Depremlere haz?rl?kl? de?iliz?

Makina M?hendisleri Odas? Ba?kan? (MMO) Emin Koramaz, 17 A?ustos 1999?da meydana gelen Marmara depreminin y?l d?n?m?nde bir dizi uyar?da bulunarak, T?rkiye?nin t?m b?lgelerinde ?nlem al?nmad??? takdirde olas? bir depremde yeni felaketler ya?anabilece?ini bildirdi.


Makina M?hendisleri Odas? Ba?kan? (MMO) Emin Koramaz, 17 A?ustos 1999?da meydana gelen Marmara depreminin y?l d?n?m?nde bir dizi uyar?da bulunarak, T?rkiye?nin t?m b?lgelerinde ?nlem al?nmad??? takdirde olas? bir depremde yeni felaketler ya?anabilece?ini bildirdi.
Koramaz yapt??? yaz?l? a??klamada, T?rkiye topraklar?n?n y?zde 93??n?n aktif deprem ku?a??nda oldu?unu ve n?fusun y?zde 98?inin deprem riski alt?nda oldu?unu belirterek, buna kar??n do?al afetlere kar?? bilimsel-teknik m?hendislik ?nlemlerinin al?nmas?na y?nelik yeterli ?al??malar yap?lmad???n? kaydetti. ?a?da?, planl?, g?venlikli kentle?meyi yaratacak ve depremlerde y?k?m? en aza indirecek d?zenlemeler yap?lmad???n?, aksine siyasi ve ekonomik rant amac? g?d?lerek hatal? ve denetimsiz yap?la?maya gidildi?ine dikkat ?eken Koramaz, Marmara B?lgesi?nde olas? bir deprem riskinin artt???n?, b?lgedeki kamu yap?lar?n?n bilimsel olarak incelenmedi?inin alt?n? ?izdi.
Koramaz, ?Deprem b?lgesinde yerle?im alanlar?, bu alanlar i?erisinden ge?en ve I. ve II. s?n?f gayri s?hhi m?esseseler kapsam?nda yer alan sanayi tesisleri ve bunlarla i? i?e ge?mi? bulunan NATO boru hatlar?, do?al gaz boru hatlar?, LPG boru hatlar?, yerle?im alanlar? i?inde bir standarda ba?l? olmaks?z?n kurulan ve i?letilen akaryak?t istasyonlar?, t?p gaz sat?? bayileri bir arada bulunmaktad?r? diyerek, kentlerin ta??d??? deprem riskiyle birlikte kentlerin adeta patlamaya haz?r birer bomba haline getirilmi? oldu?unu ifade etti.
Marmara ve Ege?de sanayi-depolama-liman gibi tesislerin ve ula??m hatlar?n?n yer ald??? b?lgelerin deprem riski ta??d???na dikkat ?eken Koramaz, 17 A?ustos 1999 depreminin etkisiyle T?pra??ta yang?n ??kt???n?, 28 Temmuz 2002?de ya?anan Ak?agaz patlamas?n?n da gerekli ?nlemlerin al?nmas? i?in uyar?c? olmad???n? dile getirdi.
?lk etapta yap?lmas? gerekenler
Koramaz, TMMOB?a ba?l? ilgili meslek odalar?n?n g?r??leri do?rultusunda yeni bir Yap? Denetim Kanunu?nun ivedilikle TBMM g?ndemine ta??nmas?n?, depremlere ili?kin ?niversiteler, meslek odalar? ve uygulamac? kamu kurumlar?n?n birikimlerine dayan?larak piyasac?/?zelle?tirmeci anlay??lardan ba??ms?z bir ?nlemler b?t?n? olu?turulmas?n? istedi. Yaln?zca deprem sonras? de?il, deprem ?ncesi ?nlemlerin de planlanmas?n?n ?art oldu?unu ifade eden Koramaz, denetimsiz yap?la?malardan vazge?ilerek, kamusal denetimin g??lendirilmesi gerekti?ini dile getirdi. Koramaz, deprem b?lgelerinin ?nemli bir b?l?m?n? kapsayan end?striyel kazalara kar?? ?nlem al?nmas?n?, LPG depolama ve dolum tesisleri gibi t?m end?striyel tesislerin risk analizlerinin yap?lmas?n?n sa?lanmas?n?, tesislerin etraf?ndaki yerle?im alanlar?n?n kamula?t?r?larak, alanlar?n afet b?lgesi ilan edilmesinin gerekti?ini ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net