Kenyal? gazeteciler eylemde

Do?u Afrika?n?n yoksul ?lkesi Kenya?n?n ba?kenti Nairobi, ?nceki g?n demokrasi eylemlerine sahne oldu.


Do?u Afrika?n?n yoksul ?lkesi Kenya?n?n ba?kenti Nairobi, ?nceki g?n demokrasi eylemlerine sahne oldu. Ba?kentte 300?den fazla gazeteci, h?k?metin yeni Bas?n Yasa Tasar?s??n? protesto ederken, y?zlerce Kenyal? kad?n ise birka? ay i?inde se?ime gidecek olan ?lkede 50 kad?n milletvekili kotas? istedi.
Gazeteci eyleminde, protestocular a??zlar?n? siyah bir bandajla ba?layarak ba?kent Nairobi?de sessiz bir y?r?y?? d?zenledi. Nairobi?deki Uhuru Park??nda toplanan gazeteciler, yasa tasar?s?n?n geri ?ekilmesini talep etti. Eylem nedeniyle bir?ok radyo ola?an ak???n? de?i?tirmek zorunda kald?.
H?k?metin yeni Bas?n Yasas??na g?re, gazeteciler, mahkemelere kulland?klar? gizli haber kaynaklar?n? if?a etmek zorunda kalacak. Afrika?n?n en geli?mi? medya a??na sahip olan Kenya?da gazeteciler, bu durumun, bas?n ?zg?rl??? ve demokrasi a??s?ndan ?a??r bir darbe? oldu?unu belirtiyor.
?The Nation? gazetesinin edit?rlerinden Macharia Gaitho, ?Medya, toplumun sesidir. Bu sesi, susturmak diktat?rl???n ilk ad?m?d?r? dedi. S?n?r Tan?mayan Gazeteciler ?rg?t? ise ?Yasan?n y?r?rl?l??e girmesi durumunda, ?lke sars?c? sonu?larla kar?? kar??ya kalacakt?r? diye belirtti.
?Kad?nlar uyumuyor?
?lkede bir ba?ka protestoyu ise kad?nlar?n Meclis?te yeteri kadar temsil edilmedi?ini belirten kad?nlar ger?ele?tirdi. Y?zlerce Kenyal? kad?n, parlamentoya 50 kad?n milletvekilinin girmesi i?in g?steri d?zenledi.
Nairobi?deki AFP muhabiri, g?sterici kad?nlar?n 1 milyon ki?inin imzas?n? ta??yan dilek?eyi parlamentoya sunduklar?n? aktard?. ?enlik havas?nda ge?en g?steride, yakla??k 700 kad?n, ?zerinde beyaz renkle ?Parlamentoda 50 kad?na sandalye ayr?lmas?na evet deyin? yaz?l? k?rm?z? ti??rtler giydi ?Kad?nlar uyumuyor, m?cadeleye devam ediyor? diye slogan att?.
Meclis?te halen 222 milletvekilinden sadece 18?i kad?n. ?lkede aral?kta ba?kanl?k, genel ve yerel se?imler yap?lacak. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net