Fotoğraf: Evrensel

KOB??ler darbo?azda

?stanbul Sanayi Odas? (?SO) Ba?kan? Tan?l K???k, y?l?n ilk yar?s?na ait verilerin i?letmelerin ?zellikle, ?retim, sat?? ve istihdam g?stergelerinin olumsuz geli?ti?ini s?yledi.


?stanbul Sanayi Odas? (?SO) Ba?kan? Tan?l K???k, y?l?n ilk yar?s?na ait verilerin i?letmelerin ?zellikle, ?retim, sat?? ve istihdam g?stergelerinin olumsuz geli?ti?ini s?yledi.
?SO?nun Ekonomik Durum Tespiti Anket ?al??mas??n?n 2007 y?l?n?n ilk 6 ay?na ait sonu?lar?n? a??klayan ?SO Ba?kan? K???k, temel g?stergeler baz al?narak 2007 y?l?n?n ilk yar?s? i?in elde edilen bulgular?n, 2006 y?l?n?n ikinci yar?s?na g?re daha olumsuz oldu?unun alt?n? ?izdi.
K???k, ?Son 5 y?lda ekonomideki geli?melere ra?men, finansman darbo?az?nda olan i?letmeler oran?n?n h?l? y?zde 50?nin ?zerinde olmas?, finansman sorununun ??z?lemedi?inin somut bir g?stergesidir? dedi.
K???k, 2007 y?l?n?n ilk yar?s?n?n ?retim a??s?ndan 2006 ikinci yar?ya g?re daha olumsuz ge?ti?ini ifade ederek, bu d?nemde toplam i?letmelerde ?retimde art?? bildirenlerin oran?n?n y?zde 59.5?ten y?zde 49?a geriledi?ini, azal?? bildirenlerin oran?n?n ise y?zde 16?dan y?zde 27.2?ye ??kt???n? bildirdi. T?m ?l?eklerde ?retimde art?? bildirenlerin oran? azal?rken, ?retimde azal?? bildirenlerin oran?n?n artt???na i?aret eden K???k, ?2007 ilk yar?da ?retimde azal?? bildiren i?letmeler oran? en y?ksek olan sekt?r y?zde 48.1 ile deri ve ayakkab? sanayi, art?? bildirenlerin pay?n?n en y?ksek oldu?u sekt?r ise y?zde 63 ile ta??t ara?lar? sanayidir? diye konu?tu.
?retimde kullan?lan ithal girdilerin pay?n?n 2007?nin ilk yar?s?nda, bir ?nceki d?neme g?re ?nemli bir art?? g?stermedi?ini belirten K???k, ?Ancak, h?l? toplam i?letmelerde y?zde 30?lar, b?y?k i?letmelerde ise y?zde 40?lar ?zerindeki oranlar?n korunmas?, yerli girdi ?reticilerimizin s?k?nt?lar?n?n devam etti?ini g?stermektedir? de?erlendirmesinde bulundu. K???k, son y?llarda T?rkiye imalat sanayinin ihracata d?n?k sekt?rlerinin giderek artan oranlarda ithalata ve ithal girdilere ba??ml? hale geldi?ine dikkat ?ekerek, ?unlar? s?yledi:
?D???k kur politikas? ?er?evesinde YTL de?er kazand?k?a, ihracata y?nelik sanayi, d?? pazar?n? korumak ve ihracat?n? s?rd?rebilmek ad?na, yerli girdi kullan?m?n? azaltmak, ithal girdi kullan?m?n? art?rmak zorunda kalmaktad?r. S?regiden bu durum hem imalat sekt?r?n?n ithalat ba??ml?l???n? art?rmakta, hem yerli ?reticilerimizin rekabet g?c?n? zay?flatmakta, hem de d?? ticaret dengesini olumsuz etkilemektedir.?
Kar??l?ks?z ?ek ve protestolu senetle kar??la?an i?letmelerin oran? 2006 y?l?n?n ilk yar?s?nda y?zde 54.8?e gerilemi?ken, 2006 y?l? ikinci yar?da tekrar artarak y?zde 61.9, 2007?nin ilk yar?s?nda ise y?zde 64.3?e ??kt???n? vurgulayan K???k, ?Merkez Bankas? taraf?ndan yay?mlanan protestolu senetlerle ilgili verilere g?re, 2006 y?l? ikinci yar?s?nda, ilk yar?ya g?re ya?anan y?ksek oranl? art??lar, 2007 y?l? ilk yar?s?nda art?? h?z? azalmakla birlikte devam etmektedir? dedi. (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net