Ba?kalar? orada olmazsa!

H?rriyet?in Genel Yay?n Y?netmeni Ertu?rul ?zk?k, Emin ??la?anla yollar?n? ay?rmadan ?nce yedikleri son yemekte konu?ulanlar? kaleme ald?.


H?rriyet?in Genel Yay?n Y?netmeni Ertu?rul ?zk?k, Emin ??la?anla yollar?n? ay?rmadan ?nce yedikleri son yemekte konu?ulanlar? kaleme ald?.
?Tahmin edersiniz ki, benim i?in zor bir sohbetti? diyen ?zk?k, ?siyasi bir mesele mi?? sorusuna ?Hay?r kesinlikle b?yle bir ?ey yok? yan?t?n? verdi. Gerek?e olarak ??la?an??n H?rriyet?in yay?n ilkelerine uymamas?n? g?sterdi. ?zk?k, ??la?an??n kovuldu?u g?nk? yaz?s?ndaki gibi ?Ki?i haklar?, hakaret, tak?nt? gibi konularda daha titiz bir yay?nc?l?k s?rd?rece?iz? ifadelerini kulland?. Ba?ka gazetelerden ba?ka yazarlar?n da kovuldu?unu hat?rlatan ?zk?k, ?Kimsenin k?l? k?p?rdamad?? deyip ?Acaba yazd?klar? gazeteler mi k???kt?... H?rriyet?e gelince, i?in rengi de?i?iyor? yorumunu yapt?.
Son sat?rlar? ise olduk?a dikkat ?ekiciydi. ??la?an??n mutlaka bir yerde yazaca??n? ?ne s?ren ?zk?k, ?Burada olmazsa ba?ka yerde. Ba?kalar? oralarda olmazsa, burada...? dedi. ?Ba?kalar?? ile kastedilenin AKP h?k?meti oldu?u tahmin ediliyor.
Emin ??la?an??n at?lmas?n?n ard?ndan istifa edece?i s?ylentileri yay?lan H?rriyet yazar? Bekir Co?kun ise karars?zl???n? yaz?s?nda belli etti ve ?Ne yapmal?y?m? diye okurlar?na sordu.
Gazeteport?un haberine g?re, olay?n ard?ndan Co?kun istifa etmeyece?ini a??klad? ancak at?lma s?ras?n?n kendisine gelmesini bekledi?ini de belirtti.
??la?an?la defalarca daval?k olan Ankara B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Melih G?k?ek ise, kazand??? tazminatlar? kastederek ?Karar? duyuncu ?ok ?z?ld?m. ?ocuklar topsuz, vatanda? d?nersiz kald?. Ben de gelir kayb?na u?rad?m? dedi.
Televizyon gazetesi sitesinin haberine g?re, okurlar Emin ??la?an??n Cumhuriyet?e ge?mesini istiyor. D?n gazeteyi arayan okurlar?n talebi ?zerine, gazetenin Ankara temsilcisi Mustafa Balbay ??la?an?a Cumhuriyet?in kap?s?n?n kendisine a??k oldu?u mesaj?n? iletti.
Bu arada, S?zc? gazetesinden Kurtul Altu??un at?lmas?nda da Ayd?n Do?an??n etkisi oldu?u ?ne s?r?ld?. AKP?yi ele?tiren yaz?lar?yla tan?nan Altu?, kapanan G?zc? gazetesinin de yazarlar? aras?nda bulunuyordu. Turktime sitesinin haberine g?re, G?zc??n?n genel yay?n y?netmeni ve ?imdiki H?rriyet yazar? Rahmi Turan, Altu??un S?zc??de yazmas?n? sa?layan ki?iydi. Bu da, gazetenin patronu ba?kas? olsa da Do?an grubunun S?zc? ?zerinde s?z sahibi oldu?u ?eklinde yorumland?. ??la?an?la ayn? g?n Altu??un da yaz?lar?na son verilmesi, soru i?aretlerini art?rd?. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net