Dikili?de ?zg?rl???n co?kusu

Do?ayla bar?? insana ?zg?rl?k? slogan?yla d?zenlenen Dikili Gen?lik Bulu?mas??n?n a??l?? etkinli?i gen?lerin b?y?k co?kusuna sahne oldu.


Do?ayla bar?? insana ?zg?rl?k? slogan?yla d?zenlenen Dikili Gen?lik Bulu?mas??n?n a??l?? etkinli?i gen?lerin b?y?k co?kusuna sahne oldu. Birlikte ?retmenin ve payla?man?n heyecan?n? ya?ayan gen?ler, hep birlikte halaylar ?ekip t?rk?ler s?ylediler. Gen?ler, 2005 y?l?nda ger?ekle?tirilen kampta ya?am?n? yitiren U?ra? Da?delen?i de unutmad?lar.
?nceki g?n d?zenlenen a??l?? etkinli?i 1998 ve 2005 gen?lik bulu?malar?n? anlatan dia g?sterimiyle ba?lad?. Kamp?n at?lyelerinden, panellere, gen?lerin birlikte ?al??ma ve ?retme anlar?ndan ?rneklerin sunuldu?u g?sterimi dikkatle izleyen y?zlerce gen?, 2005 y?l?nda kaybetti?imiz Kaz?m Koyuncu?nun perdeye yans?yan g?r?nt?s?n? alk??lad?. Kamp?n a??l?? etkinli?ine; 2005 Dikili kamp?nda ya?am?n? yitiren U?ra? Da?delin?in babas? Yusuf Da?dalen de kat?ld?.
10 g?n boyunca
Kamp komitesi ad?na gen?lik bulu?mas?n?n a??l?? konu?mas?n? yapan ?evket Akyol, 2 y?l ?nce kampta yitirilen U?ra? Da?delen?in babas?n?n da kampa kat?lmas?n?n anlaml? oldu?unu belirtti. Gen?lik bulu?mas?n?n bireycili?e, ?rk??l??a ve ?oven anlay??a kar??; payla??m?, dostlu?u ve birlikte ?retmeyi ama?lad???n? ifade eden Akyol, kamp?n ilk g?n?nde ya?ananlar?n bunu g?sterdi?ini vurgulad?. Dikili gen?lik bulu?mas?n?n ?zerinden ge?en iki y?lda ?ok ?ey ya?and???n? belirten Akyol; ?Son se?imler de bunlardan biriydi. 4 milyon gencin oyuna g?z diken d?zen partileri gen?li?e; a?l?k, yoksulluk ve ??r?m?? bir ya?amdan ba?ka bir ?ey veremez? dedi. Halklar?n birbirine d??man edilmeye ?al???ld???n? ve h?l? kan akt???n? vurgulayan Akyol, iki y?l ?nce ger?ekle?en gen?lik bulu?mas?nda farkl? k?lt?r ve dilden bir?ok gencin on g?n boyunca bunlar? ifade etti?ini ve bunun topraklar? b?lmedi?ini g?sterdi?ini s?yledi. Akyol, ?10 g?n boyunca burada ve kamptan sonra gitti?imiz yerlerde, bar??, karde?lik ve dostlu?u yayaca??z? diye konu?tu.
Arp??n mele?i b?y?ledi
A??l?? konu?mas?n?n ard?ndan K?rt?enin Sorani leh?esinde ?ark? s?yleyen arp sanat??s? Tara Jaff sahne ald?. ?Ya?as?n halklar?n karde?li?i? sloganlar? ile sahneye ??kan Tara Jaff; ?Ke?ke ben de sizin gibi gen? olsayd?m? diyerek alandaki gen?lerin co?kusundan duydu?u sevinci ifade etti. ?A?k? temal? ?ark?lar?n? gen?lerle payla?an Tara Jaff ve ona ritimleriyle e?lik eden ??rko, dinleyenleri b?y?ledi. Gen?ler, sabah?n ilk saatlerine kadar halaylar ?ekip t?rk?ler s?ylediler.

At?lye ?al??malar? ba?lad?
Gen?ler at?lyelere kay?t yapt?rd?. Kampta gazetecilik, televizyon habercili?i, drama, resim, m?zik, K?rt?e dil gibi at?lyeler yer al?yor. Foto?raf at?lyesinin y?r?t?c?s? Kemal Elita???n d?zenledi?i foto?raf sergisi Musa Anter meydan?nda a??ld?. (Dikili/EVRENSEL)
Kampta bug?n neler var?

14:00: ?Mitoloji ?zerine? Ya?ar Atan
16:00: ?Spor Medyas? ve Irk??l?k? Hakan Keysan
20:00: Rak Gecesi
23:00: Film g?sterimi ?Dar alanda k?sa pasla?malar?
Ozan S?r?c?/Evrim Durmaz
www.evrensel.net