17 Ağustos 2007 00:00

CHP?den Erdo?an?a soru?turma ?nergesi

CHP, Ankara?daki su kesintisi ve beraberinde getirdi?i sorunlara y?nelik ?nlem al?nmad??? gerek?esiyle, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an hakk?nda Meclis soru?turmas? a??lmas?n? istedi.

Paylaş

CHP, Ankara?daki su kesintisi ve beraberinde getirdi?i sorunlara y?nelik ?nlem al?nmad??? gerek?esiyle, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an hakk?nda Meclis soru?turmas? a??lmas?n? istedi. CHP Grup Ba?kanvekili Kemal K?l??daro?lu, CHP Ankara milletvekilleri Y?lmaz Ate? ve Nesrin Baytok ile TBMM?de d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, Ba?kent?teki su kesintisi hakk?nda verecekleri soru?turma ?nergesiyle ilgili bilgi verdi.
K?l??daro?lu, 21. y?zy?l T?rkiye?sinde, Ankara?da bir insanl?k dram? ya?and???n? s?yledi. Ankara?da 13 g?n boyunca su alamayan yerler oldu?unu kaydeden K?l??daro?lu, bunun, AKP?nin ay?b? olmas?n?n ?tesinde bir insanl?k dram? oldu?unu belirtti. K?l??daro?lu, bu tablonun, ?a?da? T?rkiye?ye yak??mad???n? ifade etti.
Y?lmaz Ate? de 30 Haziran 2004?te d?nemin Ankara Valisi Yahya G?r ba?kanl???nda yap?lan ?l Koordinasyon Kurulu toplant?s?nda, Ankara?n?n 2027?den sonraki i?me ve kullanma suyu ihtiyac?n? sa?layacak K?z?l?rmak ?zerindeki Kesikk?pr? Baraj? ile Hirfanl? Baraj g?llerindeki kirlilik durumuna ili?kin de?erlendirmelerde bulunuldu?unu anlatt?. Ate?, toplant?da, ?K?z?l?rmak havzas?ndaki kirlilik durumu bu seviyede devam etti?i ve bu konuda ?nlem al?nmad??? takdirde, i?me suyu kayna?? olarak kullan?lmayacakt?r. K?z?l?rmak Nehri havzas?n?n korunmas? i?in acil ?nlem al?nmal?d?r? tespitinde bulunuldu?unu belirtti. ?Bilimsel tespitlere ve ilgili kamu kurumlar?n?n karar?na ra?men Kesikk?pr??den su getiriyorum? demenin, ?Ben Ankaral?lar? zehirliyorum? anlam?na geldi?ini ifade eden Ate?, bunun Ankaral?lar?n, musluklar?ndan akan suyu i?emeyecekleri anlam? da ta??d???n? s?yledi.
CHP Ankara Milletvekili Nesrin Baytok da plans?z bir yakla??m?n s?z konusu oldu?unu, su kesintilerinin iyi y?netilemedi?ini ifade etti. Baytok, Mamak?ta incelemelerde bulunduklar?n? ve 13 g?n boyunca su alamayan yerler oldu?unu g?rd?klerini anlatt?.
Erdo?an g?rmezlikten geldi
Milletvekillerinin 55 imzas?n?n tamamlanmas?n?n ard?ndan, pazartesi TBMM Ba?kanl????na sunulmas? planlanan Ba?bakan Erdo?an hakk?ndaki soru?turma ?nergesinde, Ankara halk?n?n, 1 A?ustos?ta su kesintilerinin ba?lamas?yla, i?me ve kullanma suyuyla ilgili olarak bug?ne kadar saklanan ger?eklerle y?zle?ti?i vurguland?.
?nergede ?Bilim adamlar?n?n ve sorumlu kamu g?revlilerinin t?m iyi niyetli uyar?lar?na kar??n ?nlem almayan AKP y?netimi, Ankara halk?n? bir ka??k suya hasret b?rakm??t?r. Bu kara tablonun sorumlusu, 13 y?ld?r Ankara?y? y?neten ve bu sorunu ?srarla g?rmezlikten gelen G?k?ek ve bu eksiklikleri ?srarla g?rmezlikten gelen Ba?bakan Erdo?an?d?r? ifadesine yer verildi. (Ankara/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

Sezer onay? halefine b?rakt?

SONRAKİ HABER

Twitter’da her 30 saniyede bir 'kadın tacizi vakası' görülüyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa