Gerillalar, devlet kurmaya engelmi?!

Filistin?de Devlet Ba?kan? Mahmud Abbas??n, ulusal birlik h?k?metini feshetmesinin ard?ndan atad??? Ba?bakan Selam Feyyaz, Filistin?in kurulu?u i?in y?llard?r canlar? pahas?na m?cadele veren ?silahl? milislerin? ba??ms?z bir devletin kurulmas?n?n ?n?nde engel olu?turdu?unu iddia etti.


Filistin?de Devlet Ba?kan? Mahmud Abbas??n, ulusal birlik h?k?metini feshetmesinin ard?ndan atad??? Ba?bakan Selam Feyyaz, Filistin?in kurulu?u i?in y?llard?r canlar? pahas?na m?cadele veren ?silahl? milislerin? ba??ms?z bir devletin kurulmas?n?n ?n?nde engel olu?turdu?unu iddia etti. Feyyaz, ?herkesin, bir yandan ba??ms?z bir devlet kurman?n, di?er yandan da silahl? milislere ho?g?r? g?stermeyi s?rd?rmenin asla bir arada olamayaca??n? kabul etmesi gerekti?ini? savunarak, ?Bunu deneyimlerimizden biliyoruz? diye konu?tu. El Fetih?e ba?l? baz? gerillalar ge?en g?nlerde, ?srail?e kar?? ?iyi niyet? g?stergesi olarak silah b?rakm??t?.
Abbas ve Olmert aras?ndaki g?r??meler konusundaysa Feyyaz, bunlar?n ?cesaret verici bir ba?lang??? oldu?unu, iki liderin siyasal sorunlar? g?r??meye ba?lad?klar?n? s?yledi. Feyyaz, Gazze ?eridi?nin kontrol?n? ele ge?iren Hamas?? da Gazze?de tek otorite olmaktan vazge?meye ?a??rd?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net