Irak?ta Yezidi katliam?!

Irak?ta i?gal tarihinin en kanl? sald?r?lar?ndan biri d?zenlendi. Hedef ise ?lkenin uzun s?redir tehdit alt?nda olan Yezidi az?nl???yd?.


Irak?ta i?gal tarihinin en kanl? sald?r?lar?ndan biri d?zenlendi. Hedef ise ?lkenin uzun s?redir tehdit alt?nda olan Yezidi az?nl???yd?.
Ge?en haftalarda da ?ii T?rkmen ve K?rtleri hedef alan sald?r?lar?n d?zenlendi?i Kuzey Irak?ta ?nceki ak?am saatlerinde 4 bomba y?kl? kamyonla d?zenlenen intihar sald?r?lar?nda en az 200 ki?i hayat?n? kaybetti.
?l?m?n art?k ?g?nl?k ya?am?n bir par?as?? haline geldi?i ?lkede d?n d?zenlenen di?er sald?r?larda ise 60?? a?k?n Irakl? ya?am?n? yitirirken, Ninova?da Yezidileri hedef alan sald?r?larda ?l? say?s?n?n artmas?ndan endi?e ediliyor.
Ninova vilayetinin Sincar kenti Belediye Ba?kan? Dahil Kas?m Hasun, AFP?ye yapt??? a??klamada, sald?r?larda 200?den fazla ki?inin ?ld???n?, 200?den fazla ki?inin de yaraland???n? s?yledi. Hasun, ?ok say?da ki?inin h?l? enkaz alt?nda bulundu?unu kaydetti. ABD ordusu ise b?lgede 5 kamyonla sald?r? d?zenlendi?i ve ?l? say?s?n?n 60 oldu?unu iddia etti.
G?rg? tan?klar?, ambulanslar?n yaralananlar?, Kahtaniye?nin yakla??k 100 kilometre kuzeyinde bulunan T?rk s?n?r?na yak?n Dohuk kentindeki hastanelere ta??d???n? aktard?.
Kentteki hastaneye g?t?r?len ?ok say?da yaral?n?n, kollar?n?n ya da bacaklar?n?n koptu?u belirtiliyor. Yaralal?lar?n ve yak?nlar?n? kaybedenlerin feryatlar?n?n sard??? kent hastanesinin k???k olmas? nedeniyle de yaral?lar?n ?o?unun hastane garaj?nda ya da sokaklarda yard?m bekledi?i kaydedildi.
Az?nl?klar tehdit alt?nda
Bu arada son d?nemde d?zenlenen en kanl? sald?r?n?n, Yezidileri hedef almas? Irak?taki etnik az?nl?klar?n durumunu yeniden tart??ma konusu yapt?. Irak?ta ?zellikle H?ristiyanlar ve di?er etnik gruplar, i?galin ard?ndan durumlar?n?n hi? olmad??? kadar k?t? oldu?unu belirtiyor. Az?nl?klar, Saddam d?neminde durumlar?n?n daha iyi oldu?unu da ifade ediyor.
?ngiliz Yay?n Kurulu?u BBC?ye konu?an ?ngiltere?nin kuzeyindeki Bradford ?niversitesi?ne ba?l? Bar?? Enstit?s??nden Prof. Paul Rodgers, Irak?ta ?zellikle S?nnilerin Yezidileri ?k?fir olarak g?rd???n?? savundu. Irak?ta birka? ay ?nce, Yezidi bir k?z?n M?sl?man bir gence ka?mas? ve ?slam? se?mesinin ard?ndan Yezidiler taraf?ndan recmedildi?ini de aktaran Rodgers, ?Bu, kentteki S?nnilerle Yezidiler aras?nda gerilimin artmas?na neden oldu. Bu olay dikkatlerin, normalde kendi d?nyalar?nda ya?ayan Yezidilere odaklanmas?na neden olmu? olabilir. ?o?u K?rt olan Yezidilerin say?lar? pek fazla de?ildir? dedi.
Di?er taraftan Ba?dat??n do?usunda polis formas? giymi? 50?den fazla silahl? ki?inin Devlet Petrol Pazarlama ?rg?t??n?n (SOMO) binas?n? basarak Petrol Bakan??n?n yard?mc?s? ve di?er 4 yetkiliyi ka??rd??? bildirildi. ABD nakliye helikopterinin d??mesi sonucu 5 Amerikan askeri ?ld?. (DI? HABERLER)
Irak?taki kanl? sald?r?lar

Irak?ta bu y?l i?inde d?zenlenen en kanl? bombal? sald?r?lar?n baz?lar? ??yle s?ralan?yor:
3 ?ubat: Ba?dat??n orta kesimindeki Sadriye Mahallesi?ndeki pazar yerinde bomba y?kl? kamyonla d?zenlenen sald?r?da 135 ki?i ?ld?, 305?i yaraland?.
6 Mart: Hille?de iki intihar eylemcisinin d?zenledi?i sald?r?da 105 hac? ?ld?. ?ii hac?lara y?nelik 12 ayr? sald?r?da bulunuldu. Bunlar?n tamam?nda 137 hac? ?ld?, 310?u yaraland?.
27 Mart: Suriye s?n?r?na yak?n Tel Afer?de bomba y?kl? kamyonun infilak etmesi sonucu 152 ki?i ?ld?.
18 Nisan: Ba?dat civar?nda ?ok say?da bomba y?kl? ara?la d?zenlenen sald?r?larda 191 ki?i ?ld?. Yaln?zca Sadriye semtindeki pazar yeri yak?n?nda d?zenlenen sald?r?da 140 ki?i ?ld?, 150?si yaraland?.
7 Temmuz: ?lkenin kuzeyindeki Tuz Hurmato kentinde kalabal?k bir pazar yerinde bomba y?kl? kamyonla d?zenlenen sald?r?da 150 ki?i ?ld?, 250?si yaraland?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net