Dual Otomotiv?de i??i k?y?m? s?r?yor

Hyundai?ye koltuk k?l?f? ?reten Dual Otomotiv?de ya?anan sendikala?man?n ard?ndan patron i??i k?y?m?na gitti.


Hyundai?ye koltuk k?l?f? ?reten Dual Otomotiv?de ya?anan sendikala?man?n ard?ndan patron i??i k?y?m?na gitti. T?rk ve G?ney Kore ortakl???na ait olan ve Aslanbey beldesinde kurulu bulunan fabrikada 147 i??i ?al???yor.
K?t? ?al??ma ko?ullar? ve d???k ?crete kar??, T?rk Metal Sendikas??nda ?rg?tlenen i??ilerin yetki ba?vurusunda bulunmas?n?n ard?ndan, ?nceki g?n 8, d?n de 17 i??i kap? ?n?ne kondu. At?lan i??iler, fabrika ?n?nde direni?e ge?erken i?e geri d?nene kadar m?cadele edeceklerini bildirdiler.
EMEP y?neticileri de fabrikaya gelerek i??ilere destek verdi. Jandarma ise patronun talebiyle fabrika ?n?ne y???nak yapt?.
Tazminat vermedi
??ten atmalara fabrika i?inden de tepki geldi. 8 i??inin i?ten at?lmas? ?zerine, fabrikada ?al??an di?er i??iler de arkada?lar?na destek olmak i?in ?retimi durdurarak fazla mesaiye kalmama karar? ald?.
Bunun ?zerine fabrika m?d?rleri g?n boyu i??ilerle ve kendi aralar?nda toplant? yaparak eylemi bitirmeye ?al??t?. ???ileri tehdit eden m?d?rler, kimsenin i?ten at?lmayaca?? s?z?n? vermelerine kar??n 17 i??iyi daha ?at?lanlara destek olduklar?? gerek?esiyle tazminatlar?n? vermeden kap? ?n?ne koydular.
?Klimay? ?ok g?rd?ler?
Patrona tepki g?steren i??iler ise haklar?n? istedikleri i?in sendikaya ?ye olduklar?n? s?ylediler. Fabrikan?n 1.5 y?l ?nce Hyundai Assan Han?l?dan getirilen 40 i??iyle kuruldu?unu hat?rlatan i??iler, bu ki?ilere tazminatlar?n?n verilmedi?ini, daha y?ksek ?cret s?z?n?n de tutulmad???n? anlatt?lar. ?1.5 y?ld?r do?ru d?r?st zam bile yap?lm?yor. Fabrikada s?cakta ?al???yoruz. Biz 1.5 y?lda 40 ki?ilik at?lyeyi fabrika yapt?k, onlar bize 1 klimay? bile ?ok g?rd?. ?imdi de bizi i?ten atman?n planlar?n? yap?yorlar? dediler.
Patronun bir s?re ?nce 30 yeni i??i alarak i?ten atmalar?n altyap?s?n? haz?rlad???n? dile getiren i??iler, ??k??lar?n s?rece?i duyumunu ald?klar?n? bildirdiler. ???iler, yakla??k 6 ay ?nce ?rg?tlenme ?al??mas?na ba?lam??, 147 i??inin 82?si sendikaya ?ye olmu?tu. Yetki ba?vurusunun ard?ndan patron, i?kolu tespitine itiraz etmi?ti. (Kocaeli/EVRENSEL)
Koreli i?adam?n?n iradesi Anayasa?n?n ?zerinde!

Gazetemize a??klama yapan T?rk Metal Kocaeli ?ube Ba?kan? Yakup Y?ld?z, ?Ayn? i?verenin G?ney Kore?deki fabrikalar?nda sendikalar ?rg?tl?yken bizim ?lkemizde ?rg?tlenmenin ?n?ne s?rekli engel ??kar?lmaktad?r. Bu memlekette kanunlar var, fakat i?yerlerinde yapt?r?m? yok. Bu kanunlar da o zaman bir ?ey ifade etmiyor. Koreli i?adam?n?n iradesi ne yaz?k ki Anayasam?z?n ?zerindedir. Ucuz emek ve ucuz i?g?c? bizi buralara kadar getirdi? dedi.
www.evrensel.net