Fotoğraf: Evrensel

Birinciler a??kta

?SS ve YDS yerle?tirme sonu?lar?na g?re, tercih yapan 7 bin 644 okul birincisinden 2 bin 520?si a??kta kald?.


?SS ve YDS yerle?tirme sonu?lar?na g?re, tercih yapan 7 bin 644 okul birincisinden 2 bin 520?si a??kta kald?. ?SS ve YDS yerle?tirme sonu?lar?na g?re, 4 bin 609?u k?z, 3 bin 35?i erkek toplam 7 bin 644 okul birincisi tercihte bulundu. Bu adaylardan 3 bin 854?? lisans programlar?na yerle?meye hak kazand?.
Okul birincilerinden 999?u s?navs?z ge?i? ile 19?u da ?SS sonucuna g?re ?n lisans programlar?na yerle?irken, 252 aday da A??k??retim Fak?ltesi?ne girdi. B?ylece, tercih yapan okul birincilerinden 2 bin 520?si a??kta kald?.
Yerle?tirme sonu?lar?na g?re, s?nava daha ?nce giren ancak kazanamay?p yeniden giren adaylar di?erlerine g?re daha ba?ar?l? oldu. ?nceki y?llarda ?niversiteye yerle?ememi? ve ?SS?ye yeniden ba?vuran 693 bin 322 adaydan 299 bin 241?i, bir y?ksek??retim program?n? bitirmi? 39 bin 623 adaydan 18 bin 279?u, daha ?nce bir ?niversiteye yerle?mi? 242 bin 264 adaydan 98 bin 387?si, lise son s?n?f d?zeyindeki 801 bin 232 adaydan 210 bin 483?? ?niversitelerin lisans ve ?n lisans programlar?n? kazand?.
Tercih yapan k?z adaylardan 273 bin 737?si, erkek adaylardan 352 bin 653?? ?niversitelerin lisans ve ?n lisans programlar?nda okuyacak.
?n lisansa yo?un talep
Fen ve Anadolu liseleri ge?en y?llarda oldu?u gibi bu y?l da ?niversitelere en fazla ??renci yerle?tiren okullar oldu. Ancak bu okullardan A??k??retim Fak?ltesi ile ?n lisans programlar?na y?nelik talep de dikkati ?ekti. Resmi liselerden s?nava ba?vuran 997 bin 583 adaydan 79 bin 58?i lisans, 65 bin 229?u ?n lisans, 125 bin 320?si A??k??retim Fak?ltesi?ne yerle?ti. Resmi fen liselerinden s?nava ba?vuran 7 bin 80 adaydan 4 bin 247?si lisans, 20?si ?n lisans, 81?i A??k??retim Fak?ltesi?ne girdi. ?zel fen liselerinden ba?vuran 2 bin 909 adaydan 1659?u lisans, 38?i ?n lisans, 146?s? A??k??retim Fak?ltesi?ni kazand?. ??retmen liselerinden ba?vuran 14 bin 987 adaydan da 8 bin 158?i lisans, 147?si ?n lisans, 644?? de A??k??retim Fak?ltesi?ne yerle?ti. Anadolu liselerinden ba?vuran 97 bin 426 adaydan 40 bin 227?si lisans, 2 bin 426?s? ?n lisans, 5 bin 32?si A??k??retim Fak?ltesi?nde okumaya hak kazand?.
Yabanc? dilde e?itim ??retim yapan ?zel liselerden ba?vuran 24 bin 412 adaydan 9 bini lisans, 1327?si ?n lisans, 2 bin 685?i A??k??retim Fak?ltesi?ne yerle?ti. Yabanc? dil a??rl?kl? liselerden (s?per liseler) ba?vuran 121 bin 856 adaydan 37 bin 567?si lisans, 7 bin 230?u ?n lisans, 9 bin 599?u A??k??retim Fak?ltesi?ne girdi. ?zel liselerden ba?vuran 12 bin 581 adaydan 2 bin 769?u lisans, 791?i ?n lisans, 1515?i A??k??retim Fak?ltesi?ne yerle?ti. ?mam hatip liselerinden ba?vuran 30 bin 710 adaydan 1516?s? lisans, 1700?? ?n lisans, 24 bin 777?si A??k??retim Fak?ltesi?nde okumaya hak kazand?.
Birinci K?r?ehir
K?r?ehir?den ?SS?ye ba?vuran 7 bin 93 adaydan 796?s? lisans, 394?? ?n lisans, 815?i A??k??retim Fak?ltesi?ne yerle?ti. Adaylardan 339?u da ?n lisans programlar?na s?navs?z ge?i? yapt?.
S?navda say?sal a??rl?kl? puana g?re en ba?ar?l? il olan Ankara?dan ?SS?ye ba?vuran 126 bin 479 adaydan 18 bin 439?u lisans, 5 bin 1?i ?nlisans, 20 bin 886?s? A??k??retim Fak?ltesi?nde okumaya hak kazand?. Adaylardan 7 bin 912?si de ?n lisans programlar?na s?navs?z ge?ti.
E?it a??rl?kl? puana g?re en ba?aral? il olan Denizli?den s?nava ba?vuran 18 bin 622 adaydan 2 bin 910?u lisans, 1126?s? ?n lisans, 2 bin 601?i A??k??retim Fak?ltesi?ne yerle?ti. adaylardan 1415?i de ?n lisans programlar?na s?navs?z ge?i? yapt?. ?SS?de son s?rada yer alan Hakkari?den ba?vuran 6 bin 657 adaydan 413?? lisans, 111?i ?n lisans, 518?i de A??k??retim Fak?ltesi?ne yerle?ebildi. 325 aday da s?navs?z yerle?ti.
Sonu?lar adaylara g?nderilmeyecek
2007 ?SYS s?nav sonu? belgeleri adaylara g?nderilmeyecek. Adaylara ili?kin yerle?tirme ve kimlik bilgilerini i?eren foto?rafl? aday listeleri ?niversite rekt?rl?klerine g?nderilecek.
Y?ksek??retim programlar?na kay?tlar 3-10 Eyl?l 2007 tarihleri aras?nda yap?lacak. Adaylar, kay?t i?in gerekli evrakla birlikte yerle?tirildikleri ?niversitelere ba?vurarak kay?tlar?n? yapt?racaklar. Adaylar, Y?ksek??renim Kredi ve Yurtlar Kurumu taraf?ndan sa?lanan burs, kredi, katk? kredisi ve yurt ba?vurular?n? 16-24 A?ustos 2007 tarihleri aras?nda https://yurtkur.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecekler. (HABER MERKEZ?)
Birinciler devlet ?niversitelerini tercih etti

??renci Se?me S?nav? (?SS) ve Yabanc? Dil S?nav? (YDS) yerle?tirme sonu?lar? a??kland?. ?SS?de Say?sal-1, S?zel-1 ve E?it A??rl?kl?-1 puan t?rlerinde birincili?i payla?an 21 adaydan 10?u m?hendislik fak?ltelerini tercih ederken, 8 birinci de t?p fak?ltelerine yerle?ti. Tercih yapan 20 birinciden 16?s? devlet ?niversitelerini se?ti. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net