CHP?de ola?an kurultay s?reci ba?l?yor

CHP Y?netimi, 2008 y?l?n?n Ocak ya da ?ubat ay?nda ola?an kurultay yapmak ?zere haz?rl?klara ba?lad?.


CHP Y?netimi, 2008 y?l?n?n Ocak ya da ?ubat ay?nda ola?an kurultay yapmak ?zere haz?rl?klara ba?lad?. Merkez Y?netim Kurulu (MYK) toplant?s?nda, kurultay haz?rl?klar? de?erlendirilirken, eyl?l ba??nda kurultay s?recinin ba?layaca?? bildirildi. Bu s?re?le, baz? muhaliflerin istedi?i ?ola?an?st? kurultay? talepleri de rafa kalkt?. CHP Genel Ba?kan? Baykal ba?kanl???nda ?nceki g?n toplanan CHP MYK toplant?s?nda kurultay haz?rl?klar? ve g?ncel siyasi geli?meler ele al?nd?. Toplant?da bo?ta bulunan Bursa, ?stanbul ve ?zmir il ba?kanl?klar?na atamalar yap?ld?.
Edinilen bilgilere g?re, toplant?da kurultay haz?rl?klar? ve kurultay takvimine ili?kin konular masaya yat?r?ld?. CHP?nin ola?an kurultay s?reci eyl?l ay?nda ba?layacak. Toplant?da 2009?da yap?lacak yerel se?imler dikkate al?narak 2008?in ilk aylar?nda partinin yeni y?netimini belirlenmesi ve se?imlere bu y?netimle gidilmesi g?r??? benimsendi.
Kongre takvimi eyl?l ay?nda i?letildi?i takdirde, 6 ay i?inde il?e ve il kongreleri tamamlanacak. 2008 ?ubat??nda ise ola?an kongre ger?ekle?tirilecek. Kongre sonras?nda, Parti Meclisi, Y?ksek Disiplin Kurulu ?yeleri ve 20 ki?ilik yeni MYK ?yeleri belirlenecek.
?? il ba?kanl???na atama
MYK toplant?s?nda bo?ta bulunan ?stanbul, ?zmir ve Bursa il ba?kanl?klar?na da atama yap?ld?. ?stanbul eski ?l Ba?kan? ?inasi ?ktem?in milletvekili olmas? nedeniyle yerine G?rsel Tekin getirildi. ?zmir ?l Ba?kanl????na Kemal Karata?, Bursa ?l Ba?kanl????na da G?rhan Akdo?an atand?. (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net