Toplu g?r??melerde yeni bir ?ey yok!

KESK?in protesto edip kat?lmad???, Kamu-Sen?in 8, Memur-Sen?in ise 2 i?kolunda yetkili olarak kat?ld??? toplu g?r??melerin 6?nc?s? da di?erleri gibi ba?lad?.


KESK?in protesto edip kat?lmad???, Kamu-Sen?in 8, Memur-Sen?in ise 2 i?kolunda yetkili olarak kat?ld??? toplu g?r??melerin 6?nc?s? da di?erleri gibi ba?lad?. H?k?met, uluslararas? s?zle?meler ve A?HM karar?na kar??n toplus?zle?me talebini kabul etmezken sendikalar, kamu emek?ilerinin talepleri i?in ortak m?cadeleden uzak duruyor.
Toplu g?r??menin ?nceki g?n ger?ekle?tirilen ilk oturumunda, g?ndem olu?turulup komisyonlar kurulurken, ilgin? anekdotlar da ya?and?. Edindi?imiz bilgilere g?re toplant?n?n ba??nda Kamu-Sen ve Memur-Sen?in g?ndeme ili?kin ?nerileri oldu. Her iki konfederasyon da ?emeklilerin sorunlar?n?n da g?ndeme al?nmas?? ve emeklilere sendika hakk? konusunun g?r???lmesi ?nerisinde bulundular. Ancak bunun, hem Ba?bakan Yard?mc?s? Mehmet Ali ?ahin, hem de b?rokratlar taraf?ndan, Kamu G?revlileri Sendikalar? Yasas??na g?re m?mk?n olmad??? ?ne s?r?ld?. ?neri kabul edilmezken konfederasyonlar, iyi niyet i?inde, h?k?mete temenni niteli?inde de olsa g?r???lmesini istediler.
Bakan ?ahin ise ?Burada tek emekli benim, emeklileri en fazla savunmas? gereken ki?iyim. Ama yasa burada konu?ulmas?na engel oluyor? derken, se?im ?al??mas? s?ras?nda Antalya?da emeklilerle i? i?e oldu?unu, emeklilerin sorunlar?n? kendisine anlatt?klar?n? aktard?. Memur-Sen Genel Ba?kan? Ahmet Aksu, ?K?z?lay?da, Ulus?ta, kalabal?k yerlerde gezerken yan?na gelen emeklilerin ?Evlad?m, benim de hakk?m? ara? diye yakas?na yap??t???n?? anlat?nca, Bakan ?ahin g?lmekle yetindi.
Toplant?da Kamu-Sen ad?na Genel Ba?kan Bircan Aky?ld?z ve Toplu G?r??me Sekreteri Nazmi G?zel, Memur-Sen ad?na da Ahmet Aksu sunum yap?p, kamu ?al??anlar?n?n sorun ve s?k?nt?lar?n?, konfederasyonlar?n taleplerini aktard?lar.
?lgin? anekdotlar
?al??ma y?r?tmek ?zere ba?kanlar? kamudan b?rokratlardan olu?an ?? komisyon kurulurken, konfederasyonlar da komisyonlara ?ye verdiler. ?n?m?zdeki hafta ?ar?amba g?n?ne kadar komisyonlar?n ?al??malar? y?r?t?p, rapor olu?turmalar? ve g?r??melerin bu raporlar ?zerinden y?r?t?lmesi kararla?t?r?ld?.
2006 y?l?ndaki toplu g?r??menin son turunda, h?k?metin tutumunu protesto eden Kamu-Sen g?r??meden ayr?lm??, Bakan ?ahin ile Memur-Sen ortak a??klama yapm??t?. Bu toplant?da konuyu g?ndeme getiren Kamu-Sen Genel Ba?kan? Bircan Aky?ld?z, ?Ge?en y?l siyasi iradenin olumsuz tavr? kar??s?nda masay? terk etmek zorunda kald?k? derken, Bakan ?ahin g?lerek, ?Burada bir sata?ma var, ama cevap vermeyece?im? yan?t?n? verdi. Aky?ld?z da ?Al?nan kararlara uyulmad??? i?in buna mecbur kald?k, ho? olmayan bir i? yapt?k? dedi.
?lk toplant?, Bakan ?ahin?in konfederasyon ba?kanlar? ile bas?n?n kar??s?na ??kmas? ile sona ererken, ikinci turun yap?laca?? 20 A?ustos Pazartesi g?n? tek g?ndem maddesi olan, i?kollar? ad?na yetkili sendikalar?n sunum yapmas? ve taleplerini iletmesi olacak.
?lk oturuma ili?kin g?r??t???m?z Memur-Sen Genel Ba?kan? Ahmet Aksu, toplant?n?n, ?gerginlikten uzak, ilk defa kavgas?z ve olumlu havada? ba?lad???n?, b?yle de sonu?lanmas?n? umdu?unu s?yledi. Aksu, toplu g?r??me masas?n?n, kendilerinin ?iyimser, samimi tavr?n?? anlayaca??n? belirterek, masadan mutabakatla ayr?lma isteklerini yineledi.
?Personel eriyor?
T?rk Haber-Sen Genel Ba?kan? ?smail Karadavut, en ?nemli konular?n?n, ?olmazsa olmaz?lar?n?n personel sorunu oldu?unu s?yledi. Kendi i?kollar?nda 2002 y?l?nda 95 bin ki?i bulundu?unu, say?n?n bug?n 30 bine d??t???n? kaydeden Karadavut, ?Kamu ?al??an? eriyip yok oluyor. Ta?eronla?t?rma ile vatanda?a devlet memuru eliyle g?t?r?lmesi gereken i?ler ellerinden al?n?yor? diye konu?tu. PTT Genel M?d?rl????nde 50 bin olan personelin 25 binlere d??t???nden, TRT?deki eksikliklerden s?z eden Karadavut, bu sorunlar? dile getirip kamuya personel al?nmas? taleplerini ileteceklerini s?yledi. Karadavut da g?r??meye iyi ba?lad?klar?n?, Ba?bakan Erdo?an??n, ?Beyaz bir sayfa a??yoruz? s?zlerinin gere?inin yap?larak, ayn? ?ekilde sonu?lanmas?n? beklediklerini dile getirdi.
?Yeni bir ?ey olmad??? g?r?ld??
?smail Hakk? Tombul ise ilk g?r??menin ard?ndan iki konfederasyon ba?kan? ile birlikte bas?n?n kar??s?na ??kan bakan?n a??klamalar?ndan, ?yeni bir ?ey olmad???n?? g?rd?klerini s?yledi. Tombul, ?Biz grev ve toplus?zle?me hakk?n? kullan?l?r hale getirmek i?in m?cadeleye devam edece?iz? derken, ilk turdan, be? y?ldaki toplu g?r??melerden farkl? bir geli?menin olmad???n? g?rd?klerini ifade etti. Kamu-Sen ve Memur-Sen?e ?Gelin birlikte hareket edelim, h?k?meti toplus?zle?me yapmaya zorlayal?m? ?a?r?s?n? yineleyen Tombul, eylem s?reci ile masay? anlaml?la?t?r?p toplus?zle?me y?r?y??lerini s?rd?receklerini dile getirdi.
BASK tepki g?sterdi
BASK Genel Ba?kan? Resul Akay da g?r??meleri ?Eski tas, eski hamam? olarak nitelendirdi. Akay yapt??? yaz?l? a??klamada, g?r??melerin ikinci oturumunun 20 A?ustos?a ertelenmesi ile 15 g?nl?k g?r??menin ??te ikisinin heba edildi?ini, h?k?metin demode stratejilerine sendikalar?n itiraz etmedi?ini, memurun her y?l ?ayn? hamamda, ayn? tasla so?uk du?a talim ettirildi?ini? bildirdi. Yetkili sendikalar? ?tiyatro izleyicisi? olarak nitelendiren Akay, m?zakerelerin boykot edilmesini istedi. (Ankara/EVRENSEL)
Ortak m?cadele ?a?r?s?

SES ?i?li ?ube Ba?kan? Rabia Tuncer, eme?i ile ge?inen t?m kesimleri, sa?l?k ve e?itim hakk?, insanca ya?ayabilecek ?cret ve g?venli gelecek i?in ortak m?cadele etmeye ?a??rd?. Okmeydan? E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi Ba?hekimli?i ?n?nde bas?n a??klamas? yapan Tuncer, devam eden toplu g?r??melerde h?k?meti uluslararas? s?zle?melere uymaya, grev ve toplus?zle?me hakk?n? tan?maya ?a??rd?. En d???k memur maa??n?n 1150 YTL olmas?n? isteyen Tuncer, hastanelerde ?al??an sa?l?k??lar?n ?al??ma ko?ullar?n?n d?zeltilmesini istedi. Hava-??, Haber-??, Harb-?? ve TEKS?F sendikalar?n?n toplus?zle?me g?r??melerinde grev a?amas?nda oldu?unu hat?rlatan Tuncer, toplu g?r??me s?recinde olan memurlar?n da bu s?rece kat?larak m?cadelelerini birle?tirmesi gerekti?ini ifade etti. (?stanbul/EVRENSEL)
Sultan ?zer
www.evrensel.net