?Bu ?lkeyi y?netenlerin deprem derdi yok?

Marmara depreminin 8. y?l?nda TMMOB ?n?aat M?hendisleri Odas? Y?ld?z Teknik ?niversitesi?nde ?TMMOB ?stanbul Kent Sempozyumu?na Do?ru 17 A?ustos 1999 Kocaeli Depremi?nden Bug?ne? ba?l?kl? bir sempozyum d?zenledi.


Marmara depreminin 8. y?l?nda TMMOB ?n?aat M?hendisleri Odas? Y?ld?z Teknik ?niversitesi?nde ?TMMOB ?stanbul Kent Sempozyumu?na Do?ru 17 A?ustos 1999 Kocaeli Depremi?nden Bug?ne? ba?l?kl? bir sempozyum d?zenledi. Sempozyumda konu?an akademisyenler ve ?e?itli kurum temsilcileri T?rkiye?de deprem ?al??malar?n?n yetersiz oldu?unu vurgulayarak yetkililerin yap?lan ?al??malara ilgisiz kald???n? belirttiler.
Sempozyumda, beklenen Marmara depreminde son geli?meleri anlatan ?T? Maden Fak?ltesi ??retim ?yesi Pof. Dr. Naci G?r?r, 1999 depremiyle 240 senede birikmesi gereken enerji ve stresin 55 saniyede Marmara?n?n tamam?na y?klendi?ini belirtti. Deprem i?in zaman kalmad???na de?inen G?r?r, ?Bu y?k? bu Marmara kald?rmaz. Sonuna kadar dayansa 2029?a kadar bu i? biter? dedi.
11 May?s ve 12 Haziran aras?nda Marmara Denizi taban?nda inceleme yapt?klar?n? belirten G?r?r, ara?t?rma yapt?klar? bir fay?n sanki d?n k?r?lm?? gibi oldu?unu s?yledi. Marmara?n?n kendisini ?abuk de?i?tirdi?ine ve onard???na de?inen G?r?r, bu durumun ?ok ?a??rt?c? oldu?unu ifade etti. ?lk ?nce k?r???n 1766 depreminde olu?tu?unu d???nd?klerini a??klayan G?r?r, bu k?r???n yeni bir depreme ait oldu?unu, yani 1912 ?ark?y depremine ait oldu?unu d???nd?klerini s?yledi. Bu k?r?k e?er ?ark?y depremine aitse, bunun ?ok ?nemli oldu?unu anlatan G?r?r, 120 km?lik fay k?r???n?n 1999 Marmara depreminde 50 km?sinin k?r?ld???n?, ancak kalan 70 km?lik k?sm?n ise beklenen Marmara depreminde k?r?laca??n? ifade etti.
Ara?t?rma yapt?klar? fay k?r??? boyunca yo?un su ve gaz ??k??? oldu?unu anlatan G?r?r, bu su ve gaz ??k??lar?n?n depremle ili?kili oldu?unu belirtti. Marmara?n?n taban?n?n fokur fokur kaynad???n? ve bu ak??kanlar?n nitelik ve niceliklerinin incelenmesi gerekti?ini dile getiren G?r?r, bunun i?inde ?stanbul Valili?i ve B?y?k?ehir Belediye Ba?kanl????ndan Marmara fay?na kurulacak deneme istasyonuyla bunlar?n takibini istediklerini, ancak yan?t alamad?klar?n? s?yledi. G?r?r, gaz ve su ??k???n?n depremden g?nlerce ?nce ba?lad???na dikkat ?ekerek, ?Teslim bayra??n? ?ekiyorum. Bu ?lkeyi y?netenlerin deprem derdi yok. Kimse kimseyi aldatmas?n? dedi.
?Halkta deprem bilinci olu?turulmal??
Kandilli Rasathanesi Deprem Ara?t?rma Enstit?s? M?d?r? Prof. Dr. G?lay Altay ise T?rkiye?de deprem ?al??malar?n?n deprem s?ras? ve yo?unluklu olarak deprem sonras? arama kurtarmaya y?nelik oldu?unu ifade etti. T?rkiye?de k?t? bir yap? stoku oldu?unu ve g??lendirme yap?lmas? gerekti?ini s?yleyen Altay, bu g??lendirmenin devletin kar??layamayaca?? boyutta oldu?unu ve bu nedenle halk?n bu olaya el atmas? gerekti?ini belirtti. ?lk a?amada halk?n deprem konusunda bilin?lendirilmesi gerekti?ini ifade eden Altay, ?Halk deprem bilincine sahip olursa, sa?lam binada oturmak isteyecektir, dolay?s?yla da sa?lam olmayan binalar y?k?lmak zorunda kalacakt?r? ?eklinde konu?tu.
?Yap?lan ?al??malar yaral? kurtarmaya y?nelik?
Sempozyumun a??l?? konu?mas?n? ve oturum ba?kanl???n? yapan TMMOB ?n?aat M?hendisleri Odas? ?stanbul ?ube Ba?kan? Cemal G?k?e, 17 A?ustos?tan sonra T?rkiye?de ?nemli ?al??malar yap?ld???n?, fakat bu ?al??malardan olabildi?ince yararlan?lmad???n? s?yledi. Yedinci 5 y?ll?k kalk?nma plan?nda bir dizi yasal ve y?netsel de?i?iklikler yap?laca??n?n s?ylendi?ini ifade eden G?k?e, bug?ne kadar yasal ?er?evede g?zle g?r?lebilir, elle tutulabilir kapsamda etkili bir de?i?iklik yap?lmad???n? belirtti. Yap?lan ?al??malar?n daha ?ok afet y?netmeye ve yaral? kurtarmaya y?nelik oldu?una dikkat ?eken G?k?e, ?Deprem sadece can kayb?na neden olmuyor, ciddi ?ekilde mal kayb?na da neden oluyor? dedi. Depremden sonra insanlar?n toplanma yeri olarak bo? alanlar ayr?ld???n? belirten G?k?e, daha sonra bu alanlara devasa g?kdelenler yap?ld???n? ifade etti.
?Mast?r plan?, yol haritas??
Deprem i?in olu?turulan Deprem Mast?r Plan??n?n daha ?ok yol haritas? oldu?unu belirten Prof. Dr. Mustafa Erdik, 30 y?lda deprem olma ihtimalinin y?zde 65 oldu?unu, bu riskin g?nl?k y?zde 2 oldu?unu s?yledi. ?stanbul?da yap?lan ?al??malar?n bir di?erinin ise tsunami ile ilgili oldu?unu a??klayan Erdik, ?stanbul?daki tsunaminin depremden sonra deniz taban?nda olabilecek bir heyelan sonucu olu?aca??n? s?yledi. Kamu binalar?n? g??lendirmek i?in olu?turulan ?SMEK projesi kapsam?nda g??lendirmeleri yap?lan ?o?u binan?n yeniden y?k?larak yap?lmas? gerekti?ini s?yleyen Erdik, ?Bu binalarda toplu ya da k?smi g??lendirme mi yap?lacak, buna karar verilmeli; ayr?ca ?stanbul?da yap?lan en iyi g??lendirme, k?pr? ve viyad?klerde yap?ld?? ?eklinde konu?tu. ?stanbul i?in Deprem Senaryolar? ba?l?kl? bir konu?ma yapan Prof. Dr. Atilla Ansal, bundan sonra yap?lacak binalar?n iyi ?al???larak projelendirilmesi gerekti?ini vurgulad?. ?imdiye kadar ?stanbul i?in yap?lan ?al??malar?n sadece ?n haz?rl?k niteli?inde oldu?unu s?yleyen Ansal, ?stanbul?da zemin ve bina s?n?fland?rmas? yap?lmas? gerekti?ini ifade etti. (?stanbul/EVRENSEL)
?Devletin tedbirsizliklerini asla unutmad?k?

TMMOB?a ba?l? Jeoloji M?hendisleri Odas? Ba?kan? ?smet Cengiz, 17 A?ustos Marmara depremini ve devletin tedbirsizliklerini asla unutmad?klar?n? belirterek, siyasi iktidar? ve toplumun t?m?n?, kurakl?ktan depreme, heyelandan teknolojik afetlere kar?? ?nlem almaya ?a??rd?.
Cengiz, 17 A?ustos 1999 tarihinde G?lc?k?te meydana gelen depremin 8?inci y?ld?n?m? nedeniyle d?n Ankara?da bas?n toplant?s? d?zenledi. Cengiz, ?Ya?ananlar?, ilgili meslek odas? olarak hi?bir zaman unutmad?k, yeterli duyarl?l??? g?stermeyen siyasi iktidara ve kamu y?netimine de unutturmayaca??z? dedi. ?lkemizin jeolojik, topo?rafik ve meteorolojik ko?ullar? nedeniyle afet olaylar?n?n s?k?a g?r?ld??? bir co?rafya oldu?unu hat?rlatan Cengiz, siyasi iktidar?n bilimi, akl? ve m?hendisli?i d??layan, ulusal afet politikas?ndan yoksun bir y?netim anlay???na sahip oldu?unu s?yledi. 2007-2013 y?llar?n? kapsayan ve 59?uncu h?k?met taraf?ndan haz?rlanan 9?uncu Kalk?nma Plan??nda afete kar?? haz?rl?klar ve afet zararlar?yla m?cadele s?recinin unutuldu?u belirtilen toplant?da, yeni kurulacak h?k?metin bu yanl??l??? bir an ?nce d?zeltmesi istendi.
?lkemizin afet tehlikeleri a??s?ndan hassas bir co?rafyada bulundu?una dikkat ?eken Cengiz, kriz y?netiminden ?nce risk y?netimine ?ncelik veren haz?rl?k, planlama ve zarar azaltmaya y?nelik politika izlenmesi gerekti?ini savundu. ??lkemizde afet g?venli?ini y?kseltmek, yurtta?lar? ileride meydana gelecek afetlerin zararlar?ndan korumak, toplumsal ve Anayasal bir sorumluluktur? diyen Cengiz, afetlere kar?? diren?li bir toplum yaratman?n bir zorunluluk oldu?unu belirtti. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net