?l vermi?. Ya da ni?in b?t?n felaketler, trafik kazalar?, kurakl?k, yokluk bize yaz?lm?? da ?sevi o?lu Avrupa'n?n ye?il d?zl?klerinde cennete benzer topraklarda ya??yor? Ni?in necip ulusumuzun y?zde sekseni bir yolunu bulup Bat??ya ka?man?n yolunu ar?yor da, sudan ucuza ald?klar? evlerde Antalya'da, Alanya'da ya?ayan birka? istisna d???nda bir tek Bat?l?, gelip g?zel yurdumun ?orak topraklar?na yerle?meyi d???nm?yor?
  ?ster kabul edelim, ister etmeyelim. K?resel ?s?nma i?in hikayesi. Biz T?rkiye'yi kuruttuk. ?lkenin do?usundan, g?neydo?usundan bir u?a?a binip ?stanbul'a do?ru u?un, Bolu Da?lar?'na gelene kadar bir tek a?a? g?remezsiniz. Ufak tefek ye?illikler, kel kalm?? tepelerin eteklerine biriken son k?r?nt? topraklarda toplanm??. Onlar?n da g?nleri say?l?. Ama kimin umurunda?! D?nyan?n en ?ok i?siz ziraat m?hendisini ?retiyoruz. ?lke elden gidiyor. Devletliler koltuk derdinde.
  Bir televizyon kanal?nda karpuz ?reticisi kurakl?ktan yak?n?yor:
  "Tarla g?l?n kenar?nda. Karpuz ektik. Karpuz bu, ?ok su ister. Bir pancar motor att?m. 6 metrelik borularla suyu g?lden ?ekip tarlay? suluyorum. Ama bu y?l su az. Her g?n 6'l?k bir boru daha ekliyorum. Ben ekliyorum, su gidiyor, sonumuz k?t?."
  Vatanda? ne yaps?n? Su bitince, g?l kuruyunca anlayacak durumu. Ama ?imdi ?aresiz. Karpuzu ya?atma derdinde. Karpuz ya?ayacak, g?l bitecek.
  Ankara'da, ?stanbul'da susuzluk patlak vermese yine de kimsenin bu i?lere kafa yormaya niyeti yok. ?lkenin g?ndemi, ki?isel ya da kitlesel kaprisler u?runa bo? yere oyalan?yor. Herkesin derdi ba?c? d?vmek.
  Ankara susuz kal?nca acele ile bir ??z?m(?) bulundu. K?z?l?rmak'tan su ta??nacak. Bu demek ki yak?nda K?z?l?rmak da kuruyacak. Bir de i?in sa?l?k y?n? var. Uzmanlar ?K?z?l?rmak'ta a??r metaller, kanser yapan maddeler var? diyor. Ama dinleyen kim?
  A??r metal deyip ge?meyin. Hollanda'da Mark'?n evindeydik. ?ocuklardan birinin ate?ini ?l?erken termometreyi k?rd?k, i?indeki c?va evin i?ine sa??ld?. Biz, s?p?rge, fara? ararken Mark birilerine telefon etti. On be? dakika sonra uzay k?yafetli birileri eve geldi. C?va, ?zel aletlerle bulunup topland?. C?va a??r metal oldu?u i?in Hollandal?lar i?in ?ok tehlikeliydi. Ama bizim i?in "hava, c?va"... Kanser, verem hepsi Allah'tan. C?va, a??r metal vesile.
  Sen b?t?n a?a?lar? kes, kent ormanlar?n? yok edip yerine ticari alanlar, al?? veri? merkezleri, tripleks villalar kur; sonra kalk, "Kurakl?k Allah'tan" de. Sonra da CNN'den hava durumunu ??renip ya?mur duas?na ??k.
  ?ster kabul edelim, ister etmeyelim. Biz Orta Asya'dan sonra Anadolu'yu da kuruttuk. ?imdi o kuruttu?umuz Anadolu'ya bakanlar, m??te?arlar, cumhurba?kanlar? atamaya ?al???yoruz.
  Anadolu kurudu.
  Ruhuna el fatiha.
  Arif Nacaro?lu
  www.evrensel.net