AVRUPA GER?E?

 • Bir zamanlar d?nyan?n en g??l? adam? olarak, bir gecede sava?lar bitirip sava?lar ba?latma g?c?n? sahip...


  Bir zamanlar d?nyan?n en g??l? adam? olarak, bir gecede sava?lar bitirip sava?lar ba?latma g?c?n? sahip, elinin alt?ndaki devasa b?t?eyle yoksul ?lkelere ve insanlara yard?m etmeye muktedir ABD eski Ba?kan? Bill Clinton, ?imdi ?emekli bir siyaset?i? olarak d?nyan?n temel sorunlar?; yoksulluk, AIDS ve ?evre kirlili?i ile m?cadele ad?na oradan oraya ko?turuyor, y?ksek mebla?lar kar??l???nda konferanslar veriyor.
  Clinton, ?imdi geriye d?n?p bakt???nda; d?nyan?n en temel sorunlar?yla ilgilenmemeyi, ?O zamanlar hep bir masan?n etraf?nda oturup, hangi kelimenin belgeye girip hangisinin girmeyece?i konusunda konu?tuk durduk? (Der Spiegel, 30/07) ?eklinde a??klamay? tercih ediyor.
  Clinton elbette, d?nyay? kurtarmaya soyunan zengin ?ahsiyetler i?in bir sembol. Eski yard?mc?s? Al Gore, Bill Gates, yat?r?mc? Warren Buffett, spek?lat?r George Soros... d?nyay? kurtarmay? kendilerine ?g?rev bi?mi?? di?er zenginlerin ba??nda geliyor.
  Elinde bulundurduklar? devasa b?t?elerle kurduklar? yard?m vak?flar? ve fonlar arac?l???yla el atmad?klar? sorun yok gibi...
  Sadece zengin ?ahsiyetler de?il, say?l? b?y?k tekeller de insanlar?n g?nl?ne seslenmek i?in benzer kampanyalar d?zenliyorlar. ?Enerji tekeli ve petrol tekelleri Chevron, BP, Total gazete ve dergilere verdikleri reklamlarla ?evre dostu enerji kaynaklar?n?n kullan?lmas?ndan yana olduklar?n? ileri s?rerek imaj d?zeltmeye ?al???yorlar.
  ?zellikle Uzak Asya?da insanlar? adeta kar?n toklu?una ?al??t?ran Ikea, Walt Disney, UPS, Microsoft, Canon, Wal-Mart gibi tekeller, ?sosyal angajman? ad? alt?nda milyonlarca dolar harcayarak yapt?klar?n? temizlemek i?in kullan?yorlar. Frans?z Danone tekeli de ?s?f?r k?r? slogan?yla Banglade??te yoksullar?n ?al???p ge?imlerini sa?layabilmesi i?in bir fabrika kurdu.
  Onlar?n d?nyay? kurtarma anlay???yla bizimki elbette ?ok farkl?. ??r?m??, koku?mu? d?zenin deliklerini yamayla kapatmaya ?al???yorlar ve a?l???n, yoksullu?un, AIDS?in, iklim de?i?ikli?inin ger?ek nedenlerinin ?st?n? ?rt?yorlar.
  ?rne?in, ila? tekellerinden Afrika?ya ila? g?ndermelerini istiyorlar, bunun i?in lobi yap?yorlar. Ama ayn? tekellerin, Afrika?da ucuza ila? ?retilmesini engellemesine bir ?ey demiyorlar.
  K?resel sorunlarla yerel d?zeyde m?cadele edilmesini temel felsefe haline getirmi?ler. Bir nevi ?Herkes kendi evinin ?n?n? temizlerse, sorun kalmaz? gibi bir ?ey.
  Bill Gates, Georg Soros, Richart Branson, Warren Buffett, Clinton, Al Gore ve daha nice zenginler de ?m?rlerinin son y?llar?nda ?a?l?k ve ?evre sorunlar?yla m?cadeleyi? hobi olarak g?r?yorlar. Bo? vakitlerini bu u?urda seyahat etmeye ay?r?yor ve g?sterdikleri bu ?aban?n kar??l???nda ilgili ilgisiz bir?ok kurulu?tan ?d?l al?yorlar.
  Zenginlerinin, ?d?nyay? kurtarmak? i?in kurdu?u vak?f ve fonlar?n ise devasa b?t?eleri bulunuyor. Bill&Melinda Gates Fonu?nun toplam 33.4 milyar dolar sermayesi var. Fon ?u ana kadar 13.6 milyar dolar ba??? alm??.
  ABD?li yat?r?mc? Warren Buffett?in kurdu?u vak?f?n 30 milyar dolar, Clinton Global ?nisiyatifi?nin 200 milyon dolar b?t?esi var. ?ngiliz milyarder Virgin Group?un ba?kan? Richard Branson?un kurdu?u Virgin Unite, Georg Soros?un A??k Toplum Enstit?s? de ?d?nyay? kurtarmak? i?in kurulan di?er ?nemli vak?flar aras?nda bulunuyor.
  Soros?un A??k Toplum Enstit?s??n?n ba?ta Do?u Avrupa ve Kafkasya olmak ?zere pek ?ok ?lkede ABD yanl?s? ?kadife? darbeler tezgahlad??? biliniyor.
  Ayn? ama?la ABD ve Avrupa?da kurulan tekellerin destekledi?i ?ok say?da b?y?k vak?f ve fon bulunuyor.
  Der Spiegel dergisi, ?D?nyan?n Kurtar?c?lar?? ba?l???yla yapt??? kapakta i?i daha da ileri g?t?rerek, yeni bir ?insan tipi?nin ortaya ??kt???n? ileri s?rerek ??yle diyor: ??evre temizli?i, AIDS ve yoksullukla m?cadele, insan haklar?n? savunma ?imdi menajerli?i bilen insanlar?n elinde. Bu insanlar sadece sorunlar? tan?mlam?yor, ayn? zamanda ??zebilecek olanlard?r. Sosyal, ekolojik angajman art?k sokakta bildiri da??tmak de?ildir. Bug?n profesyonellerin d?nyay? iyile?tirme i?ini ideolojisiz, pragmatikler ?stlenmi?.? (30/07)
  Eski devlet ba?kanlar? tekel y?neticileri, en verimli ya?lar?nda insanlar? s?m?rmek, d???k ?crete ?al??t?rmak, ?evre ve iklim sorunlar?na neden olan tekellere sonuna kadar yard?m etmek, gezegenimizde ya?anan temel sorunlar?n b?y?mesini sa?larken, hayatlar?n?n son y?llar?nda adeta ?g?nah ??karma? ad?na daha ?duyarl?? ve ?insanc?l? hareketler i?erisinde yer al?yorlar. Birey olarak belki baz? sorunlar?n ??z?m?nde samimi olabilirler, ama ait olduklar? kapitalist sistem iklim, do?a, a?l?k, yoksulluk ve sefaleti bitirecek g??te de?ildir.
  Ama ?m?rlerinin son y?llar?nda oynad?klar? bu ?iyilikseverlik?, onlar? insanl???n g?nl?nde ?l?ms?zle?tirmeye yetmeyecek. ??nk? batakl?k de?il, sineklerle u?ra?may? daha uygun g?renlerdir.
  Halk?n g?nl?nde ebediyen taht kuranlar ise batakl??? kurutmak i?in ?m?rleri boyunca her t?rden zorlu?a ra?men, insanl???n kurtulu?u yolunda b?kmadan usanmadan m?cadele edenlerdir. Verdikleri m?cadelede ba?ar?lar kazan?p, bask?s?z ve s?m?r?s?z bir ?lke kurup, insanlar?n e?it ve ?zg?rce bir arada ya?amas?n? sa?layanlar, hep ?l?ms?z kalmaya devam edecekler.
  Y?cel ?zdemir
  www.evrensel.net