L?MAN ARKASI

 • Tunceli'ye gidece?imi s?yledi?im her ortamda, muhakkak bir ki?i ??k?p "Tunceli' ye mi? B?rak ya! ??in g?c?n m? yok! Bir s?r? olay oluyor oralarda, may?na falan basars?n, g?zalt?na al?n?rs?n..." gibi laflar etmi?ti.


  Tunceli'ye gidece?imi s?yledi?im her ortamda, muhakkak bir ki?i ??k?p "Tunceli' ye mi? B?rak ya! ??in g?c?n m? yok! Bir s?r? olay oluyor oralarda, may?na falan basars?n, g?zalt?na al?n?rs?n..." gibi laflar etmi?ti. D?rt da? i?indeki kente gittim, geldim ve ya?ad?klar?m? yaz?yorum.
  Yakla??k bir saat s?ren ?stanbul-Malatya aras?ndaki u?ak yolculu?unda bulutlar?n aras?ndan s?yr?ld?k?a g?rebildi?imiz suyu ?ekilmi? ?rmak yataklar? ve g?letlerden sonra, karayoluyla ula?t???m?z g?kmavi Keban Baraj?, kendisini besleyen ?rmaklardan biri olan ve ad?na festival d?zenlenen Munzur'un ne kadar bereketli bir ?rmak oldu?unun ipucunu veriyordu. Elaz?? il s?n?r?n? geride b?rak?p Trabzon men?eli sa? feribotla Pertek'e ge?ti?imizde ikinci kez jandarma kontrol noktas?nda bunalt?c? beklemenin yaratt??? hararetle alabal?klar?n kuyruk sallad??? ?e?meba??nda kana kana so?uk su i?tik. Dik ve virajl? yollar?; sa?a-sola yap??t?r?lm?? ba??ms?z milletvekili adaylar?n?n afi?lerini sayarak, koyun ve ke?i s?r?lerinin ba??ndaki ?oban?n hangi a?ac?n g?lgesinde oldu?unu bulmaya ?al??arak, askeri ara? ve mevzilere p?r dikkat kesilerek a?t?k. Yolkonak K?y?'nden Tunceli g?r?nd???nde d?rt da??n i?inde olman?n heyecan?n? duyumsad?m.
  Minib?s ?of?r?n?n, Tunceli giri?indeki polis kontrol noktas?nda, son kez "Pasaport kontrol!" diyerek, n?fus c?zdanlar?m?z? bilgisayar taramas?ndan ge?mesi i?in toplay?p, iade etmesinden sonra; kentin yeni yerle?im b?lgesi Cumhuriyet Mahallesi'nin y?ksek modern binalar?n?n g?lgesinden kent merkezine ge?tik.
  Otelde, Tiyatro Ar?n olarak bize ayr?lan iki odaya yerle?tikten sonra festival komitesi ile g?r??mek i?in Belediye binas?na ge?tik. Festival g?revlisi Eser arkada?tan oyunumuzu sahneleyece?imiz Halk E?itim Merkezi salonunun, izin al?nmad??? gerek?esiyle tiyatro gruplar?na verilmedi?ini ??renince tela?land?k. Bir g?n ?nce, Babil Halk Sahnesi "?eytan, Hoca ve Kad?n" adl? oyununu, salon verilmeyince, a??k alanda oynam??. MKM Dans Grubu bizim tela?land???m?z saatlerde Munzur'un k?y?s?nda g?sterisini yeni bitirmi?. ?stelik film ve belgesel g?sterimlerden baz?lar? yasaklanm??. Onca yolu bo?una m? gelmi?tik! Maden i??ilerinin ya?am?ndan kesitleri sunaca??m?z saydam g?sterili - m?zikli oyunumuz "Madenke? Aileler" karanl?k bir ortamda oynanmal?yd?! Y?ld?zlar?n g?ky?z?nde belirdi?i saatlerde stadyumda b?y?k konserler yap?l?yordu. G?nd?z, program saatimizde oyunumuzu sahneliyece?imiz k???k de olsa karanl?k bir mekan bulmam?z ?art oldu. Film g?sterimlerinin yap?ld??? Sinema 62'nin salon sorumlusu ?lhan arkada? ile g?r??erek ertesi g?n iki film aras?nda oyunumuzu sahnelemek ?zere anla?t?k. Hemen festival komitesine bildirip,duyuru i?in giri?imde bulunduk. Fotokopi ile A3 boyutunda 40 tane oyun afi?i bast?r?p kentin uygun bina duvarlar?na ve direklerine yap??t?rd?k. ??imizi bitirdikten sonra Lale Kebap??s?' nda yeme?imizi yiyip, Munzur'un k?y?s?nda kurulu sahnede Tara Jaff ve Ali Baran'? dinledik. Tunceli Belediyesi Tiyatro Grubu' nun sorumlusu Ali?an ile tan???p tiyatro ?zerine genel sohbet ettik. Stadyumda ?ar Newa ve Aynur Do?an'? dinledik. Binlerce ki?inin K?rt?e hep bir a??zdan s?yledi?i ?ark?lar kula??m?zda, dinlenmek i?in otele d?nd?k.
  Ertesi g?n, 100 ki?ilik sinema salonunu dolduran izleyici kar??s?nda, g?ndeme ili?kin mesajlar da vererek g?zel bir oyun sahneledik. Oyun sonras?, tiyatroseverlerle sohbet edip, oyun metni ula?t?rmak i?in ileti?im notlar? ald?k.
  Kitap standlar?n? dola?t?ktan sonra oturdu?umuz, eski ad? Vietnam Birahanesi yeni ad? Esnaf ?ayoca??'nda, i?siz Cemal arkada? ile tan??t?k. Gen?lerin ?o?unun i?siz oldu?unu, bug?nlerde deri i?inde ?al??mak i?in ?stanbul'a, in?aat i?inde ?al??mak i?in ise Rusya ve Ukrayna'ya gittiklerini , baz? ailelerin ise yurt d???nda ?al??an akrabalar?n?n g?nderdi?i "euro"larla ge?indiklerini belirten Cemal, ne kadar ?srar ettiysek ?ay paras?n? bize ?dettirmedi.
  Panel ve gezilere kat?lamad?k. ?air Hicri D?zg?ren ve Kemal Vural Tarlan' ?n ?iir dinletisine kat?labildik. D?zg?n Baba ve Munzur g?zelerini ziyaret edemedik. Kentin d???na, k?y ve k?rsal kesime bir ziyaret ger?ekle?tiremeyince, "Halklar?n Karde?li?i Munzur' dan Aks?n, Do?a Ya?as?n" slogan?n? ?ne ??karan 7. Munzur K?lt?r ve Do?a Festivali' nin tamam?n? kapsayacak bir operasyona giri?ip; Tahta K?pr? alt?nda, Munzur'un so?uk suyunda, yar?m saat y?z?p, kula?lad?k.
  Zonguldak maden i??ileri ve tiyatromuz ad?na, Belediye Ba?kan? Song?l Erol Abdil'e ula?t?r?lmak ?zere, B?y?k Madenci Y?r?y???'n? betimleyen bir rolyefi festival komitesine verdik. Oyunda kulland???m?z par?a ta?k?m?r? ise, iki g?n boyunca bize rehberlik yapan ?niversite ??renci aday? ?zge ald?. Biz de, "Tunceli' ye mi?..." deyip, g?z?m?z? korkutmaya ?al??an Zonguldakl? e?e - dosta vermek ?zere, da?larda do?al olarak yeti?en tek di?li sarm?saktan bolca ald?k. Bolca ald?k ama, idareli t?ketece?iz. ??nk? tad? bamba?ka!
  Fahri Bozba?
  www.evrensel.net