G?l, sendikalardan destek istedi

D??i?leri Bakan? Abdullah G?l, 11?inci cumhurba?kan? aday? olarak T?rk-??, Hak-?? ve D?SK?i ziyaret ederek destek istedi.


D??i?leri Bakan? Abdullah G?l, 11?inci cumhurba?kan? aday? olarak T?rk-??, Hak-?? ve D?SK?i ziyaret ederek destek istedi. Se?ilmesi halinde siyasi kimli?inden s?yr?l?p, toplumun t?m kesimlerini kucaklayaca?? teminat? veren G?l, Anayasa?n?n temel ilkelerini koruyaca??ndan ku?ku duyulmamas?n? istedi.
Cumhurba?kan? aday? G?l, ilk ziyaretini d?n sabah T?rk-???e yapt?. Ba?bakan Yard?mc?s? Mehmet Ali ?ahin ve parti y?neticileri ile T?rk-???e gelen G?l, T?rk-?? y?neticileri Mustafa Kumlu, Mustafa T?rkel ve Erg?n Atalay taraf?ndan kap?da kar??land?. T?rk-?? Genel Ba?kan? Salih K?l?? ile gazetecilerin kar??s?na ??kan G?l, se?ilmesi halinde, ?siyasi kimli?inden s?yr?laca??, toplumun t?m kesimleri ile yak?n ili?ki i?inde olup, onlar? kucaklayaca??? teminat?n? verdi. Anayasa?n?n, ??al??anlar?n hakk?n?n korunmas? ve ?al??ma ?artlar?n?n iyile?tirilmesini? s?yledi?ini vurgulayan G?l, cumhurba?kan? olursa bu konularda da katk? sa?layaca??n?, g?revlerinden birinin de bu olaca??n? savundu.
T?rk-?? Genel Ba?kan? Salih K?l?? da G?l??n ?sivil toplum diyalo?una verdi?i ?nemi? bildiklerini belirterek, cumhurba?kan? adayl???n?n ?lkeye ve ?al??anlara hay?rl? olmas?n? diledi. K?l??, laik, sosyal ve demokratik hukuk devleti ilkelerine ba?l? kal?nmas? gere?ine vurgu yaparak, parlamentonun iradesiyle yap?lacak cumhurba?kanl??? se?im s?recinde ?nemli bir d?neme?, s?nav?n ge?ilmesi gerekti?ini s?yledi. Cumhurba?kan? se?iminin bir an ?nce tamamlanmas? gere?ine dikkat ?eken K?l??, parlamentonun bunun ard?ndan ?al??anlar?n sorunlar? ile ilgili yasalara e?ilmesini istedi.
G?r??me daha sonra yakla??k 45 dakika bas?na kapal? olarak devam etti. Edindi?imiz bilgilere g?re T?rk-?? y?neticileri, ?zerinde T?rk-?? amblemi bulunan, T?rk-?? i??ilerinin el eme?i, ?ini i?lemeli bir saati ?ziyaret an?s?na? G?l?e hediye etti. G?r??menin bu b?l?m?nde Hava-??, Haber-??, Harb-??, ?eker-?? ve TEKS?F?in t?kanan s?zle?meleri g?ndeme geldi.
Uslu, ?G?l??n adayl???n? destekliyoruz?
G?l ve beraberindeki heyetin ikinci dura?? ise Hak-?? Genel Merkezi oldu. G?l, Hak-?? Genel Ba?kan? Salim Uslu ve y?neticiler taraf?ndan kap?da kar??land?. Bas?na kapal? olarak ger?ekle?tirilen g?r??menin ard?ndan ortak a??klama yap?ld?. G?l T?rk-???te ifade etti?i d???ncelerini yineledi. Salim Uslu da G?l??n adayl???n? desteklediklerini bildirerek, bundan sonras? i?in ?al??ma hayat?n?n sorunlar?n?n ??z?m? yolunda ad?mlar at?lmas? gerekti?ini vurgulad?. CHP?yi kasteden Uslu, bir siyasi parti d???ndaki partilerin oylamaya kat?laca??n? a??klam?? olmas?n?n da se?imin krizsiz atlat?laca??n? g?sterdi?ini ifade etti. Bu arada bir gazetecinin ?e?inin t?rbanl? olmas?na? ili?kin sorusunu s?z keserek yar?m b?rakt?ran G?l, ?T?rkiye hukuk devletidir. ?nsan haklar? ve ?zg?rl?kleri vard?r. S?yledi?iniz ?ey insan haklar?na girer. Herkes h?rd?r, cumhurba?kan? aday? da benim? diye konu?tu. G?r??mede Uslu, G?l?e k?rm?z?-beyaz g?llerden olu?an bir buket sundu.
G?l??n i??i konfederasyonlar? aras?nda son dura?? ise D?SK oldu. G?l, Genel-?? Genel Merkezi?nde D?SK y?neticileri ile g?r??erek, destek istedi. G?l??n, i??i sendikalar? konfederasyonlar?n? ziyaretlerinin ard?ndan TOBB?un geni?letilmi? de?erlendirme ve isti?are toplant?s?nda kat?ld?.
Bug?n DTP?yi ziyaret edecek
Cumhurba?kan? aday?, Kayseri Milletvekili Abdullah G?l, bug?n DTP Genel Merkezi?ni ziyaret ederek DTP Grup Ba?kan? Ahmet T?rk ve parti yetkilileriyle g?r??ecek.
Ziyaret, saat 12.00?de ger?ekle?ecek. (Ankara/EVRENSEL)
Independent: Asker, G?l ve e?ine selama al??mal?

Abdullah G?l??n cumhurba?kanl???na aday olmas? uluslararas? bas?nda yank? bulmay? s?rd?r?yor.
?ngiliz Independent gazetesi, G?l??n ???nc? turda rahat ?ekilde cumhurba?kan? se?ilece?ine dikkat ?ekti ve ordunun buna al??mas? gerekti?ini yazd?. Gazete, ?Muhafazakar askerler, cumhurba?kan?n?n, yan?nda ba??rt?l? e?i Hayr?nissa varken, generallerin selam?n? almas?na al??mak zorunda kalacak? diye yazd?. ?Ba??rt?s? cumhurba?kanl??? yolunda? ba?l???n? kullanan Alman Frankfurter Allgemeine gazetesi, Abdullah G?l??n adayl???n?n yeni bir kriz yaratabilece?i yorumunda bulundu. Bir di?er Alman gazetesi S?ddeutsche Zeitung ise Abdullah G?l??n adayl???n?n ?lkeye zarar verecek sonu?lar do?uraca?? de?erlendirmesinde bulundu. Gazete, T?rkiye?de cephelerin sertle?ece?ini ve AB?nin bundan endi?e etmesi gerekti?ini belirtti. G?l??n ordu ve laiklerin g?vensizli?ine ra?men iktidar?n aday? olarak kald???n? yazan Frans?z Liberation gazetesi ise, ?Tatl? dili nedeniyle muhalifler taraf?ndan ?g?lery?zl? ?slamc?? olarak tan?mlanan G?l, cumhurba?kanl???na yeniden aday olarak laik cepheye kar?? m?cadeleyi tekrar lanse ediyor? de?erlendirmesinde bulundu.(HABER MERKEZ?)
Sultan ?zer
www.evrensel.net