G?NCEL

 • Melih G?k?ek konu?tuk?a bat?yor. Bu sefer, su kesintisi yapmakla hata etti?ini, kesinti yapmadan da sonbahara kadar suyun yetece?ini s?ylemi?.


  Melih G?k?ek konu?tuk?a bat?yor.
  Bu sefer, su kesintisi yapmakla hata etti?ini, kesinti yapmadan da sonbahara kadar suyun yetece?ini s?ylemi?.
  Peki, su yetecekse, neden kesinti yapt?n?
  Suyu idareli kullanal?m diye kesinti yapt?ysan, neden g?nde birka? saat de?il de, d?rt g?n, be? g?n kesinti yapt?n?
  E?er, sonbahara kadar yetecek su varsa, neden Ankaral?lara ailenizin yan?na gidin dedin?
  Sonbahara kadar yetecek su varsa, neden, kesinti yap?p su t?ccarlar?n? zengin ettin?
  Sorular ?o?alt?labilir.
  Sorulara Melih G?k?ek?in ne yan?t verece?ini merak etmiyoruz. ??nk?, do?ru bir yan?t vermeyece?i belli.
  ?imdiye kadar s?ylediklerinin hi?biri do?ru de?il. Acayip bir pi?kinlikle, Ankaral?larla adeta alay edercesine, her g?n bir ba?ka ?ey s?yl?yor. Her s?yledi?i bir di?erini yalanl?yor.
  ??in asl?, Ankara?da sonbahara kadar yetecek su olmad???d?r. Birileri, muhtemelen AKP?li y?neticiler, G?k?ek?e ?pani?e neden olma, ?stanbul ba?kan? gibi yap, halk? tasarrufa te?vik et, o arada K?z?l?rmak suyunu geceli g?nd?zl? ?al???p Ankara?ya yeti?tiririz? demi?tir. Yani, muhtemelen AKP y?netimi ve h?k?met i?i ele alm??t?r.
  Ankaral?, k??a kadar rahata kavu?mayacak. Su geldi, gidiyor oyalanmalar? ile k??a girilecek. K?z?l?rmak suyu ya da k???n ya?an kar ve ya?murla bir s?re idare edilecek. Sonra, ayn? durum, susuzluk yeniden ba? g?sterecek.
  AKP?li kurakl?k, susuzluk sorununa g?n?birlik ??z?mler bularak idare etmeye ?al???yor. Ama, susuzluk sorunu idare edilemeyecek bir sorundur.
  Halka yalan s?yleyen, halka hizmet i?in de?il de parti ?evrelerinin cebini doldurmak amac?yla belediyecilik yapan, bilim yerine hurafelerle kentleri y?netmeye ?al??anlar?n k?kl? sorunlara ??z?m bulmas? ise olanaks?zd?r.
  Bilimsel ?al??ma ve plan ve halk?? y?netimler olmadan bu sorunlar?n ??z?lmesi kolay de?ildir.
  ?nsanlar?n ihtiya?lar?n? ?nceden belirleme ve ihtiya?lar? kar??lamak i?in planlar yapma; g?n?m?zde kimseyi susuz, elektriksiz, yakacaks?z b?rakmama; ula??m sorununu ??zme vd. halk?? y?netimlerin yapabilece?i i?lerdir.
  Bug?n, var olmayan sosyalist ?lkeler ve halk cumhuriyetleri belediyecili?in en g?zel ?rneklerini vermi?lerdir. Kapitalist ?lkelerdeki otomobil ??lg?nl??? olmamas?na ra?men, yani yollar t?kanmad??? halde, b?y?k kentleri metro a?lar? ile donatm??lar, kalorifersiz, s?cak susuz, elektriksiz, telefonsuz ev b?rakmam??lard?r. ?stelik bir i??i ?cretinin onda biri kadar olan ev kiralar?na elektrik, su, telefon ve ?s?nma giderleri dahil edilmi?tir. Metro ve toplu ta??ma ara?lar?n? ise baz? yerlerde ?cretsiz, baz? yerlerde ?ok d???k ?cretle ?al??t?rm??lard?r.
  Melih G?k?ek gibilere cevab? halk kendi iktidar?n? kurmak i?in daha ?ok ?rg?tlenerek, m?cadelesini daha da y?kselterek verecektir.
  Melih G?k?ek?in ?kadrolu militanlar? diyerek korkusunu gizlemeye ?al??t??? protesto g?sterileri daha ba?lang??t?r.
  Kamil Tekin S?rek
  www.evrensel.net