S?n?rlar aras?nda s?k??an hayatlar

?srail?in Filistin?i i?galinin ard?ndan kendi topraklar?nda m?lteci durumuna d??en ve evlerini terk eden Filistinliler, ?imdi de Irak?taki evlerinden oluyor


Filistin topraklar?nda 60 y?l ?nce ba?layan ?srail i?gali nedeniyle kendi topraklar?nda m?lteci konumuna d???p, di?er Arap ?lkelerine ka?mak zorunda kalan ve ard?ndan Irak?a yerle?en, ancak ABD i?gali nedeniyle bu ?lkedeki evlerinden de olan 400 Filistinli, Irak-Suriye aras?ndaki El Tanf M?lteci Kamp??nda bir yandan a??r iklim ve ya?am ?artlar? ile ?te yandansa ?vatans?zl???n? a??r ko?ullar?yla bo?u?uyor.
?srail i?galinin ard?ndan Filistin?deki evlerinden olduklar? yetmez gibi, ABD?nin Irak i?galinin ard?ndan da bu ?lkedeki evlerini terk etmeye zorlanan Filistinliler, bu ??ifte m?ltecilik? durumu nedeniyle ne ?srail i?gali alt?ndaki Filistin?e, ne de ABD i?gali alt?ndaki Irak?a d?nebiliyor. Suriye ve ?rd?n de halihaz?rda b?y?k bir Filistinli m?lteci n?fusu bar?nd?rd?klar?n? ifade ederek, El Tanf M?lteci Kamp??ndaki 400 Filistinliyi reddediyor.
Par?alanan aileler
Irak?ta artan mezhep ?at??malar? sadece Irakl?lar? de?il, ayn? zamanda Filistinlileri de etkiliyor. ?l?m Mangalar??n?n tehditlerine maruz kalan Filistinliler, ?srail i?galinin ard?ndan y?llarca ?nce g?? ettikleri Irak?? da terk etmeye zorlan?yor. Irak-Suriye s?n?r?na s?k??an Filistinliler, uluslararas? yard?m kurulu?lar?n?n sa?lad??? g?dalarla ya?amlar?n? devam ettirmeye ?al???yor ve yetersiz ila? deste?i nedeniyle de salg?n hastal?k tehlikesiyle kar?? kar??ya. Filistinlileri kum f?rt?nalar?ndan ve k?zg?n g?ne?ten ise derme ?atma ?ad?rlar? ?koruyor?.
El Tanf Filistin M?lteci Kamp??na bir y?l ?nce gelen Um Rafet adl? Filistinli bir kad?n, ??ii milisler, ?lkeden ??kmazsak o?ullar?m? ?ld?rmek ya da ka??rmakla tehdit etti. O?ullar?m?n ikisi de Ba?dat?taki evimizden ka?t?, ?imdi ba?ka yerlerdeler? dedi.
20 bin Filistinli ka?t?
1948 y?l?ndaki Arap-?srail Sava???ndan bu yana bir?ok Arap ?lkesi gibi Irak da Filistinli m?ltecilere ev sahipli?i yap?yordu. Saddam H?seyin rejimi d?neminde, Irak?taki Filistinli n?fusu 35 bine yakla?m??t?. Filistinli m?ltecilere bar?nacak yer sa?layan Saddam rejimi, m?ltecilere maddi destek de veriyordu.
Ancak Irakl? ?iilerin ?lkedeki en kutsal mekanlar?ndan El Askeriye T?rbesi?ne ge?en sene yap?lan provokatif sald?r?n?n ard?ndan iyiden iyiye ???r?ndan ??kan mezhep ?at??malar?, Filistinlilerin de cinayet ve adam ka??rma eylemlerinin hedefi haline gelmesine neden oldu. Bu nedenle Irak?ta ya?ayan Filistinlilerin say?s? 2006 rakamlar?na g?re 15 bine geriledi. (DI? HABERLER)
?ntihar e?ilimi art?yor

Irak-Suriye s?n?r?ndaki El Tanf Filistin M?lteci Kamp? Koordinasyon Komitesi S?zc?s? Ebu Alaa, ?kamptaki sa?l?k sorunlar?n?n olduk?a y?ksek oldu?unu? vurgulayarak, ?Baz?lar?n?n y?ksek tansiyon ve b?brek problemleri var. Baz?lar? konserve g?dalardan dolay? sindirim sorunu ya??yor. Baz?lar?n?n da kum f?rt?nalar? nedeniyle g?zleri sorunlu? dedi.
?te taraftan kampta intihar e?ilimi de art??ta. BM M?lteciler Y?ksek Komisyonu?na g?re 2006 y?l?ndan bug?ne kadar kampta iki kad?n intihar giri?iminde bulundu. Komisyon S?zc?s? Sybella Wilkes, ?B?yle bir hayata haz?rl?kl? de?iller. ?artlar, insan hayat? i?in kabul edilemez durumda? ifadelerini kulland?. BM Komisyonu, ?uluslararas? toplum nezdinde siyasi iradenin yoklu?unun daha insafs?z durumlar yaratt???n?? de belirtti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net