Fotoğraf: Evrensel

??la?an?? AKP mi g?nderdi?

Ertu?rul ?zk?k, 22 y?ll?k H?rriyet yazar? Emin ??la?an??n i?ine son verdi.


Ertu?rul ?zk?k, 22 y?ll?k H?rriyet yazar? Emin ??la?an??n i?ine son verdi. ??la?an?? AKP h?k?metinin ba??ndan bu yana istemedi?i biliniyordu ancak bu karar?n G?l??n adayl???n? a??klad??? g?ne denk gelmesi, soru i?aretlerini art?rd?. Kulislerde AKP?nin bu karardaki etkisi tart???l?yor.
Emin ??la?an?la H?rriyet?in yollar?n? ay?rmas?, asl?nda ?zk?k??n Sal? g?nk? yaz?s?nda belli olmu?tu. Y?lmaz ?zdil?i ?ho? geldin? demek i?in bir yaz? kaleme alan H?rriyet genel yay?n y?netmeni, Bekir Co?kun ile ?zdil?in muhalif ?sluplar?n? ?vd?kten sonra ??yle demi?ti: ?Hakaret, iftira, tak?nt?, lakap takma, haks?zl?k gibi ?eyleri muhaliflik gibi sunmaya kalkt???n?z zaman i? de?i?iyor.? Bu sat?rlar?n ??la?an?? hedef ald???, son kararla birlikte kesinle?mi? oldu.
Emin ??la?an, son yaz?s?nda baz? ?slamc? dergileri ele alm??t?. H?rriyet?teki son sat?rlar? ise ?u olmu?tu: ?Devlet var m?? Var, var!?
??la?an??n g?revine son verilmesinin ard?ndan, H?rriyet yazarlar? Bekir Co?kun, Tufan T?ren? ve Yal??n Bayer?in de istifan?n e?i?ine geldi?i belirtildi. Ancak istifalar hen?z kesinle?medi.
Gazeteport sitesinin haberine g?re, ??la?an?a tebligat Ertu?rul ?zk?k taraf?ndan otelde yap?ld?. ?zk?k, ?zmir?de bulunan ??la?an ile otelde g?r??t? ve ?Ayd?n Bey seni istemiyor, yollar?m?z? ay?rmak durumunday?z. Hi?bir uyar?y? dinlemedin? dedi. ??la?an da ?Hay?rl?s? olsun. Ben 30 y?ld?r e?ilip b?k?lmedim bundan sonra da b?k?lmem? cevab?n? verdi.
??la?an ile ?zk?k aras?nda bir s?redir bir gerginlik oldu?u biliniyordu. AKP h?k?metinin ilk d?neminde, ?? y?l ?nce ??la?an??n yine gazeteden ayr?ld??? haberleri duyulmu? ancak tatile ??kan ??la?an k??esine d?nm??t?. ??la?an?dan son olarak Ba?bakan Erdo?an, D??i?leri Bakan? G?l ve Maliye Bakan? Unak?tan aleyhinde yaz? yazmamas?n?n istendi?i belirtiliyor. Ancak ??la?an Cumhurba?kanl??? adayl??? s?ras?nda da G?l hakk?nda ele?tirel yaz?lar?na devam etti. ?ddialara g?re, bu yaz?lar?n?n baz? b?l?mleri y?netim taraf?ndan makasland?. ??la?an buna tepki g?sterdi. ?zk?k de ??la?an?a ?Bize se?enek b?rakm?yorsun? dedi. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net