EMEK G?NL??

 • Hava-?? Sendikas? ve THY aras?nda s?ren s?zle?me g?r??meleri uyu?mazl?kla sonu?lan?nca i??iler ?zerindeki bask?lar giderek yo?unla?t?.


  Hava-?? Sendikas? ve THY aras?nda s?ren s?zle?me g?r??meleri uyu?mazl?kla sonu?lan?nca i??iler ?zerindeki bask?lar giderek yo?unla?t?. Hava-?? hakl? olarak, i?yerinde ?al??anlar?n haklar?n? korumak ve geli?tirmek i?in grev karar? ald?. Buna kar?? THY i?vereni 12 Eyl?l ucubesi Grev ve Toplu ?? S?zle?mesi Yasas??na dayanarak, alm?? oldu?u lokavt karar?n? ilan etmi?, bununla yetinmeyerek ?al??anlar? bir?ok y?nden bask? alt?na alarak, tehdit ederek yap?lan ?cret teklifini kabul etmeleri ve di?er idari maddelere raz? olmalar? y?n?nde dayatmalar?n? s?rd?rm??t?r. Grev karar?n?n oylamaya sunulmas? i?in yo?un bir bask? s?reci ile ?al??anlar?n iradelerine m?dahale etmi?tir.
  M?d?r?nden, m?d?r yard?mc?s?na, y?netim kurulundan, genel m?d?r yard?mc?lar?na kadar t?m y?netim kademesi bu bask?lar?n i?inde yer ald? ve ?al??anlar odalara ?ekilerek tehdit edildi. Pilotlara ?Bir daha u?amazs?n?n ona g?re karar verin? tehdidinde bile bulunuldu. Ama bask?lar bununla s?n?rl? kalmad?. ?imdi de h?k?met kanad? grev yasaklamas? i?inde olmak ?zere sopa g?stermeye devam ediyor. E?er grev ya?an?rsa bir?ok sekt?r?n etkilenece?i ve ekonominin zarar g?rece?ini s?yleyerek sendikay? ve ?al??anlar? bask? alt?na almaya ?al???yorlar.
  ?te yandan ise Hava-???in bask?lara ve grev oylamas?na kar?? yapt??? itirazlar mahkeme taraf?ndan reddedildi. S?z konusu i??iler ve sendikal haklar olunca hukuk d?menini hep sermayeden yana k?r?yor. Ama b?t?n bu bask?lar para etmedi. THY ?al??anlar? T?S ile ilgili, son s?zlerini s?ylediler, bask?lara ve ayak oyunlar?na kar??n greve ?evet? dediler. (Bence bu karar, Harb-?? ve Haber-?? i??ilerin de grev oylamas?d?r.)
  THY d?nyan?n say?l? havayollar? aras?na girdi diyerek yapt?klar? reklamlar ve ?v?nmeler i??ilere sald?r?n?n dayanaklar? yap?ld?. Sanki birka? m?d?r, amir ve yetkili can h?ra? ?al??arak THY b?y?tm?? ve d?nyan?n say?l? havayollar? aras?na girmesini ba?arm??t?. Orada 12 bin 500 ?al??an, pilotundan, hostesine, yer hizmetlisinden, temizlik?isine kadar kimsenin eme?i yokmu? gibi davran?ld?.
  B?yle bir anlay???n i??ilerin haklar?na sayg? g?stermesi ve demokratik davranmas? m?mk?n de?ildir. THY ?al??anlar?n?n emek vererek, ?al??arak b?y?tt?kleri havayollar?n?n tepesinde oturanlar, eme?in ne oldu?unu bilmez ve bilmek istemez. Onlar ?al??anlar?n sa?l???n?, nas?l ge?inip ge?inemediklerine, havayollar?n? kullanan yolcular?n g?venli?ine bakm?yorlar, onlar i?in varsa, yoksa daha ?ok k?r, prestij ve ?v?n? kayna?? olacak geli?melerdir. Bunun i?in de her yolu mubah g?r?yorlar.
  Grev oylamas? b?yle bir s?re?te ger?ekle?mi?, ?al??anlar?n iradelerine m?dahale edilmi?, THY i??ileri ve ?al??anlar? greve evet diyerek, arkadan gelecek sald?r? dalgas?n? ?imdilik durdurmu?lard?r. Sermaye ve onun hukukuna a??k ve net bir yan?t vermi?lerdir. Grev hakt?r ve bu hak i??ilerin kendi iradelerinin yetkisindedir, kimseye b?rak?lamaz ve devredilemez. THY y?netimi b?yle bir sonu?tan sonra oturup sendikan?n isteklerini kabul edip sonu?land?rmas? gerekirken, bakanlar? devreye sokarak yeniden kendisince hamleler yap?yor. Hava-???in alm?? oldu?u grev karar?, i??iler taraf?ndan tescillenmi?tir, yap?lacak ?ey i??ilerin taleplerinin kabul g?rmesidir. Bakanlar Kurulu?nun alaca?? olas? yasaklama karar? me?ru ve hukuki de?ildir ve olmayacakt?r. Me?ru olan i??ilerin karar?d?r, arkas?nda durulmas? gereken de budur. Bu s?re? di?er T?S s?recindeki sendikalar i?in de ?nemli bir deney olmu?tur.
  Seyit Aslan
  www.evrensel.net