Fotoğraf: Evrensel

Hac? Bekta? Veli etkinliklerinde ?Karanl?ktan Ayd?nl??a ?nsanl?k An?t?? a??ld?

Nev?ehir?in Hac?bekta? il?esinde d?n ba?layan 44. Ulusal 18. Uluslararas? Hac? Bekta? Veli Anma T?renleri ve K?lt?r Sanat etkinlikleri s?r?yor.


Nev?ehir?in Hac?bekta? il?esinde d?n ba?layan 44. Ulusal 18. Uluslararas? Hac? Bekta? Veli Anma T?renleri ve K?lt?r Sanat etkinlikleri s?r?yor. Hac?bekta? Belediyesi ve vatanda?lar?n katk?s?yla ?ilehane b?lgesindeki amfi tiyatronun duvar?na yapt?r?lan, ?zerinde Aste?men Kubilay ile Sivas, ?orum ve Kahramanmara??ta ??kan olaylarda hayatlar?n? kaybedenlerin simgelendi?i ?Karanl?ktan Ayd?nl??a ?nsanl?k An?t?? t?renle a??ld?.
?nsanl?k m?zesi a??lacak
Hac?bekta? Belediye Ba?kan? Ali R?za Selmanpako?lu a??l?? t?reninde yapt??? konu?mada ?Biz bu an?t?, insanlar? h?z?nlendirmek veya kin ve nefret duygular?n? kabartmak i?in de?il, aksine bir an i?in d???nerek, yanl???n sorgulan?p, bundan ders ??kart?lmas? ve bundan sonra kin nefret duygular?ndan ar?narak sevgi, ho?g?r? ve bar??tan yana olma erdemi i?in yapt?rd?k? dedi. Selmanpako?lu, an?t?n yapt?r?lmas?nda eme?i ge?enlere te?ekk?r ederek, gelecek y?l da an?t?n yan?na ??nsanl?k M?zesi? a?acaklar?n? kaydetti.
Delikli Ta??a ilgi
Alevi-Bekta?i ??retisinin ?nderlerinden Hac? Bekta? Veli?nin t?rbesini ziyaret edenler, Hac?bekta? il?e merkezinin ?? kilometre do?usunda e?imli bir tepe ?zerinde bulunan ??ilehane? ad? verilen b?lgeyi de ziyaret ediyor. Hac?bekta??a gelenlerin en ?ok ziyaret etti?i, ?ilehane b?lgesinde bulunan Delikli Ta???n i?inden ge?enlerin g?nahs?z oldu?una inan?l?yor. Kutsal say?lan b?lgeyi sessizlik i?inde gezen ziyaret?iler, uzun kuyruklar olu?turduklar? Delikli Ta??tan ge?ebilmek i?in adeta birbirleri ile yar???yor. Alevi ve Bekta?i inanc?na g?re, ?ilehane?de bulunan Delikli Ta?, inananlar?n kendini test ettikleri bir yer olarak biliniyor. ?nan??a g?re, g?nah? olan Delikli Ta??tan ge?emiyor. Delikli Ta??tan ge?mek i?in zay?f veya ?i?man fark? g?zetilmiyor. Ziyaret?i buradan ge?meyi deniyor. E?er ge?emez ise g?nah?ndan ar?nmak i?in mutlaka bir adak ad?yor ve yoksullara da??t?yor. Alevi ve Bekta?ilerin bu gelene?i y?llard?r s?r?yor. ?enlik kapsam?nda semah ekiplerinin g?sterileri, halk ozanlar?n?n konserleri ise s?r?yor. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net