?la? edinme i?kencesi 2

?la? edinme i?kencesi 2

Eczac? Odalar?n?n kan ?r?nleri b?l?m?, di?er b?l?mlerine g?re olduk?a yo?un ?al???yor. Hasta yak?nlar? da yak?nlar?n?n hastal??? hakk?nda bir doktor, bir eczac? gibi bilgi sahibi oluyor


Ankara Eczac? Odas??n?n kan ?r?nleri b?l?m?n?n telefonlar? g?n boyu susmuyor. Hastalar g?n a??r? b?l?m? arayarak, bekledikleri ilac?n gelip gelmedi?ini soruyor. ?lac?n geldi?i haberini duyan hastalar veya hasta yak?nlar? Odaya ko?uyor. Bazen ila? geldi ama t?kendi deniyor, bazen yar?n gelecek deniyor, da??t?mda bitti?i s?yleniyor... ?laca ula?abilmek i?in s?rd?r?len ?abalar bitmiyor. ?la? geldikten bir hafta, iki hafta veya d?rt hafta sonra ila? tekrar tekrar aran?yor. Eczac? Odas??n?n kan ?r?nleri b?l?m?n?n kap?s? yeniden a??nd?r?l?yor...
8 ya??nda l?semi hastal???na yakalanan ?mer Safa Karaaslan, bir y?ld?r hasta ve IVIG ilac?n? bazen ayda bir kez, bazen 15 g?nde bir kez kullanmak zorunda. Babas? Bedri Karaaslan, IVIG ilac?n? bulmak ve tedavisini s?rd?rebilmek i?in Malatya?dan Ankara?ya getirmi? ?mer?i. Ba?-Kur?lu olan Bedri Karaaslan?? tedavinin aciliyeti ve ?nemi i?inden etmi?. ??ini, evini ve di?er ?ocuklar?n? Malatya?da b?rakarak gelmi? Ankara?ya. ?mer?in tedavisine Gazi ?niversitesi T?p Fak?ltesi?nde devam ediliyor. Eczac? Odas??n?n kap?s?n? s?k a??nd?rd???n? belirten Karaaslan, kan y?k?m?n? durdurmak i?in o?lunun bazen 15 g?nde bir, bazen de ayda bir IVIG kulland???n? s?yl?yor.
?lac?n bir ay gecikmesini de ya?ad?klar?n? kaydeden Karaaslan, Sa?l?k Bakanl????n?n ila? s?k?nt?s?n? mutlaka ??zmesini istiyor. Karaaslan?a ilac?n gelmesinin neden gecikti?ini sordu?umuzda, ?yurtd???ndan geldi?i i?in herhalde, bilemiyorum. Bu sorunun ??z?lmesi i?in eylem yapaca??z. Ne yapaca??m?z? ?a??rd?k? diyen Karaaslan, ?Allah bu hastal??? d??man?ma vermesin? diyor.
Paras? olmayan ne yaps?n?
30 ya??ndaki Halil K???k, immun yetmezli?i hastas? ve ?ocuklu?undan bu yana zat?rree ge?iriyor. K???k, y?r?mede g??l?k ?ekiyor, y?k ta??yam?yor, ba????kl?k sisteminin ??km?? oldu?unu s?yl?yor. 15 g?nde bir IVIG kullanmak zorunda oldu?unu ve ilac?n gecikmesi halinde zat?rree ge?irdi?ini, ge? kald?k?a da defalarca zat?rree ge?irdi?ini anlat?yor. SSK?l? olan K???k, hastal???n?n a??rl???ndan dolay? bir i?te ?al??am?yor. 3 y?ld?r IVIG kullanan K???k, hastal???n?n seyrine g?re 15 g?nde bir Eczac? Odas??n?n kap?s?n? ?al?yor. Yaln?z ila? bulmakta sorun ya?amad???n? belirten K???k, devlet hastanesinden ?zel hastanelere sevk yapt?ramad???n? ve nedenini de anlayamad???n? kaydediyor. 2 y?l IVIG ilac?n? d?zenli ald?ktan sonra 6 ay boyunca ila? bulamad???n? aktaran K???k, Numune Hastanesi?nin Hematoloji b?l?m?n?n kald?r?lmas?ndan sonra ne sevk alabildi?ini ne de ila? alabildi?ini s?zlerine ekliyor.
Sema Cevher, 86 ya??nda olan annesi Zehra Akta???, 4 y?l ?nce hastaneye apar topar kald?rd?klar?n? ve kan say?m?n?n d???k oldu?unun belirlenmesiyle birlikte hastane, doktor ve ila? ser?veninin ba?lad???n? ifade ediyor. Zehra Akta???n kan say?m?nda, trombositlerinin d??mesiyle v?cutta kanama ya?and???n? ??rendiklerini belirten Cevher, gittikleri ?zel hastanede 4 y?l ?nce 450 milyon lira almalar?na ra?men hastal???n ne oldu?unu bilemedikleri ve Numune?ye y?nlendirildiklerini belirtiyor. Cevher, ?Numune?de, ITP hastas? oldu?u ortaya ??kt? annemin? diyor ve annesinin ?nce trombosit sonra da IVIG kullanmaya ba?lad???n? kaydediyor. Annesinin Ba?-Kur?lu olmas?na ra?men, kan merkezinden trombositi parayla almak zorunda kalmalar?na anlam veremediklerini s?yl?yor Cevher. 2 y?ld?r IVIG kullanan Akta???n tedavisi IVIG olmadan devam edemiyor. IVIG?in bir defas?nda 15-20 g?n gecikti?ini, o d?nem ilac? paras? olan?n ald???n?, olmayan?n da alamad???n? aktaran Cevher, paralar? oldu?u i?in ilac? temin edebildiklerini, fakat temin edemeyen insanlar?n da ?ok oldu?una dikkat ?ekiyor. Annesinin adaleleri erimeye ba?lad??? i?in kortizon tedavisi de g?rd???n? bildiren Cevher, Numune?de ila? yok dendi?i i?in ilac? yine parayla sat?n almak zorunda kalmalar?na tepki g?steriyor ve ?Paras? olmayan ne yaps?n? diye soruyor.
?are: ?rg?tlenmek
10 ya??nda olan Berat Can ?zt?rk, do?du?undan beri -halk aras?nda Akdeniz Anemisi diye de bilinen- Talasemi Major hastas?. Do?du?undan beri IVIG ilac?n? kullanan ?zt?rk??n babas? ?lyas ?zt?rk??n ya?am?, Berat??n d?nyaya gelmesiyle tamamen de?i?mi?. Gaziantepli olan ?zt?rk, ?ocu?unun hastal???na b?lgede tan? konulamad???n?, hematoloji b?l?m?n?n Gaziantep?te hi?bir hastanede bulunmamas?ndan dolay?, Ankara?ya sevkle geldiklerini belirtiyor. Ya?am? hastane (yani Ankara) ve ev (yani Gaziantep) aras?na s?k??m?? olan Berat, iyile?ece?i g?nleri bekliyor. 6 ya??na kadar ayda bir IVIG kullanm??, sonra 5 ay haftada bir ve ?imdi de ?? haftada bir kullan?yor. ?5 ay daha kullanacak ve iyile?ecek? diyen baba ?zt?rk, IVIG?i 45 g?nd?r beklediklerini s?yl?yor. Gaziantep?te ya?ad?klar?n? ve 4-5 g?n ilik naklinin gecikmesinin ?ocu?unun karaci?erinin b?y?mesine neden oldu?unu kaydeden ?zt?rk, hematoloji b?l?m?n?n Gaziantep?te olmamas?n?n s?k?nt?s?n? t?m kan hastalar?n?n ?ekti?ini belirtiyor. Bu y?zden Gaziantep?te Talasemi Derne?i?ni kurduklar?n? aktaran ?zt?rk, yaln?z Gaziantep?te de?il, b?lgede hematoloji b?l?m?ne sahip hastane olmad???n?n alt?n? ?iziyor. ?zt?rk, Gaziantep?te 103 kan hastas?ndan sadece 4 tanesinin Ankara?ya nakil yapt?rabildi?ini dile getirerek; ye?il kartl?lar?n nakil yapt?ramad???n? ve kan ilac? da alamad?klar?n? belirtiyor. ?zt?rk, t?p fak?ltelerinin ye?il kartl?lar? kabul etmedi?ini belirterek, sorunlar?n?n ??z?lmesini istiyor.
?Meslek ?rg?tlerinin g?r??? al?nmal??
Ankara Eczac? Odas? Genel Sekreteri O?uz Ekincio?lu:
IVIG gibi ba????kl?k sistemini g??lendiren ila?lara ula?mada s?k?nt?lar do?du. Bunun iki nedeni oldu?unu d???n?yoruz. Birincisi, yurtd???ndaki ila? ?retim merkezlerinin, ila? ?retimini planlamalar?nda aksakl?klar olmas? ya da ila? ?retememesinden kaynaklan?yor. ?kincisi de Sa?l?k Bakanl????n?n ?la? Fiyat Kararnamesi?nin gere?i olu?an ila? fiyat politikalar?nda 200 YTL ?zerindeki ila?lar?n k?r oranlar?nda baz? riskler olu?mas?yd?, dolardaki baz? oynamalar nedeniyle. Sa?l?k Bakanl????ndan talebimiz, 200 YTL ?zerindeki ila?lar?n fiyatlar?n?n k?rlar?n?n art?r?lmas? y?n?nde. Bu olumlu kar??land?. ?la? Fiyat Kararnamesi?nde yap?lacak ilk de?i?iklikte bunun de?erlendirilece?ini d???n?yoruz. IVIG ve di?er kan ?r?nlerinin t?m Eczac? Odalar??nca da??t?lmas? devletin kaynaklar?n?n rasyonel kullan?m? anlam?nda ?ok ciddi bir tasarrufa yol a?t?. Bu ila?lar Odalarca da??t?lmadan ?nce ?ok ciddi suiistimaller vard?.
?la? paras?n?n, sosyal g?venli?i olmas?na ra?men hastalara ?detilmesi, ?ok s?k?nt? ?ekti?imiz konulardan biri. SSK, Emekli Sand???, t?m resmi kurumlar taraf?ndan re?etelerin paras? ?denecek ise, hasta resmi kurum hastas? ise B?t?e Uygulama Talimat??na uymak zorunda. Sonu?ta Odam?z hastan?n ilaca sorunsuz ula?mas? ile y?k?ml?d?r. Sorunsuz ula??m?n?n sa?lanabilmesi i?in de devletin belirledi?i ?artlar?n yerine getirilmesinden hasta ve doktor sorumludur.
Bunun i?in biz Oda olarak eksik evrak geldi?inde, bunun tamamlanmas?n? istiyoruz. Kurum ne istiyor ve B?t?e Uygulama Talimat??nda ne yaz?yorsa, ?st?ne hi?bir yorum katmadan hastay? bilgilendirmek bizim g?revimiz. Eksik evrakla ilac? vermemiz durumunda 20-25 milyarl?k re?eteler geliyor zaman zaman. Fatura kesildikten sonra sorumlu olan sadece eczac?d?r. Bu paray? eczac?dan kesebiliyorlar, bu eczac?n?n iflas?d?r. O nedenle bu evraklar? tamamlamak zorunday?z, hastan?n ilac? edinmesi konusunda ?ok ciddi deneyime sahibiz. Hangi noktalarda hastalar zorluk ?ekiyor biliyoruz. Bu sadece kan ?r?nleri i?in de de?il. Normal eczanelere giden poliklinik hastalar?m?z, hipertansiyon, diyabet hastalar?m?z i?in de ge?erli. B?t?e uygulama talimatlar? haz?rlan?rken meslek ?rg?t?n?n g?r???n?n al?nmas?, hastan?n ilaca ula?mas?n? kolayla?t?racakt?r.
B?TT
Haz?rlayan: ?iar Can ?ener

İLGİLİ HABERLER

15 Aralık 2018 04:12
Britanya’nın AB'den çıkma kararı üzerine tartışmalar sürerken, sermaye Brexit anlaşmasını Başbakan May ile gerçekleştirmek istiyor.
15 Aralık 2018 03:32
Kalp krizi geçirerek Adana Şehir Hastanesine kaldırılan hasta, uzman doktor bulunamadığı için 6 saat bekletildikten sonra Maraş’a sevk edildi.
14 Aralık 2018 21:59
Urfa'da Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktor bir hasta tarafından darbedildi.

DİĞER HABERLER

Toplam Query: 41