Fotoğraf: Evrensel

?Bar?? ve ?zg?rl?k? i?in Dikili?de bulu?tular

Do?ayla Bar??, ?nsana ?zg?rl?k? slogan?yla yola ??kan gen?ler, Dikili Gen?lik Bulu?mas??nda d?n b?y?k bir co?ku ve heyecanla bir araya geldi


Do?ayla Bar??, ?nsana ?zg?rl?k? slogan?yla yola ??kan gen?ler, Dikili Gen?lik Bulu?mas??nda d?n b?y?k bir co?ku ve heyecanla bir araya geldi. ?stanbul, ?zmir, Adana, Diyarbak?r ve T?rkiye?nin d?rt bir yan?ndan bulu?ma i?in yola ??kan y?zlerce gen?, otob?slerle Sotes Tatil K?y??ne ula?t?. ?lk g?nlerini kamp alan?na yerle?mekle ge?iren gen?ler 10 g?n boyunca birlikte payla?mak ve ?retmek i?in kollar? s?vad?.
Sotes Tatil K?y? d?n sabah saatlerinden itibaren misafirlerini a??rlamaya ba?lad?. Gen?ler kamp alan?na ayak basar basmaz ilk olarak 10 g?n boyunca beraber kalacaklar? arkada?lar? ile tan??t?lar. Kay?tlar?n yap?lmas?n?n ard?ndan ?ad?rlar?na yerle?en gen?ler, ilk kahvalt?lar?n? da yine hep birlikte haz?rlad?lar. Kampa kat?lan gen?ler taraf?ndan haz?rlanan Kamp Ate?i?nin ilk say?s?na da ula?an gen?ler, kamp programlar?n? da bu sayede ??renmi? oldular. K?sa s?rede kayna?an gen?ler yanlar?nda getirdikleri gitar, ba?lama, satran? tak?mlar? ve tuvalleri ile at?lye ?al??malar?n?n ilk ad?m?n? da att?lar.
Yeni bir d?nyan?n ?rne?i
?ki y?l ?nce Dikili?de yakla??k 2 bin 500 gencin ?Bar?? ve Karde?lik? i?in bir araya geldi?ini belirten Kamp Komitesi ?yesi Sava? Topal, bu kamp?n do?a tahribatlar?na ve halklar aras?nda yarat?lmak istenen d??manl?k ortam?na yan?t olaca??n? s?yledi. Topal, bu kamp?n yeni bir k?lt?r ve ya?an?lacak olan yeni d?nyan?n bir ?rne?ini olu?turaca??n? vurgulad?.
Kampa ?stanbul?dan kat?lan Zehra F?rat, kamp alan?na ayak bast??? ilk andan beri her i?i kendilerinin yapacaklar?n? sand???n? ve korktu?unu ancak herkesin hep birlikte ?al??t???n? g?r?nce sevindi?ini dile getirdi.
Esra ?elik ise kamptaki rahat ve ?zg?r ortam?n ho?una gitti?ini ifade etti. Yeni ve g?zel arkada?l?klar kurmay? umut etti?ini anlatan ?elik, ?Her ?eyin birlikte yap?lmas? kampta ho?uma giden ilk ?eylerden biri? diye konu?tu.
Adana?dan uzun ve yorucu bir yolculu?un ard?ndan kamp yerine ula?t?klar?n? belirten dershane ??rencisi Murat Akkaya da kampa ilk defa kat?ld???n?, kamp alan?nda ?ok g?zel ve dost?a kar??land?klar?n?, insanlar?n kendilerine olan ilgisinin ?ok iyi oldu?unu s?yledi. Akkaya ?ad?rlar?na yerle?tikten sonra denize girece?ini ve ard?ndan kamptaki halk oyunu at?lyesine kaydolaca??n? s?yledi.
G?nler ?ncesinden haz?rland?lar
Kamp haz?rl?klar?na 20 g?n ?nce ?zmir?den kat?lan Cihan ???i; ?ad?r alanlar?n? d?zenlediklerini, ?ad?rlar? hep birlikte kurduklar?n? s?yledi. ???i, a?a?lar?n diplerine ila?lamalar ve sokaklar?n belli olmas? i?in kire?lemeler yapt?klar?n? anlatt?. Haydar Altun?z, ?ok g?zel bir payla??m ve dayan??ma i?inde ?al??t?klar?n?, yorulduklar?n? ancak yorgunlu?un kampta ge?irecekleri 10 g?ne de?ece?ini d???nd???n? s?yledi.
Etkinlikler ba?lad?
Gen?ler d?n ak?am kamptaki ilk etkinliklerini ge?mi? kamplarla ilgili dia g?sterisi ve Suriyeli arp ustas? Tara Jaff, Serdar Keskin ile G?ne?e Yolculuk?un ezgilerini dinleyerek ger?ekle?tirdiler. Gen?ler bug?n Mustafa Yal??ner?in konu?mac? olarak kat?laca?? ve Sava? Topal??n sunaca?? ?Antiemperyalist Hareketin Tarihi? ba?l?kl? panelde tart??ma ortam? bulacaklar. Ayn? zamanda Grup Yol, La Mek?n, Roman Havalar? ve Fuat eserleri ile gen?lerle bir araya gelecek. (Dikili/EVRENSEL)
?Gelecekten ?d?n? al?nm?? on g?n?
Dikili Gen?lik Bulu?mas??na Ankara?dan kat?lan 100 gen?, ?nceki ak?am Ankara?dan 9 Eyl?l Ekspresi ile yola ??kt?. Gen?ler, T?rkiye?nin d?rt bir yan?ndan gelecek arkada?lar?yla bulu?acak olman?n heyecan?n? ta??yorlard?. ?Do?ayla Bar??, ?nsana ?zg?rl?k, Dikili?de Bulu?uyoruz? pankart?yla tren gar?na gelen gen?leri anne babalar? alk??larla u?urlad?. Gen?ler, bavullar?n? trene y?klerken yol boyunca kolektif ?al??ma ve payla??m?n nas?l olaca??n? planlad?lar. Kamp?n Ankara Komitesi ad?na a??klama yapan Ezgi Aksoy, Dikili?de kendine inanman?n, ba?kas?n? sevmenin erdemini hayata ge?ireceklerini, ?gelecekten ?d?n? al?nm?? on g?n? ya?ayacaklar?n? aktard?. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net