?ZG?RL?K YOLU

 • El Kaide?nin yeniden g?? kazand??? haberleriyle birlikte Bush y?netiminden, bu bilginin tam aksi y?n?nde inan?lmaz iddialar geldi...


  El Kaide?nin yeniden g?? kazand??? haberleriyle birlikte Bush y?netiminden, bu bilginin tam aksi y?n?nde inan?lmaz iddialar geldi: ?El Kaide daha zay?f.?
  Bush rejimi i?te bu inkar politikas? ?zerine kuruludur, ??nk? El Kaide ile ilgili bu saptaman?n kabul edilmesi, Irak?ta ba?ar?s?zl??a delalettir. Kitle imha silahlar? ve Saddam H?seyin?in ter?rizme verdi?i destek gibi sahte iddialarla ba?lat?lan Irak fiyaskosu, ?lkede b?y?k bir kas?rga kopard?.
  Sava?tan ?nce Baas Partisi?nin y?netti?i sek?ler Irak?ta El Kaide ?persona non grata? (istenmeyen ki?i) durumunda idi. Ancak bug?n, El Kaide i?in Irak; talim i?in de?il, Amerikal?lara kar?? ger?ek sava??n verildi?i ve ate?in s?rekli canl? tutuldu?u bir e?itim kamp? haline geldi.
  Peki e?er bu ba?ar?s?zl?k de?ilse nedir!
  H?k?metin derin ofislerinden, ?Ortado?u?ya demokrasi g?t?recekleri? vaadiyle ?lkeyi Irak Sava???na s?r?kleyen neo-conlar ya da ?Zion-conlar?, bug?n felaketin semeresini toplamaktad?rlar.
  Irak, tek bir ?lke olarak da kalsa ya da par?alara da ayr?lsa; bir daha asla ayn? ?lke olmayacak. Say?lar? milyonlar? bulan Irakl? m?lteciler, ocaklar?n?n yeniden kurulmas?, i?yerlerinin yeniden a??lmas? ve b?lgeye bar???n hakim olmas? i?in belki de ?m?rleri boyunca bekleyecekler. Ve bu sorun Amerikan Kongresi?nde tart???lmaya ba?land??? zaman da bu problemi ??zemeyecekler. ??nk?, i? i?ten ge?mi? olacak.
  Irak, d?nyadaki cehennemdir. Bu ?lkeyi, b?lgenin tamam?ndaki geli?meler ?zerinde etkili ?rnek bir proje olarak resmetmek art?k k?le d?n??m?? bir hayaldir.
  Asl?na bakarsan?z, bu sadece benim fikrim de de?il. ?ngiliz gazeteci Jonathan Freedland, New York Kitap Dergisi?nin son say?s?ndaki yaz?s?nda, Bush?un kendi de?erleriyle bile ba?ar?s?z oldu?unu yaz?yor. Freedlan, ?Yarg?lamay?, Bush?un kendi ?ter?re kar?? sava?? konsepti ?????nda dahi yapsan?z, ortada g?r?lmeye de?er bir ba?ar?s?zl???n oldu?unu g?r?rs?n?z. O, cihadc? militanlar?n olmad??? bir ?lkeyi ald? ve onlar?n en do?urgan yeti?tirme sahas?na d?n??t?rd?; ?lkeyi ABD a??s?ndan yeni bir tehdit haline getirdi ve binlerce Amerikal? ile onlar ifade etmez, y?zler kafi gelmez, y?z binlerce Irakl?n?n katledildi?i bir yer yaratt?. Ve kaynaklar?n y?n?n?, 11 Eyl?l??n en ?st kademelerine y?neltme g?revinden ba?ka bir tarafa y?nlendirerek, Usame Bin Ladin ve kurmaylar?n?n, ka??vermesine izin verdi. Bush?un ?ter?re kar?? sava???, Ladin?in, onun i?in yapt??? i?lerin cabas?d?r. (Eski ABD Ulusal G?venlik Dan??man? Zbigniew) Brzezinski, 11 Eyl?l??, pek fena su? olarak de?il de sava? nedeni olarak g?rmekle hata yap?ld???n? itiraf ederken yaln?z de?il. B?yle yaparak, y?netim, Kaide?ye hasretini ?ekti?i stat?y? bah?etmi? oldu.? (J. Freeland, ?Bush?un ?nan?lmaz Ba?ar?s?? NY Kitap Dergisi, 14 Haziran 2007)
  Gelecek sene ba?kanl?k koltu?una, Demokrat, Cumhuriyet?i ya da Ye?il, kim oturursa otursun; Irak kapan?n? miras alacak. Belki sorunu hafifletecek, belki daha da a??rla?t?racak. Ama kesinlikle ??zemeyecek. Ve bunu g?rmezlikten gelemeyecekler.
  Irak ?yle ya da b?yle, en az?ndan bir nesil i?in b?yle bir ?lke olacak. Tarih eninde sonunda, ABD?ye sava? a?makla ayn? de?erdeki bu ak?ls?z maceray? sorgulayacak. Ve ne Kongre?den ne de Beyaz Saray?dan yap?lacak zay?f bir deklarasyon, bu sava??n sona erdi?i anlam?na gelmeyecek.
  Mumia Abu-Jamal
  www.evrensel.net