16 Ağustos 2007 00:00

?Hasankeyf?i baraja b?rakmayaca??z?

Hasankeyf?i Ya?atma Giri?imi, Hasankeyf?i sulara g?mecek Il?su Baraj? i?in kredi anla?mas?n?n imzalanmas?n? k?nad?. Giri?im, ?T?m taraflar ve kamuoyu bilmeli ki bizim m?cadelemiz, her ko?ul alt?nda b?y?k bir kararl?l?kla Il?su Projesi durana kadar devam edecektir? dedi

Paylaş

Hasankeyf?i Ya?atma Giri?imi, Hasankeyf?i sulara g?mecek Il?su Baraj? i?in kredi anla?mas?n?n imzalanmas?n? k?nad?. Giri?im, ?T?m taraflar ve kamuoyu bilmeli ki bizim m?cadelemiz, her ko?ul alt?nda b?y?k bir kararl?l?kla Il?su Projesi durana kadar devam edecektir? dedi.
Devlet Su ??leri (DS?) ile Il?su Baraj? ve Hidroelektrik Santral? Projesi?ni in?a etmekle g?revli 14 ?irketten olu?an Il?su Konsorsiyumu aras?nda ticari anla?man?n imzalanmas? ?zerine Hasankeyf?i Ya?atma Giri?imi yaz?l? bir a??klama yapt?.
T?m yollar kapanmad?
A??klamada, kredi teminat? vermeyi planlayan Almanya, Avusturya ve ?svi?re ?lkelerinin ihracat kredi kurulu?lar? (ECA) ile DS? aras?nda nihai anla?malar?n alt?na at?lmas? planlanan imzalar?n ?n?nde bir engelin daha kalkt??? belirtilerek, ?Ancak bunun yap?lmas? i?in ?nce ECA?lar bu iki anla?may? inceleyece?i i?in bu daha birka? hafta alabilir. Yani yay?lan haberlerde belirtildi?i gibi, Il?su Projesi?nin ger?ekle?mesi i?in t?m sorunlar ve imzalar hallolmu? de?il. Fakat at?lan bu ad?mlarla, yarataca?? b?y?k k?lt?r, do?a ve sosyal tahribat?ndan dolay? y?llard?r finans? kesinle?(e)meyen projenin, bununla yak?nda ba?lama olana?? daha artm?? oluyor? denildi.
?klimi de alt?st edecek
Kamuoyunun kar?? ??kmas?na ra?men, Il?su Baraj? projesinin hayata ge?irilmesi i?in son ad?mlar?n da at?ld???na dikkat ?eken Giri?im, ?T?m kamuoyu, etkilenen insanlar?n, teknik verilerin, bilimsel ara?t?rmalar?n reddetti?i Il?su Projesi?nde niye bu kadar ?srarl?s?n?z? Niye en az 9 bin y?ll?k, benzeri d?nyada olmayan Hasankeyf i ve y?zlerce arkeolojik sit alan?n? sulara g?m?yor, bunun i?in yasalar? bile de?i?tirip bir?ok kanunu ?i?nemeyi g?ze al?yorsunuz? Niye ?lkemizde daha az tahribata u?ram?? nehir-ekosistemlerden Dicle Vadisi?ni say?s?z ola?an?st? varl?k ve zenginlikleriyle bo?arak b?lgesel iklimimizi alt?st ediyorsunuz? Niye on binlerce insan?m?z? verimli arazilerden zoraki g??e zorluyor ve yoksullu?a itiyorsunuz? Niye su kalitesi ?ok d???k olacak bir baraj g?l? sonucu sa?l???m?z? tehdit alt?na sokuyorsunuz? Hepsi 50 y?ll?k, birimi ?ok pahal? enerji ?retimi i?in mi? Hepsi orta vadede 150 ki?iye istihdam sa?layacak bir proje i?in mi? Halbuki bu enerjinin ve b?lgesel kalk?nman?n alternatifleri ?ok, Hasankeyf ve Dicle?nin ise yok? de?erlendirmesinde bulundu.
M?cadele s?recek
Hasankeyf?i sulara g?mecek Il?su Baraj??n?n in?aat?na ba?lansa bile bunu durdurmaya ?al??acaklar?n? belirten Hasenkeyf?i Ya?atma Giri?imi, in?aat bitme a?amas?na gelse bile suyun tutulmas?n? engellemek i?in m?cadele edeceklerini, bunun i?in her t?rl? hukuki ve demokratik haklar?n? sonuna kadar kullanacaklar?n? vurgulad?.
Almanya, Avusturya ve ?svi?re h?k?metlerine bu projeye kredi teminat?n? geri ?ekmeleri i?in bir kez daha ?a?r?da bulunduklar?n? ifade eden Giri?im, projeye ortak olan ?lkelere de seslenerek, ?Kendi kriter ve de?erlerinize biraz ba?l? kal?rsan?z b?yle y?k?c? bir projeye asla destek vermemeniz gerekir. Bunu size birka? defa yanl?? anla??lmayacak ?ekilde iletmi?tik. E?er projeye kredi teminat? verirseniz, Il?su b?lge ve ?evresindeki insanlar?n g?zlerinde t?m inand?r?c?l???n?z? yitirmi? olursunuz? uyar?s? yapt?. Hasankeyf?i Ya?atma Giri?imi, her ko?ul alt?nda m?cadelelerini Il?su Projesi?nin durdurulmas?na kadar s?rd?receklerini a??klad?. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

Bakanlar Kurulu?nu bug?n sunacak

SONRAKİ HABER

Diriliş Ertuğrul dizisinin setinde 'çocuk oyuncuya şiddet' iddiası

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa