Memur-Sen takip stand? a?t?

Memur-Sen d?n ba?layan toplu g?r??meler ?ncesi Abdi ?pek?i Park??nda stand a?t?.


Memur-Sen d?n ba?layan toplu g?r??meler ?ncesi Abdi ?pek?i Park??nda stand a?t?. Grev ve toplus?zle?me hakk?n?n tan?nmas?n? isteyen sendikac?lar, toplu g?r??me masas?nda IMF ve D?nya Bankas??n?n dayatt??? maa?lar? kabul etmeyeceklerini belirttiler.
Diyanet-Sen Genel Ba?kan? Ahmet Y?ld?z, diyanet ?al??anlar?n?n b?y?k bir k?sm?n? temsil ettiklerini ve yetkili sendika olarak toplu g?r??melere kat?ld?klar?n? bildirdi. Y?ld?z, ?al??anlar?n hafta ve bayram tatillerinde izin hakk? olmad???n?, mesai ?creti de verilmedi?ini s?yledi. Camilerin i? ve d?? temizliklerinin imamlara yapt?r?ld???n? aktaran Y?ld?z, ?Diyanet ?al??anlar? ?al??ma ko?ullar? y?z?nden ba?ka kurumlara ge?meyi istemektedirler? dedi.
Bem-Bir-Sen Genel Ba?kan? M?rsel Turbay, 2006 y?l? toplu g?r??melerinde Memur-Sen?in masada tek ba??na kalarak, 4688 say?l? Yasa?ya kar?? mevcut ?artlar?n zorlanarak mutabakat metninin imzaland???n? ifade etti. 2007 toplu g?r??melerinin ?al??anlar lehine ?artlar?n olu?mas?n? istediklerini belirten Turbay, Anayasal hak olan toplus?zle?menin ?n?ndeki engellerin kald?r?lmas?n?, yeni se?ilen milletvekillerinden Avrupa Sosyal ?art??na konulan ?ekinceyi kald?rmalar?n? diledi. Turbay, ?cret yetersizli?i, dengesizli?i ve adaletsizli?ini giderecek e?it i?e e?it ?cret politikalar?n?n hayata ge?irilmesi i?in ?aba sarf edeceklerini belirterek, taleplerinin ger?ekle?mesi i?in t?m demokratik haklar?n? kullanacaklar?n? ifade etti.
Memur-Sen Genel Ba?kan? Ahmet Aksu da, 1.5 milyon ?al??an? ilgilendiren toplu g?r??menin toplus?zle?me haline getirilmesini istedi. Yeni h?k?metin ilk s?nav?n? ?al??anlarla verece?ini aktaran Aksu, ekonominin b?y?mesinin i?verenlere yarad???n?, ?al??anlar?n ?cretlerinde art?? olmamas?n? ele?tirdi. Aksu, t?m memurlara 250 YTL seyyanen zam verilmesini talep etti. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net