Rusya?da ?rk?? deh?eti

Irk?? sald?r?lar?n son y?llarda y?kseli? g?sterdi?i Rusya?da, internete verilen ve k?sa s?re sonra yay?ndan kald?r?lan g?r?nt?lerde ?rk??lar?n, iki genci ?Rusya a?k?? i?in idama mahkum ettiklerini s?ylemesi ve ard?ndan ?infaz? etmesi ?lkeyi aya?a kald?rd?.


Irk?? sald?r?lar?n son y?llarda y?kseli? g?sterdi?i Rusya?da, internete verilen ve k?sa s?re sonra yay?ndan kald?r?lan g?r?nt?lerde ?rk??lar?n, iki genci ?Rusya a?k?? i?in idama mahkum ettiklerini s?ylemesi ve ard?ndan ?infaz? etmesi ?lkeyi aya?a kald?rd?.
Tacik ve Da??stanl? iki gencin, fa?istlerce infaz edildi?i g?r?nt?leri internette yayd??? gerek?esiyle bir ki?i g?zalt?na al?nd?.
Yakalanan ki?inin, infaz? filme alan de?il sadece internet ?zerinden yayan bir ki?i oldu?u ??renildi. Zanl?n?n yasad??? bir partiye ?ye olup olmad???n?n da ara?t?r?l?yor.
Nazi infaz?
Rusya?da fa?ist gruplar?n bir Da??stanl?yla Tacikin 3 dakikal?k infaz g?r?nt?leri, ?nceki g?n ?rk?? gruplar?n web sitelerinde yay?mlanm??t?. Ka??r?lan 2 gen?, bir ormanda nazi bayra??n?n ?n?nde elleri ve a??zlar? ba?lanm?? vaziyette duruyor. Y?z? maskeli bir ki?i, ??Ya?as?n Rusya!?? diye ba??rarak elindeki palayla kurban?n?n kafas?n? tek vuru?ta kesiyor. ?kinci kurbansa ensesine ate? edilerek ?ld?r?l?yor ve cans?z bedeni ?nceden kaz?lan mezara devriliyor. Y?z? maskeli 2 ki?i nazi selam? veriyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net