Elektropak?ta eylem s?r?yor

Elektropak fabrikas?nda ?al??an Birle?ik Metal-?? Sendikas??na ?ye 420 i??inin, patronun sendikala?may? engellemek istemesine kar?? fabrika i?inde ba?latt??? eylem s?r?yor.


Elektropak fabrikas?nda ?al??an Birle?ik Metal-?? Sendikas??na ?ye 420 i??inin, patronun sendikala?may? engellemek istemesine kar?? fabrika i?inde ba?latt??? eylem s?r?yor. ?? yava?latma, yemek boykotu ve y?r?y?? gibi eylemler yapan i??iler, patron sendikay? kabul edene kadar eylemleri s?rd?recek.
Fabrikan?n biti?i?inde kurulu bulunan Okta? Ka??t Fabrikas??ndaki sendikala?ma s?recini ?rnek alarak 2006 y?l? Aral?k ay?nda sendikaya ?ye olduklar?n? belirten i??iler, ?15 y?ll?k bir i??i 460 YTL ile ?al???rsa neden sendikal? olmas?n? ?kramiyeler ve sosyal haklar?m?z yok. B?yle bir durumda neden ?rg?tlenmeyelim? Tek ba??na buradaki ?cretle bir aile nas?l ge?inir? Kiralar zaten 300-400 YTL. ???ilerin ?o?u ikinci bir i?te de ?al???yor bu y?zden? diye konu?tular. ?rg?tl?l???n ?nemine vurgu yapan i??iler, ??yle devam ettiler: ??retimin durdurulmas? ?u an g?ndemde de?il ama ileriki s?re?te bu yola da ba?vurabiliriz. M?cadelede birlik ve beraberlik ?art. Bir sene ?nce fabrikadan kim at?lm??, kim gelmi? umurumuzda de?ildi. Ama ?imdi birimize sen ??k git dedi?inde 400 ki?i buna ?dur? diyebiliyoruz. Hesap sorma bilinci geli?ti.? (?stanbul/D?HA)
Turgay S?sem
www.evrensel.net