bu ?ocuklardan zarar gelmez...

 • Pala Yusuf ak?ama kadar kahvedeki gazeteleri tek tek okur, d?nyada ne olup bitti?ini ??renmeye ?al???rd?.


  Pala Yusuf ak?ama kadar kahvedeki gazeteleri tek tek okur, d?nyada ne olup bitti?ini ??renmeye ?al???rd?. Ama kimseye de kolay kolay inanmazd?. Nerede bir tart??ma olsa ?Biz ehlibeyt ?ocu?uyuz, gelin k?rklara kat?l?n, ba?ka yolunuz, kurtulu?unuz yok? diye de yol g?sterirdi...
  Bir g?n ?ehrin en i?lek yeri olan Altermarkt?ta, arkada??m H?d?r ile yabanc? d??manl???na kar?? bildiri da??t?p ba?ta Alman vatanda?lar olmak ?zere, yerli ve yabanc?lar? bilgilendirmek i?in propaganda yap?yorduk...
  Bizim Pala Yusuf?un, her zamanki gibi elinde tespihi, kafas?nda f?tr?yle, b?y?klar?n? s?vazlaya s?vazlaya bize do?ru geldi?ini g?rd?m...
  Yan?m?za gelince ?Ne haber bizim o?lanlar? dedi. Ben de ??yilik, ne olsun Yusuf Amca. G?rd?g?n gibi bildiri da??t?yoruz? deyince ?Ne bildirisiymi? yine? dedi. H?d?r, Pala Yusuf?u tan?mad??? i?in yar? sert bir ifadeyle ?Al?n okuyun, g?r?rs?n?z ne ile ilgili oldu?unu? dedi. Pala Yusuf ?Ver bakal?m bir tane? dedikten sonra bildiriyi al?p okumaya ba?lad?. Sonra da ?Yav hep ayn? politika, ba?ka bir ?ey yok. Bunlar? bo?una da??t?yorsunuz yavrum? dedi...
  H?d?r yine at?ld?: ?Amca hayat?n her alan? politika asl?nda. ?yle de?il mi?? Pala Yusuf bu defa kendinden son derece emin bir tav?rla, kas?larak ve b?y?klar?n? s?vazlayarak ?Delikanlilar, size bir ?ey diyeyim mi? Gen?siniz, hayat? tan?m?yorsunuz daha. Pi?meniz laz?m. Bunun yeri de ehlibeytin yolu, k?rklara kat?lmaktan ge?er... Siz bana bir do?ru s?z s?yleyin, ikna olay?m. Arkan?zdan gelmezsem namerdim? dedi. Bizim H?d?r yine at?ld? ?Peki Yusuf Amca siz as?rlard?r niye k?rklardan ellilere ??kmad?n?z? deyince Yusuf Amca bozuldu, ?a?k?n bir halde bir sa??na bir soluna bakt?. Sonra yere bak?p ?n?ndeki gazoz kapa??n? tekmeledi. Ard?ndan toparlanarak ?Gel seni bir ?peyim ye?enim. Bu laf? ilk defa sen s?yledin bana. Bundan sonra sizin yan?n?zday?m? dedi. Yan?m?zdan uzakla??rken bakt?m ard?ndan. Az ?nce bizden ald??? bildiriyi elinde bir buru?trup bir a?t?, bir okudu bir kapad?. Sonra yine sa??na soluna bakmadan g?zden kayboldu...
  Ve ondan sonra ne zaman benzer bir ?al??ma yapsak bu defa Yusuf Amca ?ar??da tan?d?k arkada?lara ?Bu ?ocuklar ne da??t?rsa al?n. Bu ?ocuklardan zarar gelmez? diye bizi hem ?ver hem de severdi...
  ?rfan Erdogan Bielefeld/Almanya
  www.evrensel.net