Toplu g?r??me ba?lad? KESK boykot etti

H?k?met ile memurlar ad?na KESK, Kamu-Sen, Memur-Sen aras?ndaki toplu g?r??melerin 6. protesto ile ba?lad?.


H?k?met ile memurlar ad?na KESK, Kamu-Sen, Memur-Sen aras?ndaki toplu g?r??melerin 6. protesto ile ba?lad?. H?k?mete yapt?klar? toplus?zle?me ?a?r?s?na yan?t alamayan KESK, g?r??meleri boykot ederek Ba?bakanl?k?taki toplant?ya kat?lmad?. Kamu-Sen ve Memur-Sen y?neticileri ise masada taleplerinin kabul edilmesi i?in ?al??acaklar?n? s?ylediler.
Her y?l 15-30 A?ustos tarihleri aras?nda, h?k?met ile memur konfederasyonlar? aras?nda y?r?t?len toplu g?r??melerin 6. d?n saat 15.00?te Ba?bakan Yard?mc?s? Mehmet Ali ?ahin ba?kanl???nda ba?lad?. G?r??me ?ncesi Ba?bakanl?k ?n?nde a??klama yapan Memur-Sen Genel Ba?kan? Ahmet Aksu, konfederasyon olarak g?r??melere 4??nc? kez girdiklerini, ?ye say?lar?n? y?zde 35?lerde art?rarak ikinci yetkili konfederasyon olduklar?n? belirterek, ??n?allah seneye birinci olaca??z? dedi. ?nceliklerinin, toplu g?r??me de?il toplus?zle?me ve grev oldu?unu belirten Aksu, kurumlar aras? ?cret adaletsizli?inin giderilmesi, e?it i?e e?it ?cret, i?yerlerinde sa?l?kl? ?al??ma ortam?n?n yarat?lmas? oldu?unu ifade etti. Aksu, i??ilere verilen zamm? hat?rlatarak, kendilerinin de seyyanen 250 YTL istediklerini s?yledi.
Daha sonra heyeti ile birlikte a??klama yapan Kamu-Sen Genel Ba?kan? Bircan Aky?ld?z, h?k?met kar??s?nda memurlar? temsil eden heyetin ba?kan? oldu?unu s?yledi. ?steklerinin ger?ek?i oldu?unu, 2008 i?in memurlar? a?l?k s?n?r?ndan kurtarmak, 2009 i?in de yoksulluk s?n?r?na ?ekmek oldu?unu kaydeden Aky?ld?z da ?nceliklerinin grev ve toplus?zle?me hakk? oldu?unu savundu. Bu haklar?n?n ILO s?zle?meleri do?rultusunda bulundu?unu, ama siyasetin bu hakk? engelledi?ini belirten Aky?ld?z, masada bunun ?srarc?s? olacaklar?n? s?yledi. Aky?ld?z, haz?rlad?klar? teklif metnini sunacaklar?n? da ifade etti.
KESK y?r?y??le geldi
KESK, ?yeleri ile K?z?lay YKM ?n?nde toplanarak Ba?bakanl??a kadar y?r?d?. TMMOB Ba?kan? Mehmet So?anc? ve Halkevleri Genel Ba?kan? Abdullah Ayd?n??n da destek verdi?i y?r?y?? s?ras?nda kamu emek?ileri ??nsanca ya?amak istiyoruz?, ?Sefalete teslim olmayaca??z?, ?Toplus?zle?me hakk?m?z, grev silah?m?z? sloganlar? att?. ?nsanca ya?ama talebini i?eren d?vizlerinin de ta??nd??? y?r?y???n sonunda, KESK Genel Ba?kan? ?smail Hakk? Tombul ve KESK heyeti Ba?bakanl??a u?urland?.
Ba?bakanl?k ?n?nde a??klama yapan KESK Genel Ba?kan? ?smail Hakk? Tombul, toplu g?r??melerden bir sonu? ??kmad???n?, sonucunun h?k?met taraf?ndan belirlendi?i g?r??melerin sonu? vermeyece?ini s?ylediklerini ve 2006 y?l?nda masadan ?ekildiklerini s?yledi. O zamandan bu yana yeni bir geli?me oldu?unu ve kamu emek?ilerinin toplus?zle?me hakk? oldu?una ili?kin A?HM karar? bulundu?unu kaydeden Tombul, h?k?mete toplus?zle?me ?a?r?s? yapt?klar?n?, ancak sonu? alamad?klar?n? hat?rlatt?. ??u saate kadar h?k?met, hukuk d??? davran???nda ?srar etti. B?yle bir ortamda bulunup, bu oyunun par?as? olmayaca??z? diyen Tombul, bug?ne kadar g?r??melerden ufak da olsa kazan?m al?nm??sa, bunun KESK?in sokaktaki m?cadelesi ile elde edildi?ini kaydetti. Tombul, di?er sendikalara ?Ortak tutum alal?m, h?k?meti toplus?zle?me yapmaya zorlayal?m? ?a?r?s? yapt?. Ard?ndan KESK olarak g?r??melere kat?lmad?klar?n? belirten Tombul, Ba?bakanl?k ?n?nden ayr?larak K?z?lay?da kendisini bekleyen kamu emek?ilerine geli?meleri aktar?p, ?Ferman onlar?nsa, i?yerleri, m?cadele bizimdir? dedi.
?te yandan Ba?bakan Yard?mc?s? Mehmet Ali ?ahin ba?kanl???ndaki g?r??meye, KESK uzmanlar? kat?larak Bakan ?ahin?e KESK?in toplus?zle?me ?a?r?s?n? ve taleplerini ileten kitap???? verip, ?toplu s?zle?me taleplerine yan?t gelmedi?i i?in g?r??melere kat?lmad?klar?n?? s?yledi ve toplant?dan ayr?ld?lar.
?kinci g?r??me Pazartesi g?n?
KESK?in protesto etti?i toplu g?r??me ?? saati a?k?n bir s?re devam etti. Toplant? sonunda Kamu-Sen Genel Ba?kan? Bircan Aky?ld?z, Memur-Sen Genel Ba?kan? Ahmet Aksu ile Ba?bakan Yard?mc?s? Mehmet Ali ?ahin ortak a??klama yapt?lar.
Son derece yap?c? tav?r tak?nd?klar? i?in iki konfederasyon ba?kan?na te?ekk?r eden ?ahin, mali ve sosyal haklar, 2003 y?l?nda mutabakat alt?na al?nan maddelerden ne kadar?n?n uyguland???, demokratik haklar ve di?er konular ile hizmet kollar?na ili?kin taleplerin iletilmesi ba?l?klar? alt?nda d?rt g?ndem, gerekli ?al??malar? yapmak ?zere de ?? komisyon olu?turuldu?unu anlatt?.
Pazartesi g?n? saat 10.00?da yeniden biraraya geleceklerini kaydeden ?ahin, ?umuyor ve diliyorum ki, 15 g?n?n sonunda mutabakat zapt? imzalayal?m ve sonu? herkesi mutlu etsin? dedi. Bir soru ?zerine KESK?in kat?lmamas?ndan ?z?nt? duydu?unu ancak bu durumun kendi tercihlerinin oldu?u belirten ?ahin, kat?l?p, taleplerinin aktarmalar?n?n KESK?in yarar?na olaca??n? savundu.
Grev ve toplus?zle?me hakk?n?n di?er konfederasyonlar?n da birinci talebinin oldu?u ve KESK?in de ?bu hakk?m?z vard?r? diyerek anayasa, uluslararas? s?zle?meler ve A?HM karar?n? g?sterdi?inin hat?rlat?lmas? ?zerine ?ahin, bu konuda komisyon olu?turuldu?u ve ?al??ma yap?laca??n? ama bug?n alt?nc? g?r??meyi yapt?klar?n?, ilk g?r??meden bu yana anayasa ve yasalar?n de?i?medi?ini savundu. ?ahin, grev ve toplu s?zle?me hakk? i?in anayasa ve 4688 say?l? yasada de?i?iklik gerekti?ini ileri s?rd?. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net