Kurtulanlar felaketi anlat?yor

Perulular, 7.9 b?y?kl???ndeki depremi ve ard?ndan ya?ad?klar?n? anlatt?.


Perulular, 7.9 b?y?kl???ndeki depremi ve ard?ndan ya?ad?klar?n? anlatt?.
Eduardo Moveamio - Pisco
Deprem s?ras?nda yataklar?m?zdan f?rlad?k ve sokaklara d?k?ld?k. Bomba at?ld???n? ya da benzeri bir durum alt?nda oldu?umuzu sand?k. Evimizi kaybettik ama halen hayatta olmam?z yetiyor.
Bronwyn Davis - Lima
Ger?ekd??? idi. Sanki bir sava? filminin ortas?ndayd?k. Korku t?m soka?a sinmi?ti. Her yerde ko?u?turan insanlar vard? ve yak?nlar? ile ba?lant? kurmaya ?al???yorlard?.
Ica Hastanesi?nde yaral? bir Perulu
En b?y?k kurban Ica oldu. Daha ?nce de art??lar oluyordu, fakat b?ylesini ya?amam??t?k. Hemen parka ko?tuk, ama buna ra?men sars?nt?y? hissedebiliyorduk.
John Udris - Lima
Sars?nt? ba?lad? ve sanki hi? durmayacak gibi devam etti. Hemen sokaklara ??kt?k. O kadar ?iddetli bir sars?nt? vard? ki ara?lar yolun bir yan?ndan ?tekine f?rl?yor ve pencereler ?at?rd?yordu.
Berenice - Lima
Bu, bug?ne de?in g?rd???m depremlerin en ?iddetlisi ve en uzunuydu. Tam iki dakika sanki d?nyan?n sonu gibi devam etti. Bir?ok insan, yeniden olaca?? korkusuyla geceyi d??ar?da uykusuz ge?irdi.
Teresa Quevedo - Lima
Depremin ard?ndan t?m trafik ve telefonlar kitlendi. 1974?ten bu yana b?ylesine b?y?k bir deprem ya?amam??t?k.
www.evrensel.net