Diyarbak?rl? kad?nlar?n havuz keyfi

Hava s?cakl???n?n 40 dereceyi a?t??? Diyarbak?r?da Yeni?ehir Belediyesi, kitle ?rg?t? ?yesi 50 kad?n? Belediye Spor Kompleksi?ndeki havuza g?t?rd?


Hava s?cakl???n?n 40 dereceyi a?t??? Diyarbak?r?da Yeni?ehir Belediyesi, kitle ?rg?t? ?yesi 50 kad?n? Belediye Spor Kompleksi?ndeki havuza g?t?rd?.
?ocuklar?yla havuza gelen kad?nlar, ?cretsiz y?zme f?rsat?n?n keyfini ??kard?. Kad?nlara y?nelik yapt?klar? ?al??may? geni?leterek mahallelerden gelmek isteyen kad?nlara da ayn? hizmeti sunmak istediklerini belirten Yeni?ehir Belediye Ba?kan Yard?mc?s? Nevim Yakut G?nay, ?Daha ?nceden kad?nlara b?ylesi hizmetleri sunma s?z? vermi?tik. Talebe g?re haftada 2 kez bu etkinli?i d?zenleyece?iz? dedi. Diyarbak?r?da dezavantajl? konumda bulunan bir?ok kad?n?n bunalt?c? yaz s?caklar?nda evlerinden uzakla?ma ?anslar?n?n bulunmad???na dikkat ?eken G?nay, ?Diyarbak?r?da bu tarzda gidilebilecek yerlerin olmamas?, var olan havuzlar?n da ?cretli olmas?, bizi b?yle bir etkinlik d?zenlemeye y?nlendirdi. Bilindi?i gibi kad?nlar?m?z, gittikleri bir?ok yerde kendisini rahat hissedemedi?i i?in havuza giremiyor. Biz b?t?n bu fakt?rleri g?z ?n?nde bulundurarak kad?nlar?m?z?n rahat ve g?venli bir ?ekilde serinlemeleri imkan?n? sa?lad?k.? diye konu?tu.
Yerel G?ndem 21 Kad?n Meclisi Koordinasyonu ?yesi Selma Metin ise Diyarbak?r??n s?ca??nda bu suyla bulu?man?n g?zel oldu?unu belirterek, belediyeye bu hizmetinden dolay? te?ekk?r etti. Bu hizmetin kal?c? hale getirilmesini isteyen Metin, havuzun haftada 2 g?n kad?nlara tahsis edilmesini istedi. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
www.evrensel.net