Peru depremle sars?ld?

T?rkiye, ?asr?n felaketi? olarak adland?r?lan 17 A?ustos Marmara Depremi?nde ya?am?n? yitirenleri anarken, Latin Amerika ?lkelerinden Peru ise ?nceki ak?am TS? 00:40?ta Richter ?l?e?ine g?re 7.7 b?y?kl???ndeki dev bir depremle sars?ld?.


T?rkiye, ?asr?n felaketi? olarak adland?r?lan 17 A?ustos Marmara Depremi?nde ya?am?n? yitirenleri anarken, Latin Amerika ?lkelerinden Peru ise ?nceki ak?am TS? 00:40?ta Richter ?l?e?ine g?re 7.7 b?y?kl???ndeki dev bir depremle sars?ld?. Merkez ?ss? ba?kent Lima?n?n yakla??k 150 kilometre a??klar? olan deprem nedeniyle yakla??k 400 ki?i ya?am?n? yitirdi.
Peru Sivil Savunma Kurumu?ndan yap?lan a??klamada, Lima?n?n 300 km. g?neyine d??en Ica ve Pisco kentlerinde ??ken binalar?n enkaz?ndan ?ok say?da ceset ??kar?ld??? ifade edilirken, Perulu yetkililer ??le saatlerinde, arama-kurtarma ?al??malar?n?n s?rd???n? ve ?l? say?s?n?n artabilece?ini ifade ediyordu.
Lima?da yakla??k 2 dakika boyunca hissedilen ilk sars?nt?lar pani?e yol a?t?. D?kkanlar?n ve binalar?n camlar? k?r?ld?, a?a?lar ve direkler devrildi. Sa?l?k Bakan? Carlos Vallejo, hastanelerin ve di?er sa?l?k birimlerinin k?rm?z? alarma ge?irilmesini istedi. Olas? ya?malama olaylar?na kar??n, polis de ?nlemlerini art?rd?.
Ica?da ola?an?st? hal
Depremde en b?y?k hasar?, Ica ve yak?nlar?ndaki Chincha kentleri g?rd?. Bu kentlerdeki bir?ok ev ve eski bir kilise ??kt?. ?lkenin b?y?k bir kesimiyle temas kurulamad??? i?in can ve mal kayb? tam olarak bilinmiyor. Sa?l?k Bakan? Yard?mc?s? 650 bin ki?iyi bar?nd?ran Ica?daki durumun ?dramatik? oldu?unu ifade etti. Ica?da deprem s?ras?ndan bir ayinin yap?ld??? kilisenin ??kmesi nedeniyle can kayb? s?rekli art?yor. H?k?met, b?lgede ola?an?st? hal ilan edildi?ini duyurdu.
Yerel bas?n depremin ard?ndan ba?kentte yang?n ??kt???n?, gecekondu mahallesi Pisco?nun ise neredeyse tamamen yerle bir oldu?unu duyurdu. Lima?n?n g?neyindeki Canete?den Milagros Meneses, ?Sars?nt? ba?lad???nda; ?ocuklar?m ile birlikteydim ve duvarlar aniden ??kt?. Evim tamamen y?k?ld?. ?imdi ?ocuklar?mla bir ?ad?rda kal?yorum? dedi.
Bu arada depremin ard?ndan Peru, ?ili, Ekvador, Kolombiya, Panama, Kosta Rika, Nikaragua, Guatemala, El Salvador, Meksika ve Honduras?ta tsunami alarm? verildi, bu alarm daha sonra kald?r?ld?.
Art??lar halen sars?yor
USGS?nin a??klamas?nda, depremin ard?ndan meydana gelen art?? sars?nt?lardan baz?lar?n?n b?y?kl???n?n 5.9?a ula?t??? kaydedildi.
Devlet Ba?kan? Alan Garcia ise televizyondan yapt??? a??klamada, ?bu ?iddetteki bir depreme g?re can kayb?n?n ?ok olmamas?na memnun olduklar?n?? s?yledi. Garcia, okullarda e?itime 1 g?n ara verilece?ini ve hasar tespiti yapacaklar?n? belirtti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net