Fotoğraf: Evrensel

G?NL?K

 • Malum, mutasyon ?a??m?z?n b?y?k meselelerinden birisi.D?nya kirlendi.


  Malum, mutasyon ?a??m?z?n b?y?k meselelerinden birisi.
  D?nya kirlendi.
  Yeralt?, yer?st? sular? zehirlendi.
  Kentler, beton hapishanelere ?evrildi.
  Kimyasallar? Sera gazlar?? Hormonlar?
  Bacalardan sal?nan asit?
  Tonlarca gerekli gereksiz ila?lar? Su gibi t?kettirilen antibiyotikler? Vs. vs.
  Mutasyonu h?zland?rd?.
  ?yle oldu ki, d?nk? mikrobu bug?n tan?mlayam?yorsunuz.
  Galiba oydu, amma h?zl? de?i?mi? diyorsunuz.
  Tam yeti?tim, ??zd?m dedi?iniz yerde, bak?yorsunuz, yine de?i?mi?!
  Tabii politikada buna mutasyon demiyorlar?
  De?i?im diyorlar!
  ?stelik ?evrede, bitkide, denizlerde, hastal?klarda, mikroplarda korkutucu olan mutasyonu, politikada ?de?i?im? deyip alk??l?yorlar!
  Hatta ??a??n politikac?s?? de?i?imi, nedenleri, ni?inleri, ?zele?tirisi falan olmadan sunuyor.
  S?k?y? g?rd? m? de?i?tim diyor.
  Neden de?i?ti?ini?
  Eskisinin nelerini be?enmedi?ini?
  Eski haliyle nelere zarar verdi?ini?
  G?nahlar?n?n kefaretini falan s?ylemiyor?
  Zaten ?yle boktan bir medya var ki, art?k soram?yor.
  ??nk? oradakilerin tepe noktas?ndakiler de her g?n ?fikrin, madden ve maneviyattan de?i?iyor!?
  Ama yine de do?adaki mutasyon k?t?d?r?
  Bunlardaki de?i?im iyi ve faydal? bir ?eydir; Hatta ?a?da?l?kla e?ittir!
  ***
  Oysa Beyefendi c?r?m orta?? g?ll? karda?? i?in ??z? s?z? birdir? diyor.
  Yani kefil oluyor.
  Bozac?n?n ?ahidi ??rac?!
  Oysa ?zlerine bak?yoruz, s?zlerine bak?yoruz, bunlar hangisi?
  Hangi ?ze, hangi s?ze g?venilecek?
  Yar?n hangi anda bug?nk? ?zlerini, s?zlerini inkar edecekler?
  Bug?ne kadar ka? kez, ka? ?e?it, ka? ?iddette de?i?ime, mutasyona u?ram??lar?
  Ve bundan sonra ne kadar mutasyona tabi tutulacaklar?
  ??z? ve s?z? birdir? ?yle mi?
  Peki, bu adamlar ?? be? sene evvel, ?AB H?ristiyan kul?b?d?r diyorlar ve AB?cileri ihanet?i ve bat?l olmakla ele?tiriyorlard?!
  ?imdi ise AB m?cahidi oldular!
  Hangi ?z, hangi s?z?
  Gen?liklerinde ?srail?e ??zl?? cihat ilan ediyorlard?.
  ?imdi, ?zl? Siyonist ipine sar?l?yorlar!
  Bir zamanlar faize haram diyorlard??
  ?imdi faizden ekmek yiyorlar!
  Amerika d?n kafirdi? ?imdi efendi!
  Minareler, k?l??lar? Yerle bir edilecek laiklikler falan?
  ??te o zaman bak?yoruz biz bunlar?n ?zlerine, s?zlerine?
  Ama ortada ne ?z var, ne s?z!
  Yine de beyefendi, ??z? s?z? birdir? dedi!
  Sayg?de?er han?mlar, beyler:
  Buras? mutasyona u?ram?? ?zs?z s?zs?z insan suretleri sahnesi!
  Y?cel Sarpdere
  www.evrensel.net