?ZG?RL?KLER

 • Ankara?da Ku?ulu?daki kav?ak yap?m? i?i, belediye y?netimi hakk?nda kesin kanaat olu?umu i?in yeterliydi asl?nda


  Ankara?da Ku?ulu?daki kav?ak yap?m? i?i, belediye y?netimi hakk?nda kesin kanaat olu?umu i?in yeterliydi asl?nda.
  Bir kav?ak i?ini y?netemeyen, d?rt milyon insan?n ya?ad??? bir kenti baz? y?nlerden y?netmeye talip olmu?tur. A?a?? yukar? 15 y?ld?r da y?netim makam?nda?
  Hemen s?yleyelim: Sorun temelde.
  Temel konuda sorun var: Kentli haklar?na sayg?!
  Kente ve kentli haklar?na kar?? kendisini sorumlu hissetme konusunda sorun var.
  Bir ki?iye, ?Elinize bir A- 4 b?y?kl???nde ka??t al?n ve (y) harfi bi?iminde yeralt? ve yer?st? ge?i?leri olan bir d?zenlemeyi ?iziniz? deseniz, ?nce ?Neden? diye sorar. ?Neden buraya kav?ak yap?yoruz? Ankara?n?n prestijli, en ?nl?, b?y?kel?iliklerin bulundu?u, geni? yaya kald?r?mlar? ile rahat?a yaya olarak gezintilerin yap?labildi?i, tarihsel anlam? olan bir mekana t?nel kazmak da nereden ??kt???
  Sorar...
  Varsayal?m ki, karar?n do?ruluk ve yerindelik boyutunu a?t?k.
  ?nsan akl? sorar; yayalar ne olacak? 25-30 cm?lik yaya yolu olur mu? Yayalar?n can g?venli?i ne olacak?
  Daha plan, proje a?amas?nda sorulacak sorular bunlar.
  Sorulmad?.
  Kazma vuruldu ve yap?, s?ylenen ve vaat edilenden yakla??k 4 ay sonra bitti. Sonra anla??ld? ki kazalar olacak.
  ?ankaya?dan Atat?rk Bulvar??n? kullanarak Tunal? Hilmi Caddesi?ne girecek olan motorlu ta??t s?r?c?leri, t?nele girmeden ve kendi y?nlerindeki (?eritlerindeki) yolda ilerlemeden en sa?dan en sola ge?i? yapacaklard?r. Do?al ki, o arada kaza riskini de g?ze alacaklar. Kald?r?mlar? 25-30 cm olan yol da ta??t trafi?ine kapat?lacak. Ya Cinnah y?n?ne gidecek (y) harfinin sa?da kalan kanad?n? kullananlar ne yapacak? Onlar i?in a??lan yol da kapat?lacak. Zira ?ankaya istikametine do?ru Cinnah T?neli?ne Atat?rk Bulvar??ndan giren ve ?sve? B?y?kel?ili?i ??k???na gelen ara?lar, sollar?ndan gelen ara?larla ?arp??ma riski alt?nda kalacaklar.
  ?n?aat bittikten sonra soruldu:
  - Bu risk kar??s?nda ne yapal?m o zaman?
  - Soldan gelen yolu kapatal?m. Cinnah?a ??k??? iptal edelim.
  Bu da ikinci iptal oluyor. Gelelim bir zihniyeti ba?ka y?nleriyle de ortaya koyan uygulamaya.
  Eski TRT binas?n?n, ABD B?y?kel?ili?i?nin ve cadde ?zerinde de Avusturya ve Rusya b?y?kel?iliklerinin bulundu?u b?lgedeki kav?ak d?zenlemesi, projede Avusturya ve Rus b?y?kel?iliklerinin s?n?rlar?na tecav?z edecek ?ekilde haz?rlan?yor. Bu bir hata ve belediyenin onay? ile haz?rland??? da belli. Avusturya?n?n izni in?aat bittikten sonra al?n?yor. Ama Rusya izin vermiyor. Ama o arada kav?aklar?n a??l??? yap?l?yor. ?ankaya istikametinden Eski?ehir yoluna sapacak ara?lar, (u) d?n??? yap?p belki de geldikleri yol kadar gidecekler ve Ku?ulu?dan tekrar Atat?rk Bulvar??n?n ?teki k?sm?na ge?ecekler. Trafik ???klar?nda 30 saniye beklemenin dolar cinsinden fiyat?n? hesaplayan G?k?ek, her bir arac?n bir y?la yak?nd?r her g?n kaybettirdi?i en az 10 dakikalar?n ve o dakikalardaki t?ketti?i akaryak?t?n dolar cinsinden tutar?n? hesaplam?? m?d?r acaba?
  Burada olan da ?ng?r?s?zl?k, plans?zl?k ve hukuktan yoksunluk anlay???d?r.
  Kent de b?yle y?netilmektedir.
  Kentin ve kentlinin su sorunu da?
  Kazma k?lt?r? egemenli?ini s?rd?rmektedir.
  O nedenle hi?bir sorumluluk duyulmamaktad?r.
  ?stifa diye bir ?ey siyasal k?lt?rde bulunmamaktad?r. Hatadan, yanl??tan kendisini sorumlu hissetme diye bir pratik yok.
  Pi?kinlik had safhada?
  ?ng?r?s?zl?k. Plans?zl?k.
  Ayn?, sorumluluktan uzak anlay??lar.
  Ankaral?lar?n i?i Allah?a kalm??!
  H?sn? ?nd?l
  www.evrensel.net