Kurtlarla Dans tv 8 22.00

Kevin Costner??n k?z?lderili atalar?na sayg? niteli?indeki filmi, onu Hollywood?da ?ne kavu?turan ve yetene?inin de zirvesini olu?turan eseri.


Kevin Costner??n k?z?lderili atalar?na sayg? niteli?indeki filmi, onu Hollywood?da ?ne kavu?turan ve yetene?inin de zirvesini olu?turan eseri. Te?men Dunbar, Amerikan ?? Sava???nda b?y?k kahramanl?klar g?stermi? biridir. Sava?tan sonra G?ney Dakota?da ?ss?z bir s?n?r karakoluna atan?r. Burada g?revi gelecek askerleri beklemektir. Ama bu s?rada s?rekli karakola gelen bir kurtla ve sonra da Siyu kabilesinden yerlilerle arkada?l?k kurar. Bu bar????l yerlilerle gittik?e daha ?ok yak?nla?an Dunbar zamanla ?beyaz adam? geleneklerini terk ederek kabileye kar??maya ba?lar. 1990 yap?m? fillm 12 Oscar?a aday g?sterilmi? ve En ?yi Film ve En ?yi Y?netmen de dahil olmak ?zere Oscarlar?n 7?sini almay? ba?arm??t?.
www.evrensel.net