DURUM

 • Se?imlerin ard?ndan ?laik?i cephe?nin kalem??rlerinin halka k?f?r etme korosu yine i? ba??nda. ?G?be?ini ka??yan? adama, ?bidon kafal?lar? eklendi.


  Se?imlerin ard?ndan ?laik?i cephe?nin kalem??rlerinin halka k?f?r etme korosu yine i? ba??nda. ?G?be?ini ka??yan? adama, ?bidon kafal?lar? eklendi. Bir di?eri ise ?unu yaz?yor, ?halk?n ?n?ne y?z ki?i ??kar?n, i?lerinden bir tanesi en berbatlar? olsun, halk onu bulur ??kar?r, g?t?r?r oyunu buna verir?. Bu ?rnekleri ?o?altmak olanakl?. Ancak i?erik de?i?meyece?i i?in bunun bir gere?i yok. Bunlardan bir tanesi ge?ti?imiz g?nlerde ?kay?ktaki k?rek arkada??n? -?o?kun, ??la?an?? kastediyor- dalgalara kapt?rd??. ?imdi ayn? gazetede devam edip etmemeyi okurlar?na soruyor!
  Halka bu kadar k?f?r edilmesinin nedeni malum. Se?imler laik?i cephenin istedi?i gibi sonu?lanmad? ve cumhurba?kanl??? se?imleri kald??? yerden, ama bu kez me?ruiyetini art?rm?? bir bi?imde devam ediyor. AKP beklendi?i gibi G?l?? yeniden aday g?sterdi. Aday g?stermemesi demek, h?k?met olmay? da, muktedir olmay? da reddetmek anlam?na gelecekti. Se?imlerden, hem de g??lenerek ??km?? bir partinin, se?im meydanlar?nda ?aday?m?z? diye tan?tt??? birinden vazge?mesi, halk ?n?nde inand?r?c?l???n? yitirmesi anlam?na gelecekti. Bu ise yeni d?nemde daha ilk ad?mda a??r bir politik yanl??a d??mek olacakt?.
  B?t?n bu olup bitenler ve olacaklar halka k?f?r etmek i?in hakl? bir neden mi? Halk?n olup bitende hi? mi sorumlulu?u yok? Ku?kusuz halk?n olup bitende bir sorumlulu?u var ve o bu sorumlulu?unu ba?a oynayan akt?rler i?inde birisini ?ne ??kararak yerine getiriyor. Bunu yaparken de ?g?be?ini ka??mad???n??, ?bidon kafal?? olmad???n? ortaya koyuyor. Bug?nk? Meclis tablosuna bir bakal?m. AKP Meclis?in y?zde 60??n? temsil ediyor. CHP ana muhalefet, MHP de onun arkas?nda. K?rt halk?n? temsil etmeye ?al??an DTP de ayr? bir yerde. Peki halka k?fredenlerin istedi?i olsayd? ortaya nas?l bir tablo ??kacakt??
  CHP-MHP koalisyonu ve ana muhalefet olarak AKP. CHP ve MHP halka ne vaat etmi?ti? ??eride T?rk, K?rt gerginli?i ve ?at??mas?, d??ar?da Irak K?rdistan??na sefer! Halk b?y?k sa?duyusu ile bu politikay? reddetti. Denilebilir ki b?t?n bunlar?n AKP d?neminde ya?anmamas?n?n bir garantisi var m?? Elbette bir garantisi bulunmuyor. Ancak halk?n tutumu ortada, halk bu politikay? reddetti, bu da h?k?met partisi i?in yeterince uyar?c? olmak zorunda. Peki politik ?emberin zay?f noktas? nerede?
  Zay?fl?k ?urada, halk ??z? s?z? bir? kendi partisi ve ba??ms?z politikas? ile a??rl???n? koymu? de?il. Durum farkl? y?nde ilerleyebilir ve adeta pamuk ipli?i ile ba?lanm?? dengeler her an de?i?ebilir. Ancak halk?n ba??ms?z bir g?? olarak politikaya ve ?lkenin kaderine el koymas? duruma bir istikrar kazand?rabilir. Yoksa halk? aldatman?n, yalan ve demagoji ile politika da hi? istenmeyen ?eylerin g?ndeme gelmesi ve uygulanmas? her zaman olanakl?. Esasen ??ok partili? d?nemin temel karakteristik ?zelliklerinden birisi de zaten, halka ba?ka ?eyler vaat edip, ba?ka politikalar uygulamak.
  Ya?anacak s?recin halk?n politik olgunlu?unu daha da art?raca??ndan ku?ku duymamak gerekir. Devletin ve h?k?metin b?t?n belirleyici makamlar?n? ele ge?irmi? olan AKP, t?m yapt?klar?n?n sorumlulu?unu tek ba??na ?stlenme durumu ile kar?? kar??ya kalmaktad?r. A?l??a da, i?sizli?e de, yoksullu?a da, susuzlu?a da ?are bulmak zorundalar. Bunlara ?are bulmak ise sermaye d?zenini, kapitalizmi reddetmekle olanakl?. AKP ise neo liberal uygulamalar?n, emperyalizmle i?birli?inin partisi. Dini kullanmakta Demirel kadar usta, emperyalist b?y?k devletlerle i?birli?i yapma konusunda da ?zal kadar mahir! A??k?as? davul da tokmak da boynunda. Nas?l bir makam tutturaca?? ise ge?mi? uygulamalar?ndan dolay? bilinmez de?il.
  Kimsenin ku?kusu olmas?n ki herkesin ne oldu?u daha fazla a???a ??kacak, sonunda halk kazanacakt?r. Halka k?f?r etmeyi meslek haline getirenlere de bir ?ift s?z?m?z var. Bak?n patronlar?n?z devrin de?i?mekte oldu?unu g?rd? ve ?k?rek arkada??n?z?? kap? ?n?ne koydu. H?k?metten ya?l? krediler ve te?vikler onlar i?in daha cazip ve ?ekici. Hem halka k?fredip, hem ne yapaca??n?z? ona sormay?n. Kay???n?z? y?zd?rd???n?z ?rmak hep emperyalizme i?birli?ine, ?lkenin sat?lmas?na do?ru akt? ve ak?yor. Siz de orada vicdanlar? rahatlatma rol?n? ?stlendiniz. Sonunda kendi vicdan?n?zla karar veremeyecek bir noktaya geldiniz. Size ne demeli? Belan?z? bulun mu, yoksa art?k gitti?iniz bu yoldan d?n?n m? demeli!
  Ahmet Ya?aro?lu
  www.evrensel.net